Published December 4, 2022 | Version v1
Book chapter Restricted

O pojeciu "osoba pełniąca funkcje publiczne" na tle dopuszczalnego ograniczenia prawa do informacji publicznej

 • 1. ILS PAS

Description

In the text, a hypothetical model of ordering the issues of the scope of the right to public information is presented. A simple division into three categories of public administration staff was proposed, i.e. persons employed under the provisions of the labour law (not performing public tasks), persons in the civil service corps, employed under public law (persons performing these tasks) and persons in managerial state positions (also performing these tasks). According to the author, only the latter group should be covered by the broad direct scope of the right to access information, whilst limiting their right to privacy.

Files

Restricted

The record is publicly accessible, but files are restricted to users with access.

Additional details

References

 • Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej, Dz.U. 1949 Nr 11, poz. 72.
 • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Dz.U. 1993 Nr 61, poz. 284 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, t.j. Dz.U. 2020, poz. 1320.
 • Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, t.j. Dz.U. 2020, poz. 1637.
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, t.j. Dz.U. 2020, poz. 537.
 • Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, t.j. Dz.U. 2020, poz. 586.
 • Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, t.j. Dz.U. 2020, poz. 723.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t.j. Dz.U. 2021, poz. 2345.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej, Dz.U. 1998 Nr 49, poz. 483.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, t.j. Dz.U. 2020, poz. 2176.
 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, t.j. Dz.U. 2021, poz. 1131.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, t.j. Dz.U. 2021, poz. 1233.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, t.j. Dz.U. 2019, poz. 1282.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej, t.j. Dz.U. 2021, poz. 689 ze zm.
 • Wyrok TK z 28 kwietnia 1999 r., K 3/99, LEX 37318.
 • Wyrok TK z 11 stycznia 2000, K 7/99, LEX 39281.
 • Wyrok TK z 21 marca 2001, K 24/00, LEX 46863.
 • Wyrok TK z 20 marca 2006 r., K 17/05, LEX 182494.
 • Wyrok NSA z 10 kwietnia 2015 r., I OSK 1108/14, LEX 1773500.
 • Wyrok NSA z 21 czerwca 2018 r., I OSK 169/18, LEX 2523767.
 • Wyrok NSA z 4 lutego 2020 r., I OSK 2634/18, LEX 3059156.
 • Wniosek Pierwszej Prezes SN z 16 lutego 2021 r., BSA IV-4 111-1/21, https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/dok?dok=F-253477962%2FK_1_21_wns_2021_02_16_ADO.pdf [dostęp: 28.05.2022].
 • Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Dębiński A., Misztal-Konecka J., Wójcik M., Prawo rzymskie publiczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Górzyńska T., [Drobny W. (red.)], Polskie prawo urzędnicze – kryzys tożsamości, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), Instytucje prawa administracyjnego, System Prawa Administracyjnego, t. 1, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Olejniczak-Szałowska E., Prawo do informacji publicznej a prawo do prywatności osób pełniących funkcje publiczne w świetle orzecznictwa, "Casus" 2015, nr 3(77), s. 14-20.
 • Uliasz J., Prawo do prywatności osób pełniących funkcje publiczne, "Samorząd Terytorialny" 2013, nr 3, s. 51-62.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.