Published July 8, 2023 | Version v1
Journal article Open

Utilization Rate of Primary Health Services in the Diagnosis, Treatment, and Follow-Up of Patients Diagnosed with Rheumatic Disease

 • 1. Department of Family Medicine, Gulhane Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.

Description

Özet

Bu çalışmada romatizmal hastalık tanısı almış bireylerin tanı, tedavi ve takip sürecinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 350 hastaya araştırmacıların hazırlamış olduğu 26 soruluk ankette yer alan ve hastaların demografik bilgileri, romatolojik hastalıklarına tanı konma sürecinde ve sonrasında birinci basamağı tercih etme durumlarıyla ilgili sorular sorulmuştur. Katılımcıların yaş ortalaması 48.67±13.26 olup, %73.7'si (n=258) kadın idi. Hastalar ortalama 6.74±6.07 yıl önce romatizmal hastalık tanısı almışlardı. Hekime müracaatta ilk şikayet en sık %79.7 ile eklem ağrısıydı. Hastaların %22'si (n=77) ilk olarak dahiliye polikliniğine başvurmuştu. Aile hekimine ilk başvuru oranı %12.3'tü (n=43) ve bu hastaların %55.8'i (n=24) tanı için üst basamağa sevk edilmişti. Hastaların %69.1'i (n=242) üçüncü basamak sağlık kuruluşunda tanı almıştı. Analiz sonuçlarına göre hastaların %47.7'sinin tanılı oldukları romatizmal hastalıkları için aile hekiminden reçete yazdırdığı, ancak sadece %6'sının (n=21) romatizmal hastalık için birinci basamakta aile hekimine kontrollere gittiği görüldü. Çalışmamızda hastaların birinci basamaktan hizmet alım oranı romatizmal hastalık belirtileri ilk başladığında ve tanı aldıktan sonraki süreçte de sadece raporlu ilaç yazımıyla ilgili yüksektir. Takip amaçlı birinci basamağı tercih etme eğilimlerinin düşük olduğu saptanmıştır. Hastalığın tüm süreçlerine katkı sağlamak hastanelerin iş yükünü azaltacak ve maliyet etkin bir yaklaşıma katkı sağlayacaktır. Bunun için hastaların birinci basamağa yönelik olumsuz algılarını ortadan kaldıracak faktörler gözden geçirilerek hastaların birinci basamağı tercih etme oranları arttırılabilir.

Abstract

In this study, we aimed to investigate the utilization of primary health care in the diagnosis, treatment and follow-up of patients diagnosed with rheumatic disease. For this purpose, 350 patients with rheumatic disease were included in the survey and 26-question about the demographic information of the patients, utilization of primary health care during and afterwards the diagnosis process of the disease. The mean age of the participants was 48.67±13.26, and 73.7% (n=258) of them were female. The patients were diagnosed with rheumatic disease an average of 6.74±6.07 years ago. Joint pain was the most common complaint with a rate of 79.7%. 22% (n=77) of the patients were referred to first internal medicine outpatient department. First admission rate to a family physician was 12.3% (n=43) and 55.8% (n=24) of these patients were referred to higher care for diagnosis. 69.1% (n=242) of the patients were diagnosed in a tertiary healthcare institution. According to the analysis results, 47.7% of the patients had a prescription from their family physician for their rheumatic diseases, but only 6% (n=21) went to their primary care physician for check-ups for their rheumatic diseases. In our study, the rate of use of primary care services was high when patients' rheumatic disease symptoms first begin and were only prescribed prescription drugs after diagnosis. The tendency to prefer primary care for follow-up was low. Contributing to all processes of the rheumatic disease will reduce the workload of hospitals and contribute to a cost-effective approach. For this, the factors that will eliminate the negative perceptions of patients towards primary care can be reviewed and the rate of patients' preference for primary care can be increased.

Notes

Romatizmal Hastalık Tanısı Almış Bireylerin Tanı, Tedavi ve Takip Sürecinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini Kullanımı

Files

lms.2023.36.pdf

Files (584.3 kB)

Name Size Download all
md5:f35d31a14c0e5c8449745c33795fe661
584.3 kB Preview Download

Additional details

References

 • 1. Loza E, Abásolo L, Jover JA, Carmona L; EPISER Study Group. Burden of disease across chronic diseases: a health survey that measured prevalence, function and quality of life. J Rheumatol 2008; 35(1): 159-65.
 • 2. March L, Smith EU, Hoy DG, Cross MJ, Sanchez-Riera L, Blyth F, et al. Burden of disability due to musculoskeletal (MSK) disorders. Best Pract Res Clin Rheumatol 2014; 28(3): 353-66.
 • 3. Cross M, Smith E, Hoy D, Carmona L, Wolfe F, Vos T, et al. The global burden of rheumatoid arthritis: estimates from the global burden of disease 2010 study. Ann Rheum Dis 2014; 73(7): 1316-22.
 • 4. Toledano E, Candelas G, Rosales Z, Martínez Prada C, León L, Abásolo L, et al. A meta-analysis of mortality in rheumatic diseases. Reumatol Clin 2012; 8(6): 334-41.
 • 5. Barhamain AS, Magliah RF, Shaheen MH, Munassar SF, Falemban AM, Alshareef MM, et al. The journey of rheumatoid arthritis patients: a review of reported lag times from the onset of symptoms. Open Access Rheumatol 2017; 9: 139-50.
 • 6. Sykes MP, Doll H, Sengupta R, Gaffney K. Delay to diagnosis in axial spondyloarthritis: are we improving in the UK? Rheumatology (Oxford) 2015; 54(12): 2283-4.
 • 7. Xiang L, Low AHL, Leung YY, Fong W, Gandhi M, Yoon S, et al. Interval between symptom onset and diagnosis among patients with autoimmune rheumatic diseases in a multi-ethnic Asian population. Int J Rheum Dis 2021; 24(8): 1061-70.
 • 8. Warburton L, Hider SL, Mallen CD, Scott IC. Suspected very early inflammatory rheumatic diseases in primary care. Best Pract Res Clin Rheumatol 2019; 33(4): 101419.
 • 9. Gramling A, O'Dell JR. Initial management of rheumatoid arthritis. Rheum Dis Clin North Am 2012; 38(2): 311-25.
 • 10. Mallen CD, Helliwell T, Scott IC. How can primary care physicians enhance the early diagnosis of rheumatic diseases? Expert Rev Clin Immunol 2018; 14(3): 171-73.
 • 11. Picavet HS, Hazes JM. Prevalence of self reported musculoskeletal diseases is high. Ann Rheum Dis 2003; 62(7): 644-50.
 • 12. Andrianakos A, Trontzas P, Christoyannis F, Dantis P, Voudouris C, Georgountzos A, et al. Prevalence of rheumatic diseases in Greece: a cross-sectional population based epidemiological study. The ESORDIG Study. J Rheumatol 2003; 30(7): 1589-601.
 • 13. Zeng QY, Chen R, Darmawan J, Xiao ZY, Chen SB, Wigley R, et al. Rheumatic diseases in China. Arthritis Res Ther 2008; 10(1): R17.
 • 14. Gabriel SE, Michaud K. Epidemiological studies in incidence, prevalence, mortality, and comorbidity of the rheumatic diseases. Arthritis Res Ther 2009; 11(3): 229.
 • 15. Rodriguez-Amado J, Peláez-Ballestas I, Sanin LH, Esquivel-Valerio JA, Burgos-Vargas R, Pérez-Barbosa L, et al. Epidemiology of rheumatic diseases. A community-based study in urban and rural populations in the state of Nuevo Leon, Mexico. J Rheumatol Suppl 2011; 86: 9-14.
 • 16. Rat AC, Henegariu V, Boissier MC. Do primary care physicians have a place in the management of rheumatoid arthritis? Joint Bone Spine 2004; 71(3): 190-7.
 • 17. Bulut S, Uğurluoğlu Ö. Evaluation of referral from perspective of family physicians. Türk Aile Hek Derg 2018; 22 (3): 118-32.
 • 18. Wang T, Xiong G, Lu L, Bernstein J, Ladd A. Musculoskeletal Education in Medical Schools: a Survey in California and Review of Literature. Med Sci Educ 2020; 31(1): 131-6.
 • 19. Özkoç H. Hastaların sağlık kurumu tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: uygunluk analizi ve nested logit model. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013; 15(2): 267-280.
 • 20. Öztekin C, Doğan İ, Özkara A, Özbolat F, Yılmazel G. Çorum bölgesinde yaşayan inflamatuar romatizmal hastalıkları olan kişilerde tanı ve tedavi gecikmesinin değerlendirilmesi. Konuralp Medical Journal 2019; 11(3): 344-349.
 • 21. Yılmaz M, Mayda A, Yüksel C, Filiz B, Seval O, Bayındır K, et al. Bir aile hekimliği merkezi'ne başvuran hastalara konulan tanılar. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2013; 2(3): 7-13.
 • 22. Ventura I, Reid P, Jan R. Approach to Patients with Suspected Rheumatic Disease. Prim Care 2018; 45(2): 169-80.
 • 23. Gürsoy V, Coşkun BN, Öksüz MF, Tufan AN, Ermurat S, Kutlu N, et al. Acil Serviste Romatoloji Konsültasyonu: Bir Yıllık Sonuçlar. RAED Dergisi 2014; 6(1): 8-12.
 • 24. Dede B, Sarı M, Gürsul A, Hanedar A, Gadis A, Görgülü B, et al. Kronik Hastalığı Nedeniyle Ayaktan İzlenen Hastaların Aldıkları Sağlık Hizmetlerinin Niteliğini Etkileyen Değişkenler. TAF Prev Med Bull 2016; 5(3): 238-47.
 • 25. Tanır F. Aile Hekimliği Uygulamalarının Doğankent Sağlık, Eğitim ve Araştırma Bölgesindeki Durumu. Turkish Journal of Public Health 2014; 12(2): 91-9.
 • 26. Gümüş EÇ, Güngörmüş Z. İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Başvuru Yapan Hastaların Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumlarının Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2020; 23(1): 119-26.
 • 27. İnci H, Çalış ŞÖ, Tarakçı A, Tontak S, Özkan EA, Korkut B, et al. Dahiliye Polikliniğine Başvuran Hastaların Aile Sağlığı Merkezini Kullanma Durumları. Unika Sag Bil Derg 2022; 2(3): 321-31.
 • 28. Dengiz KS, Tanyer DK. Hastaneye Başvuran Kalp Damar Hastalarının Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Kullanımı. Journal of Health and Nursing Management 2020; 3(7): 402-9.