Published December 30, 2019 | Version v1
Book chapter Open

Co właściwie oznaczają cztery określenia z art. 153 Konstytucji RP?

 • 1. INP PAN
 • 2. UKSW

Description

According to the Constitution of the Republic of Poland, the civil service corps works within the government administration, for the purpose of the professional, reliable, impartial, and politically neutral performance of the State’s tasks. The terms used by the legislator can be widely interpreted. Therefore, the subject of this article attempts to interpret these terms in the context of the jurisprudence of the Constitutional Tribunal and the science of administrative and constitutional law. The effect of these considerations is the argument that the civil service has a special nature, which results – among other things – from constitutional guidelines of an axiological nature. The exclusion of several government administration ofces from the civil service was negatively evaluated.

Files

Drobny_Cieślak.pdf

Files (224.1 kB)

Name Size Download all
md5:9aba885cdeed328f72c46285f0f8b77f
224.1 kB Preview Download

Additional details

References

 • Cieślak Z., Jagielski J., Rączka K., Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 1998.
 • Cieślak Z., Lipowicz I., Niewiadomski Z., Szpor G., Prawo administracyjne, Warszawa 2013.
 • Cieślak Z. (red.), Nauka administracji, Warszawa 2017.
 • Doroszewski W. (red.), Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 1969.
 • Dostatni G., Koncepcje służby cywilnej a realizacja konstytucyjnego celu jej działania, Warszawa 2011.
 • Drobny W., Przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r., Warszawa 2015.
 • Drobny W., Mazuryk M., Zuzankiewicz P., Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Drobny W., Nadrzędne i aksjologiczne atrybuty polskiej służby cywilnej [w:] Zimmermann J. (red.), Aksjologia prawa administracyjnego. T. I, Warszawa 2017.
 • Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2001.
 • Grzybowski M. (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2008.
 • Górzyńska T., Od koncepcji do stworzenia podstaw prawnych funkcjonowania służby cywilnej, "Kontrola Państwowa" 2005, nr 1 spec.
 • Górzyńska T., Służba cywilna w Konstytucji RP z 1997 r. [w:] Wawrzyniak J., Laskowska M. (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, Warszawa 2009.
 • Hebdzyńska B., Ustawa o służbie cywilnej z komentarzem, Warszawa–Kraków 1996.
 • Jagielski J., Rączka K., Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Jarentowski M., Zakres pojęcia "służba cywilna" [w:] Miaskowska-Daszkiewicz K., Mazuryk M. (red.), Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, Lublin–Warszawa 2010.
 • Kiciński K., Urzędnicy państwowi–depozytariusze dobra publicznego [w:] Mikułowski W., Jezierski A. (red.), Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego – jak działać lepiej, mając mniej?, Materiał z konferencji, Warszawa 10–11 grudnia 2009, Warszawa 2011.
 • Karpowicz E., Opinia z dnia 30 czerwca 2006 roku na temat projektu ustawy o służbie cywilnej (druk 552) oraz projektu o państwowym zasobie kadrowym, obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk 553 oraz 553-A).
 • Kudrycka B., Neutralność polityczna urzędników, Warszawa 1998.
 • Łętowski J., Polecenie służbowe w administracji, Warszawa 1972.
 • Przybysz P., Pojęcie administracji rządowej w nowej Konstytucji [w:] Banasiński C., Oniszczuk J. (red.), Konstytucja, Trybunał Konstytucyjny, Warszawa 1998.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 1998.
 • Witkowski Z. (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2002.
 • Zubik M., Wiącek M. (red.), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2008.
 • Zybała A., Państwo transformacyjne: politycy i urzędnicy, "Służba Cywilna" 2006, nr 14.
 • Ustawa z 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej, Dz.U. Nr 49, poz. 483.
 • Ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej, Dz.U. Nr 170, poz. 1218.
 • Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz.U. z 2018 r., poz. 1559, t.j.
 • Wyrok TK z 17 listopada 1998 r., K 42/97, LEX nr 34615.
 • Wyrok TK z 28 kwietnia 1999 r., K 3/99, LEX nr 37318.
 • Wyrok TK z 10 kwietnia 2002 r., K 26/00, LEX nr 54052.
 • Wyrok TK z 12 grudnia 2002 r., K 9/02, LEX nr 57103.
 • Wyrok TK z 13 listopada 2003 r., K 51/02, LEX nr 81791.
 • Wyrok TK z 14 czerwca 2011 r., Kp 1/11, LEX nr 950589.