Published February 28, 2022 | Version v1
Journal article Open

Covid-19 Salgın Sürecinin Öğrencilerin Akademik ve Sosyal Davranışlarına Yansımalarıyla İlgili Öğretmen Görüşleri

Description

Bu çalışma, Covid-19 salgın sürecinin öğrencilerin akademik başarıları ve sosyal davranışlarına yansımalarına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Katılımcılar Adana ili, Pozantı ilçesi sınırları içerisinde bulunan ilkokul öğretmenleri olarak belirlenmiştir. 20 öğretmen (12 kadın ve 8 erkek) çalışmaya katılmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada temel veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenme aşamasında içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, salgın döneminde uzaktan eğitimin öğrencilerin hem akademik başarıları hem de sosyal davranışlarının gelişiminde olumlu ve olumsuz etkilerinin olduğu ve bu yönde öğretmenlerin çeşitli önlemler aldıkları saptanmıştır.

Files

makaleik.pdf

Files (339.8 kB)

Name Size Download all
md5:20738d99f0aee036af5c8fd24ab296a8
339.8 kB Preview Download