Published May 1, 2018 | Version v1
Conference paper Open

Analiza produkcije klastera u testu kategorijske fluentnosti kod pacijenata s prvom epizodom shizofrenije = Analysis of cluster production in a category fluency test in first-episode schizophrenia patients

Description

Schizophrenia is a chronic mental illness characterized by delusions, hallucinations, affective deficits, catatonia and formal thought disorder. Formal thought disorder is manifested as incoherent speech containing unclearly related associations. Based on lexical-semantic tasks many authors assume that specific symptoms can be explained by deficits in lexical-semantic processing. In addition, first-episode patients show lower scores than control subjects in all lexical-semantic tasks, but the scores being slightly better than those of chronic patients of schizophrenia. The aim of this study was to examine deficits in lexical-semantic processing in first episode schizophrenia patients, but also to compare the results of this study with the results of studies investigating chronic patients. The study included twenty first-episode schizophrenia patients of the University Psychiatric Hospital Vrapče in Zagreb and a control group of twenty participants. The study included a category fluency test in which participants had the task to list as many members of a given lexical-semantic category as they can in one minute. The hypothesis is that patients will show quantitative and qualitative differences in answers and clusters compared to the control group. Since many studies of lexical-semantic processing in patients of schizophrenia have shown deficits in processing category relations, it is considered that the deficits in lexical-semantic processing are the result of impairment in the access to those parts of the lexical-semantic system or in the system itself. Recent studies provide qualitative analysis of answers by searching for semantically related series of responses. It is believed that such clusters reflect cognitive mechanisms underlying search strategies of the mental lexicon and they are associated with lexical-semantic processing. In the analysis of this study we analyzed quantitatively the ratio of correct and invalid answers which included category non-members and perseverations. Clusters were analyzed as a sequence of at least two semantically related answers while single answers were excluded from the cluster analysis. Thus we described the relationship between the total number of produced concepts, the number of clusters and the numbers of clustered concepts in the interest of determining the degree of impairment in clustering as a search strategy compared to the control group. The obtained results were analysed and interpreted in line with current psycholinguistic and neurocognitive theories. Assessing specific language impairments in the lexical-semantic system can significantly contribute to clinical diagnostics.


Shizofrenija je kronična psihička bolest koju karakteriziraju deluzije, halucinacije, afektivni deficiti, katatonija te formalni poremećaj mišljenja. Formalni poremećaj mišljenja očituje se kao nekoherentan govor koji sadrži nejasno povezane asocijacije. Mnogi autori na temelju leksičko-semantičkih testova pretpostavljaju da se specifični simptomi shizofrenije mogu objasniti deficitima u leksičko- semantičkoj obradi. Pacijenti oboljeli od prve epizode shizofrenije također pokazuju slabije rezultate na svim leksičko-semantičkim testovima u usporedbi s kontrolnim skupinama, no nešto bolje u usporedbi s kroničnim pacijentima. Cilj ove studije bio je istražiti deficite u leksičko-semantičkoj obradi kod pacijenata oboljelih od prve epizode shizofrenije te usporediti rezultate ove studije s rezultatima studija s kroničnim pacijentima oboljelih od shizofrenije. U istraživanju je sudjelovalo dvadeset pacijenata Klinike za psihijatriju Vrapče s prvom epizodom shizofrenije i dvadeset kontrolnih ispitanika. U studiji je korišten test kategorijske fluentnosti u kojem su ispitanici trebali nabrajati članove zadane leksičko-semantičke kategorije u jednoj minuti. Pretpostavke su da će pacijenti pokazati kvantitativne i kvalitativne razlike u odgovorima i klasterima u usporedbi s kontrolnom skupinom. Budući da su mnoge studije leksičko semantičke obrade u shizofreniji ukazale na deficite u obradi kategorijskih odnosa, smatra se da su deficiti u leksičko-semantičkoj obradi rezultat promjena u pristupu tom dijelu leksičko-semantičkog sustava ili u samom sustavu. Novije studije kategorijske fluentnosti kvalitativno analiziraju odgovore tražeći nizove odgovora koji se mogu semantički povezati. Smatra se da takvi klasteri odražavaju kognitivne mehanizme pretraživanja mentalnog leksikona te se povezuju s leksičko-semantičkom obradom. U analizi ovog istraživanja kvantitativno je analiziran omjer ispravnih te neispravnih odgovora koje su činili nečlanovi zadane kategorije i perseveracije. Klaster je analiziran kao niz od barem dvaju semantički povezanih pojmova dok se samostalni pojmovi nisu određivali kao klaster. Time je opisan odnos ukupnog broja produciranih pojmova, broja klastera i broja pojmova u klasteru kako bi se utvrdio stupanj deficita u pretraživanju s pomoću mehanizma klastera u usporedbi s kontrolnom skupinom. Dobiveni rezultati analizirani su i interpretirani u skladu s aktualnim psiholingvističkim i kognitivnoneuroznanstvenim teorijama. Procjena specifičnih jezičnih poremećaja leksičko-semantičkog sustava može dati značajan doprinos kliničkoj dijagnostici.

Files

1531dab39b1d2088438ea57d7110ebd60333b39c1.pdf

Files (519.1 kB)

Name Size Download all
md5:31980baea25d84685770b398270cbe82
519.1 kB Preview Download