Published July 2, 2015 | Version v1
Thesis Open

Çocukların Öz-Düzenlemeli Öğrenmeyi Kullanımı Envanteri'nin Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Description

Bu araştırmada ilkokul öğrencilerinin öz-düzenlemeli öğrenmelerini incelemeyi sağlayan bir ölçme aracı olarak Vandevelde ve ark. (2013) tarafından geliştirilen 75 maddelik “Çocukların Öz-düzenlemeli Öğrenmeyi Kullanımı Envanteri”ni (ÇÖÖKE) Türkçeye uyarlamak amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 22 ve LISREL 8.80 programları kullanılmıştır. Öncelikle verilerin faktör analizi için uygunluğu incelenmiş, daha sonra ise envanterin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra açımlayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen faktör yapısı, doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. 12 hafta sonra envanterin 4. sınıf öğrencilerine tekrar uygulanmasıyla, envanterin güvenirliğine ilişkin Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ve envanterin tamamı için Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. Verilere uygulanan açımlayıcı faktör analizi ile binişiklik gösteren toplam 32 madde, faktör yük değeri düşük 5 madde ve faktör oluşturamayan 6 madde envanterden çıkarılmıştır. Elde edilen faktör yapısına doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış ve açımlayıcı faktör analizi aracılığıyla elde edilen modelin doğrulandığı ve geçerli olduğu görülmüştür. Envanterin tamamı için Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayısı 0,972 olarak elde edilmiştir. Envanterin ilk ve ikinci uygulamaları arasındaki Pearson korelasyon katsayısı ise 0,999 olarak elde edilmiştir. Sonuç olarak envanterin Türkçe halinin geçerlik ve güvenirliği sağlanarak, 32 maddelik son hali elde edilmiştir. Bu araştırma kapsamında uyarlanan envanterin ilkokul öğrencilerinin öz-düzenleme becerilerinin ve bunlara yönelik algılarının belirlenmesinde faydalı olacağı düşünülmektedir.

Abstract (English)

The purpose of this study, adapt “Children’s Perceived use of Self-Regulated Learning Inventory” (CP-SRLI) by Vandevelde et al. (2013) which has 75 items to Turkish as a instrument about to measure primary school students’ self-regulated learnings. In this research quantitative research methods was used. SPSS 22 and LISREL 8.80 programs were used to analysis collected data. Firstly, the suitability of data for factor analysis was analysed. And then, exploratory factor analysis was carried out to determine the construct validity of inventory. At this stage, factor structure obtained about the inventory analyzed by using confirmatory factor analysis method. By the carrying out of inventory after 12 weeks, Pearson product-moment correlation coefficient about the reliability of inventory and Cronbach Alfa internal consistency for all of inventory were calculated. According to results, at the end of exploratory factor analysis, 32 items which not appropriate, 5 items which have low factor scores and 6 items which not to generate a factor were withdrawn from the inventory.Confirmatory factor analysis applied to factor structure and factor model was obtained through exploratory factor analysis was found reliable and valid.Cronbach’s Alpha internal consistency coefficient for all of inventory was calculated as 0,972. Pearson product-moment correlation coefficient between first and second implementations was calculated as 0,999. Consequently, reliability and validity of Turkish form of inventory were provided and obtained final state which has 32 items. It is considered that the inventory adapted with this research, will be beneficial for determining self-regulation skills and perceptions about self-regulation of primary school students.

Files

1- Yüksek Lisans Tezi.pdf

Files (1.6 MB)

Name Size Download all
md5:34ab01d0f503eff9703ce0cf3a5a5f2b
1.6 MB Preview Download

Additional details

Additional titles

Translated title (English)
Children's Perceived Use of Self-Regulated Learning Inventory: Turkish Adaptation, Validity and Reliability

Identifiers

ISBN
978-625-00-7948-5