Published June 4, 2024 | Version v1
Journal article Open

ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH

 • 1. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali, Samarqand, O'zbekiston

Description

Ma'lumki, fraktallar o'ta murakkab shakllarga ega bo'lib, ular fraktal g'oyalarni va haqiqiy hayotiy dasturlarni tushunish uchun muhim bo'lgan noyob obyektlardan tashkil topadi.Turli chegara hududlarini fraktal o'lchov bilan tavsiflanishi mumkin. Biroq tasvir ma'lumotlari cheklangan bo'lsa, yuzaning fraktal o'lchovlarini muntazam ravishda hisoblash birmuncha murakkab. Ammo yuzaning o'lchovi ba'zan taqriban hisoblanadi. Ushbu maqola fraktallar nazariyasiga asoslangan tadqiqotlar yordamida chegara o'lchovlarini hisoblash uchun bir qator amaliy sonli modellarni ishlab chiqishga qaratilgan. Bundan tashqari, fraktal o'lchov va shakl indekslari hamda masshtablash o'rtasidagi bog'liqlik va farqlarni ko'rish mumkun.

Files

5_409-35-40-Saidkulov.pdf

Files (947.1 kB)

Name Size Download all
md5:643691e18fcfef90b909f44476fee1af
947.1 kB Preview Download

Additional details

References

 • О'zbekistоn Respublikаsi Prezidentining «Innоvаsiоn g'оyаlаr, texnоlоgiyаlаr vа lоyihаlаrni аmаliy jоriy qilish tizimini yаnаdа tаkоmillаshtirish chоrа-tаdbirlаri tо'g'risidа»gi 2018 yil 27 аpreldаgi PQ-3682-sоn qаrоri.
 • Палымский Б. Ф. Иерархическая система картографируемых гео-логических тел // Тихоокеанская геология, 2006. Т. 25. № 1. С. 55 – 61.
 • Торхов Н. А., Новиков В. А. Фрактальная геометрия поверхност-ного потенциала электрохимически осажденных пленок платины и палла-дия // Физика и техника полупроводников. - 2009. - Т. 43, вып. 8. - С. 1109-1116.
 • Аnаrоvа Sh.А., Nurаliev F.M., Nаrzullоev О.M. Cоnstructiоn оf the equаtiоn оf frаctаls structure bаsed оn the rvаchev R-functiоns theоries. Mechаnicаl Science аnd Technоlоgy Updаte, IОP Publishing, IОP Cоnf. Series: Jоurnаl оf Physics: Cоnf. Series 1260 (2019) 102002. – P. 1-8.
 • Морозовский А.Е., Снарский С.С. Конечный скейлинг эффектив-ной проводимости в перколяционных системах с ненулевым отношением проводимостей фаз // ЖЭТФ, 1996. Т. 109. Вып. 2. С. 669-675.
 • Марголина А. Фрактальная размерность периметра роста // Сб.Фракталы в физике. – М.: Мир. 1988. С. 507-512
 • Торхов Н. А., Божков В. Г. Фрактальный характер распределения неоднородностей потенциала поверхности n-GaAs (100) // Физика и техни- ка полупроводников. - 2009. - Т. 43, вып. 5. - С. 577-583.
 • Потапов А.А. Фракталы в радиофизике и радиолокации. Фрак-тальный анализ сигналов // Радиотехника и электроника, 2001. Т. 46. № 3.С. 261-270.
 • Паладин Дж., Вульпиани А. Фрактальные модели двух- и трехмерной турбулентности // Фракталы в физике. М.: Мир. 1988. С. 624–631.
 • Олемский А. И., Флат А. Я. Использование концепции фрактала в физике конденсированной среды // УФН. 1993. Вып. 12. С. 153 – 203.
 • Найденов В. И., Кожевникова И. А. Эффект Херста в геофизике //Природа. 2000. № 1. C. 30–40.
 • Нигматуллин Р.Р., Потапов А.А. Фракталы, дробные операторы и дробная кинетика в диэлектрической спектроскопии и волновых процессах // Физика волновых процессов и радиотехнические системы, 2007. Т. 10. №3. С. 30-49.
 • Bоvill C. Frаctаl geоmetry in аrchitecture аnd design. Bоstоn, Bаsel, Berlin: Birkhäuser.1996. – P. 195.
 • Добрицина И.А. От постмодернизма к нелинейной архитектуре. М.: Прогресс-традиция. 2004. – C. 416.
 • Jencks Ch. New science = new аrchitecture // Аrchitect. Design. 1997. Vоl. 67. NN 9/10. – P. 7-11.
 • Berdiyev Gʻ.R., Sаidkulоv E.А. О'zbekistоn respublikаsining chegаrаsi uzunligi hаmdа frаktаl о'lchоvini mаsshtаblаngаn xаritа yоrdаmidа Richаrdsоn effekti usulidа аniqlаsh. Аxbоrоt kоmmunikаsiyа texnоlоgiyаlаri vа dаsturiy tа'minоt yаrаtishdа innоvаsiоn g'оyаlаr mаvzusigа bаg'ishlаngаn respublikа ilmiy-texnik аnjumаni, TАTUSF, 16-17 аprel, 2021 y. – B. 9-12.