Published June 4, 2024 | Version v1
Journal article Open

INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI

Creators

  • 1. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali(PhD),dotsent

Description

О'zbekiston iqtisodiyotida neftni qayta ishlash sanoatlarida mahsulot tannarxini aniqlashda oqilona boshqaruv qarorlari qabul qilish maqsadida samarali mamlakatlararo elektron tizimlari xamda ishlab chiqarish xarajatlarini xisobini ichki standartlar asosida yuritishni yо'lga qо'yish. Neftni qayta ishlash korxonalari faoliyatini boshqaruv tizimini takomillashtirish, xо'jalik yurituvchi subyektlar raqobatbardoshligini oshirishga moslashtirilgan eng munosib mahsulot tannarxi aniqlash sxemalarini izlash, ishlab chiqarish tannarxiga ta'sir etuvchi omillarni ekonometrik modellashtirish va bashoratlash, daval xomashyosi muomalalari xizmatlari sifatini oshirish va takomillashtirish dolzarb masalaga aylandi.

Files

22_405-140-142-Umarov.pdf

Files (879.4 kB)

Name Size Download all
md5:088ec569fc39305346b77d9b91bf33c4
879.4 kB Preview Download

Additional details

References

  • Задорожный Александр Геннадьевич Киселев Дмитрий Сергеевич. построение сплайнов с использованием библиотеки opengl Учебное пособие.. Изд. № 358/18. Заказ № 163
  • Оппенгейм А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов. Изд. 2-е, испр. — М.: Техносфера, 2007- 856 с
  • Смит Стивен. Цифровая обработка сигналов.— М.: Додэка, 2008. — 718 с
  • Зайнидинов Х.Н. Сплайны в задачах цифровой обработки сигналов //Ташкентский университет информационных технологий –Т.: Фан ва технология, 2015, 208 стр.
  • Dyakonov V. P. MATLAB 6.5 SP1/7 + Simulink 5/6 v. Обработка сигналов и фильтрация проекций.. – M.: Solon_R, 2005.