Published December 20, 2019 | Version v1
Book chapter Open

Teoretyczne i praktyczne przesłanki zmian w służbie cywilnej

 • 1. INP PAN

Description

This article presents research on changes to the Polish public service law. Selected changes in the time period were presented (after 1989). The analyses were grouped into two categories, i.e. theoretical and practical factors. Therefore, it was possible to consider the compatibility of the requirement of the practical and effective operation of the civil service corps with the dog- matic assumptions of public service. In addition, the article presents perspectives for further, necessary changes to this area that should take place in order to further build the envisioned civil service in Poland.

Files

Wojciech Drobny.pdf

Files (691.5 kB)

Name Size Download all
md5:ff21602b9297a94aaf4ed79c42ca305d
691.5 kB Preview Download

Additional details

References

 • Bossaert D., Demmke Ch., Służba cywilna w państwach akcesyjnych. Tendencje i wpływ procesów integracyjnych, Łódź 2003.
 • Cieślak Z., Jagielski J., Rączka K., Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 1998.
 • Dębicka Jaxa A., Sprawne państwo. Współczesne koncepcje i instrumenty zarządzania publicznego a administracja publiczna, Warszawa–Kraków 2008.
 • Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2016.
 • Górzyńska T., Drobny W. (oprac.), Polskie prawo urzędnicze – kryzys tożsamości?, Warszawa 2016.
 • Górzyńska T., Polska służba cywilna – problem nadal nierozwiązany [w:] Czapliński W. (red.), Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006.
 • Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego. Tom 1: Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2009.
 • Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 2: Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, Warszawa 2012.
 • Jaśkiewicz W., Pracownicy administracji [w:] Rabska T., Jendrośka J., Łętowski J. (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom II, 1977.
 • Langrod J.S., Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Zakamycze 2003.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2000.
 • Sarota A., Służba cywilna w Polsce po 1989 roku, "Przegląd Legislacyjny" 2007, nr 3.
 • Wronkowska-Jaśkiewicz S., Uwagi o instrumentalności, instrumentalizacji i autonomii prawa [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, Warszawa 2017.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2005.
 • Reskrypt Rady Regencyjnej z 11 czerwca 1918 r. oraz Tymczasowe przepisy służbowe dla urzędników państwowych i Tabela płac urzędników państwowych, Dz.U. Nr 6, poz. 13.
 • Ustawa z 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska, Dz.U. Nr 116, poz. 924.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 października 1932 r. o komisjach dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko funkcjonarjuszom państwowym, Dz.U. Nr 92, poz. 790.
 • Obwieszczenie Ministra Skarbu z 20 lutego 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych, Dz.U. Nr 20, poz. 160, t.j.
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 8 stycznia 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej, Dz.U. Nr 11, poz. 72.
 • Ustawa z 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej, Dz.U. Nr 63, poz. 266.
 • Ustawa z 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych, Dz.U. Nr 136, poz. 704.
 • Ustawa z 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej, Dz.U. Nr 89, poz. 402.
 • Ustawa z 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej, Dz.U. 1999, Nr 49, poz. 483.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3 listopada 1999 r. w sprawie sposobu organizowania i szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, Dz.U. Nr 91, poz. 1028.
 • Ustawa z 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. Nr 154, poz. 1800.
 • Ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, Dz.U. Nr 170, poz. 1217.
 • Ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej, Dz.U. Nr 170, poz. 1218.
 • Ustawa z 21 listopada 2008 o służbie cywilnej, Dz.U. Nr 227, poz. 1505.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych, Dz.U. poz. 269 ze zm.
 • Ustawa z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016, poz. 34.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej, Dz.U. poz. 1344.
 • Wyrok TK z 12 grudnia 2002 r., K 9/02, Dz.U. 2002 nr 238 poz. 2025.
 • Sejmowa komisja ocenia projekt PiS ws. służby cywilnej. "To droga do upolitycznienia", www.gazetaprawna.pl [dostęp: 21 maja 2019].
 • Sprawa połączona z K 8/16 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 6/16), www.trybunal.gov.pl/s/k-616 [dostęp: 21 maja 2019 r.].