Published December 30, 2023 | Version v1
Book chapter Restricted

Perspektywy prawa służby cywilnej w poglądach Profesor Teresy Górzyńskiej

Description

The study presents the scientific achievements of Professor Teresa Górzyńska. Analysis of her literature made it possible to isolate four pillars – in the Author’s opinion – of the correct model of civil service law. Among them is the claim that these provisions belong to public law and not private law. Then, there is the enormous importance of constitutionalizing the issues of the civil service and the significant importance of Western European models and standards in this area. Moreover, the pragmatic, deontological and praxeological dimensions of the activities of the civil service corps.

Files

Restricted

The record is publicly accessible, but files are restricted to users with access.

Additional details

References

 • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej, Dz.U. 1996 Nr 89, poz. 402.
 • Recommendation No. R (2000) 6 of the Committee of Ministers to member states on the status of public officials in Europe, https://rm.coe.int/native/ 09000016804c3142 [dostęp: 7.11.2023].
 • Górzyńska T., Konstytucyjne podstawy służby cywilnej, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, System Prawa Administracyjnego, t. 2, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 415–454.
 • Górzyńska T., Niektóre problemy prawne stanowisk kierowniczych w administracji państwowej, "Organizacja, Metody, Technika" 1978, nr 1, s. 23–25, 34.
 • Górzyńska T., Od koncepcji do stworzenia podstaw prawnych funkcjonowania służby cywilnej, "Kontrola Państwowa" 2005, nr 1, s. 73–88.
 • Górzyńska T., Polska służba cywilna – problem nadal nierozwiązany, [w:] W. Czapliński (red.), Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 226–234.
 • Górzyńska T., Reforma statusu członków służby cywilnej w Polsce. Przyczyny, cele, oczekiwania, [w:] W. Mikułowski, A. Jezierska (red.), Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego – jak działać lepiej, mając mniej?, KSAP, Warszawa 2011, s. 62–78, https://ksap.gov.pl/ksap/sites/default/files/publikacje/wyzwania_rozwoju_ zasobow_ludzkich_administracji_publicznej_w_dobie_kryzysu_ekonomicznego. pdf [dostęp: 15.11.2023].
 • Górzyńska T., Służba cywilna w Konstytucji RP z 1997 r., [w:] M. Laskowska, J. Wawrzyniak (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Marii Kruk-Jarosz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009, s. 225–231.
 • Górzyńska T., Służba cywilna w Polsce – problemy z tradycją, problemy z przyszłością [w:] J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2009, s. 189–199.
 • Górzyńska T., Standardy europejskie dotyczące pracowników administracji publicznej, "Studia Prawnicze" 2001, nr 3–4, s. 119–134, https://doi. org/10.37232/sp.2001.3-4.9.
 • Górzyńska T., Stanowiska kierownicze w administracji państwowej. Zagadnienia prawne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław– Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985.
 • Górzyńska T., [Drobny W. (red.)], Polskie prawo urzędnicze – kryzys tożsamości?, Warszawa 2016.
 • Jaśkiewicz W., Rozwój sytuacji prawnej pracowników administracji państwowej w Polsce Ludowej, [w:] Łętowski J. (red.), Pracownicy administracji w PRL, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk–Łódź 1984, s. 43–86.
 • Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.