Published April 22, 2024 | Version v1
Journal article Open

O'ZBEK TILI DARSLARIDA 9-SINFLARDA "ME'MORIY OBIDALAR" MAVZUSINI O'QITISHDA INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISH

Description

Mustagillik sharofati bilan o‘zbek diyorida ham yangilanish, rivojlanish davri
boshlanib, ijtimoiy hayot umumjahon andozalariga mos taraqqiyot yo‘nalishlariga jadal
sur’atlar bilan kirib bormoqda. Xalq xo‘jaligining barcha sohalari, shu jumladan, ta’lim
sohasida ham ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda.
Mustaqillikning birinchi kunlaridanoq mamlakatimizda yosh avlod tarbiyasiga
jiddiy e’tibor berila boshlandi. “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun, “Kadrlar tayyorlash milly
dasturi” ning qabul qilinishi ushbu jarayonlardagi eng muhim bosqich sifatida
xarakterlanadi

Files

NINE-2024-yil-APREL_1-qism-57-63.pdf

Files (383.2 kB)

Name Size Download all
md5:70020cc1be3f5ca46935bb15c777147c
383.2 kB Preview Download