Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published December 20, 2023 | Version v1
Book chapter Restricted

Dalsze przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r.

Contributors

Contact person:

Description

The article presents considerations on changes in Polish official law. The considerations covered two segments of public administration staff – the civil service and local government employees. In accordance with the designated time frames, the legal analyses covered national legislation and EU jurisprudence from 2014. The conducted research confirmed the direction of changes in Polish legislation, which is in line with the trend “from administrative law, public law to labour law, private law”.

Files

Restricted

The record is publicly accessible, but files are restricted to users with access.

Additional details

References

 • Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej, t.j. Dz.U. 1949 Nr 11, poz. 72.
 • Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U. 1990 Nr 21, poz. 124.
 • Ustawa z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno- Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1280.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U. 2008 Nr 223, poz. 1458.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, tj. Dz.U. 2022, poz. 1691 ze zm.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 26 października 2012 r. (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 46.
 • Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016, poz. 34.
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 389.
 • Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U.2020, poz. 374.
 • Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. 2020, poz. 695.
 • Wyrok WSA w Rzeszowie z 3 sierpnia 2016 r., II SAB/Rz 24/16, LEX 2113293.
 • Wyrok Sądu UE z 15 września 2016 r., T-346/14, Janukowycz p. Rada Unii Europejskiej, LEX 2109622.
 • Wyrok WSA w Rzeszowie z 14 listopada 2017 r., II SAB/Rz 108/17, LEX 2417907.
 • Wyrok WSA w Olsztynie z 8 listopada 2018 r., II SAB/Ol 30/18, LEX 2582138.
 • Postanowienie TK z 19 listopada 2019 r., K 6/16, OTK-A 2019, poz. 59.
 • Wyrok TSUE z 30 czerwca 2022 r. C-149/21 P, FAKRO sp. z o.o. p. Komisji Europejskiej, LEX 3358786.
 • Projekt ustawy o państwowej służbie cywilnej, przyjęty przez Radę Ministrów 7 września 1993 r., [w:] K. Zonn-Pasternak (red.), Państwowa służba cywilna, Szkoła Główna Służby Zagranicznej, PWN, Warszawa 1993.
 • Projekt ustawy o służbie cywilnej, https://saksap.cdn.prismic.io/saksap/ e1526208-0f22-44a0-bb46-4ebbacf2c54e_projekt+usta - wy+o+s%C5%82u%C5%BCbie+cywilnej.pdf [dostęp: 1.09.2022].
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, UD302, https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o- -zmianie-ustawy-o-sluzbie-cywilnej-oraz-niektorych-innych-ustaw2 [dostęp: 1.09.2022].
 • Połączony wniosek grupy posłów z 22 stycznia 2016 r., K 6/16 oraz Rzecznika Praw Obywatelskich z 1 lutego 2016 r., K 8/16, https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/wycofanie%20wniosku%20 do%20TK%2C%20s%C5%82u%C5%BCba%20cywilna%2C%203%20 wrze%C5%9Bnia%202019.pdf [dostęp: 8.10.2023].
 • Cieślak Z., Jagielski J., Rączka K., Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1998.
 • Drobny W., Przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r., C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • Górzyńska T., [Drobny W. (red.)], Polskie prawo urzędnicze – kryzys tożsamości, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Itrich-Drabarek J., Zwolnienia w służbie cywilnej – to nie jest dobry pomysł [rozmowa T. Siudem], "Rzeczpospolita" z 21.04.2020 r., s. 13.
 • Jaroszyński M., Zimmermann M., Brzeziński W., Polskie prawo administracyjne, część ogólna, PWN, Warszawa 1956.
 • Kopczyński J., Przepisy normujące stosunek państwowej służby cywilnej, Biblioteka Urzędnicza, Zarząd Główny Stowarzyszenia Urzędników Państwowych, Warszawa 1925, https://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/ 37962/edition/37970/content [dostęp: 12.11.2023].
 • Krochmal A., W służbie państwu i obywatelom. 100 lecie służby cywilnej w Polsce, KPRM, Wydawnictwo Naukowe Sieć Badawcza Łukasiewicz, Warszawa 2022.
 • Łukaszczuk A., Służba cywilna po zmianach z 2015 r., "Państwo i Prawo" 2016, nr 11, s. 55–67.
 • Radwan A., Na szczytach władzy służba urzędnicza się nie przyjęła [wywiad z S. Płażkiem], "Dziennik Gazeta Prawna" z 16.02.2022 r., s. B8.
 • Radwan A., Służba cywilna wymaga reformy na wzór tej sprzed 100 lat, "Dziennik Gazeta Prawna" z 17.02.2022 r., s. B7.
 • Radwan A., Mianowani urzędnicy nie są potrzebni rządzącym, "Dziennik Gazeta Prawna" z 21.02.2022 r., s. B9.
 • Szmit J., Projekt ustawy o służbie cywilnej autorstwa Stowarzyszenia Absolwentów KSAP – kilka uwag, "Dziennik Gazeta Prawna" z 3.08.2022 r., s. B12.
 • Wójcik K., Administrację trzeba zreformować, "Rzeczpospolita" z 22.07.2022 r., s. A13.
 • Glińska P., Dodatek specjalny za ochronę granicy, http://polska-zbrojna.pl/ home/articleshow/35861?t=Dodatek-specjalny-za-ochrone-granicy [dostęp: 1.09.2022].
 • Mikołajczyk D., Wyższe dodatki służbowe dla oddelegowanych funkcjonariuszy SG, https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/straz-graniczna/wyzsze- dodatki-sluzbowe-dla-oddelegowanych-funkcjonariuszy-sg [dostęp: 1.09.2022].