Published June 4, 2024 | Version v1
Journal article Open

NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

 • 1. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari Universiteti doktoranti

Description

О'zbekiston iqtisodiyotida neftni qayta ishlash sanoatlarida mahsulot tannarxini aniqlashda oqilona boshqaruv qarorlari qabul qilish maqsadida samarali mamlakatlararo elektron tizimlari xamda ishlab chiqarish xarajatlarini xisobini ichki standartlar asosida yuritishni yо'lga qо'yish. Neftni qayta ishlash korxonalari faoliyatini boshqaruv tizimini takomillashtirish, xо'jalik yurituvchi subyektlar raqobatbardoshligini oshirishga moslashtirilgan eng munosib mahsulot tannarxi aniqlash sxemalarini izlash, ishlab chiqarish tannarxiga ta'sir etuvchi omillarni ekonometrik modellashtirish va bashoratlash, daval xomashyosi muomalalari xizmatlari sifatini oshirish va takomillashtirish dolzarb masalaga aylandi

Files

21_375-132-139-Uzoqov.pdf

Files (1.2 MB)

Name Size Download all
md5:db28f220cf32c07ec04ce77201d94f0b
1.2 MB Preview Download

Additional details

References

 • Yakubov M.S, Uzakov B.M., Xoshimov B.M., Neft qayta ishlash jarayonini matematik modellashtirish va avtomatlashtirish haqida. // Poland. 2024. № Vol. 48 (2024): Miasto Przyszłości С. 213-216.
 • Uzakov B.M, Xoshimov B.M., O'zbekiston neft-gaz korxonalarida investisiya loyihalarini moliyalashtirish bo'yicha xorij tajribasini o'rganish. // Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali "Al-Farg'oniy avlodlari" elektron ilmiy jurnali ISSN 2181-4252 Tom: 1 | Son: 1 |10-19 betlar| 2024-yil.
 • Узаков Б.М. Хошимов Б.М. Исследование методов идентификации моделей виртуальных анализаторов показателей качества ректификационной колонны. // Электронный научный журнал "Потомки Аль-Фаргани" Ферганского филиала ТАТУ имени Мухаммада аль-Хоразми ISSN 2181-4252 Том: 1 | Выпуск: 1 | 2024 год.
 • Узоков Б.М. Адаптация моделей оперативного управления технологическими процессами по технико-экономическим показателям.// Электронный научный журнал "Потомки Аль-Фаргани" Ферганского филиала ТАТУ имени Мухаммада аль-Хоразми ISSN 2181-4252 Том: 1 | Выпуск: 2 | 2023 год.
 • Yakubov M.S, Uzakov B.M., Modeling of processes of oil refining under operational management on indicators of quality of products. // "Descendants of Al-Farghani" electronic scientific journal of Fergana branch of TATU named after Muhammad al-Khorazmi. ISSN 2181 -4252 Vol: 1 | Iss: 1 | 2023 year.
 • М.С. Якубов, Б.М. Узоков Моделирование процесов нефтепереработки при оперативном управлении по показателям качества продуктов. // Scientific-technical journal (STJ FerPI, ФарПИ ИТЖ, НТЖ ФерПИ, 2023, Т.27, спец.выпуск №2).
 • Конторович А. Е., Коржубаев А. Г. Прогноз развития новых центров нефтяной игазовой промышленности на Востоке России и экспорта нефти, нефтепродуктов и газав восточном направлении // Регион: экономика и социология. 2007. № 1. С. 210–229.
 • Гимади Э. Х. О некоторых математических моделях и методах планирования круп-номасштабных проектов // Модели и методы оптимизации: Тр. АН СССР Сиб. отд-ние.Ин-т математики. Новосибирск: Наука, 1988. Т. 10. С. 89–115.
 • Гимади Э. Х., Гончаров Е. Н., Залюбовский В. В. Алгоритм решения задачи сете-вого планирования в условиях ограниченных ресурсов // Перспективное планирование Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Новосибирск: Наука, 1987. С. 172–180.
 • Гимади Э. X., Пузынина Н. М. Задача календарного планирования крупномас-штабного проекта в условиях ограниченных ресурсов: опыт построения математического обеспечения // Управляемые системы. Новосибирск, 1983. Вып. 23. С. 24–32.
 • Харитонова В. Н., Вижина И. А., Коцебанова О. Ф. Экономические эффекты и риски в регионах формирования Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса // Ре-гион. 2007. № 4. С. 170–185.