Published November 5, 2022 | Version 1
Other Open

DH RR izstrādātāju un uzturētāju aptauja (partneru) - metodoloģija

Contributors

Project leader:

  • 1. LU LFMI

Description

DH VPP partnerinstitūciju darbinieku – DH rīku un resursu izstrādātāju un uzturētāju – aptaujas metodoloģija

Jānis Daugavietis*, Ilona Kunda**, Agnese Karlsone**, Ance Kristāla**
Rīga, 2022.gada septembris-novembris
* LU LFMI; ** LKA

Aptaujas metodoloģija izstrādāta un aptauja veikta Valsts pētījuma programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" projekta "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" (Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001) (DH VPP) ietvaros.

Atbilstoši darba grupas izstrādātajam teorētiskajam digitālo rīku un resursu eksosistēmas modelim, tā neatņemama daļa ir DH RR izstrādātāji un uzturētāji. Tā kā līdz šim Latvijā viņi ir praktiski nepētīti, tā bija mūsu pirmā mērķauditorija. Kā pirmo izpētes metodi izvēlējāmies Latvijas DH RR izstrādātāju un uzturētāju interneta aptauju.

Definējot aptaujas ģenerālo kopu, nolēmām koncentrēties uz divām izlasēm, uz divām DH RR izstrādātāju un uzturētāju grupām: a) DH VPP partnerorganizāciju pārstāvjiem; b) pārējiem, kas pārstāv “Digitālo humanitāro zinātņu resursu sarakstu Latvijā” sarakstā iekļautos RR (IZM AIZID, 2020). Tika nolemts īstenot divas atsevišķas aptaujas, lai arī anketas jautājumi bija vieni un tie paši, bija nepieciešams veidot dažādus filtrus un pārejas, jo pirmajā gadījumā tika izveidota strikta respondentu izlase (aicināmo respondentu saraksts tika ievietots aptaujas rīkā), un tā faktiski bija slēgta un personalizēta aptauja, bet otrajā gadījumā saite uz aptaujas tiešsaistes anketu bija “atvērta” un pieejama jebkuram. Pirmā aptauja tika īstenota 2021.gada jūnijā-septembrī; otrā – 201.gada oktobrī-decembrī. Pirmo var uzskatīt par veiksmīgu, otro – neveiksmīgu.

Aptauju metodoloģija (apraksts, aptaujas anketa, aptaujas rīka LimeSurvey struktūras faili un kods) publicēti repozitorija Zenodo kolekcijā ‘Latvijas humanitāro zinātņu digitālie resursi // Latvian DH resources’ (https://zenodo.org/communities/dh_lv) brīvpieejā (open access). Savukārt metodoloģija kopā ar ievāktajiem datiem (neanonimizētā un neagregētā veidā) – turpat ar ierobežotu piekļuvi (restricted access).

Partnerorganizāciju aptauja

2021. gada janvārī tika uzsākts darbs pie aptaujas izstrādes, maijā tika veikta aptaujas testēšana. Konsultējoties ar DH VPP partenrintitūcijām, darba grupa izveidoja 97 respondentu izlasi no tiem šo institūciju darbiniekiem, kuri strādājuši vai strādā pie DH RR izveides vai/ un uzturēšanas. Šī izlase tika ievietota aptaujas rīkā (respondenta vārds un uzvārds, e-pasts).

Aptauja atvērta 2021. gada jūnijā, izsūtot personalizētus e-pasta ielūgumus no LimeSurvey rīka ar unikālās aptaujas sākumlapas URL katram atlasītajam respondentam. Laika posmā līdz 2021. gada septembrim vairākkārt tika izsūtīti atgādinājumi ar lūgumi aizpildīt aptauju tiem respondentiem, kas nebija uzsākuši vai pabeiguši to pildīt. Aptauja bija anonīma, anonimizācijas process tiek veikts automātiski rīkā LimeSurvey. Kopējais sasniegtais respondentu skaits ir 92, no kuriem anketu pilnīgi pabeiguši 69 respondenti. Datu analīzē tika izmantotas arī daļa nepabeigto ankešu.

Detalizētāk aptaujas metodoloģija, gaita un empīrisko datu analīze aprakstīta publicētajā rakstā “Latvijas digitālo humanitāro zinātņu rīku un resursu izstrādāšanas prakses” (nodaļas ‘Datu ieguves metodes’ un ‘DH rīku un resursu veidošana Latvijā’) (Daugavietis u.c., 2022). Šie dati un secinājumi izmantoti DH VPP noslēguma rekomendāciju izstrādē.

Daugavietis, Jānis, Agnese Karlsone, Ilona Kunda, un Ance Kristāla. 2022. "Latvijas digitālo humanitāro zinātņu rīku un resursu izstrādāšanas prakses". Letonica 47: 12–51.

Te deponēta aptaujas metodoloģija:

  1. Anketa.
  2. Aptauju rīka LimeSurvey struktūra (faili, kods).
  3. Metodoloģiskais apraksts.

Ar aptauju ievāktie dati publicēti atsevišķi. Tiem ierobežota pieeja.

Files

2021_DH_VPP_RR_ izstradataju_(partneru)_aptauja.txt

Files (7.1 MB)

Name Size Download all
md5:c3158de464707a85b0da93b7c25a2206
65.3 kB Download
md5:b3cb36bb31e31d9cd0cf3dd6ce1b90df
127.5 kB Download
md5:c45a7dbe6972774ac21df7750b883111
70.5 kB Preview Download
md5:6d10abf1a8c6d43cbe43b56cd0b9da06
44.1 kB Preview Download
md5:2cac5de795a550ae8dc48645573c2781
5.6 MB Preview Download
md5:d5a410a48561ecf0a3727eb662e9f619
276.9 kB Preview Download
md5:60a5a57c61b78905e4e29147e52eb9cb
34.4 kB Download
md5:343fab6405dbd7e11c729256305617f6
413.2 kB Preview Download
md5:d815cb0d2d088d103c0fe926cc9e1069
76.5 kB Download
md5:8aba3177d97ad6e10fe4d83e038afbf3
272.7 kB Preview Download
md5:ba9903127d023ecd7d8a61e3745eb0cb
17.2 kB Download
md5:b13cbf61ccf185e44ddd90773cceeb79
88.0 kB Preview Download
md5:c6a6a70296c5c1682c2976524cecd0e2
4.2 kB Preview Download