Journal article Open Access

Health behavior of patients with ischemic heart disease

Węgorowski, Paweł; Michalik, Joanna; Zarzeczny, Rafał; Domżał–Drzewicka, Renata; Nowicki, Grzegorz


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/b07d7365-6686-41cd-98eb-64b7144988b2/4788.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:867fe4c1a347b032ce004e9e140f7200", 
   "bucket": "b07d7365-6686-41cd-98eb-64b7144988b2", 
   "key": "4788.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 433027
  }
 ], 
 "owners": [
  4783
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.885952", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 121.0, 
  "unique_views": 41.0, 
  "views": 41.0, 
  "version_views": 41.0, 
  "unique_downloads": 121.0, 
  "version_unique_views": 41.0, 
  "volume": 58025618.0, 
  "version_downloads": 134.0, 
  "downloads": 134.0, 
  "version_volume": 58025618.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.885952", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.885951", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/b07d7365-6686-41cd-98eb-64b7144988b2", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.885951.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/885952", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/885952", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.885952.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/885952"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.885951", 
 "created": "2017-09-10T20:31:08.630844+00:00", 
 "updated": "2020-01-20T13:46:15.039895+00:00", 
 "conceptrecid": "885951", 
 "revision": 4, 
 "id": 885952, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.885952", 
  "description": "<p><strong>W\u0119gorowski Pawe\u0142, Michalik Joanna, Zarzeczny Rafa\u0142 , Dom\u017ca\u0142\u2013Drzewicka Renata, Nowicki Grzegorz. </strong><strong>Health behavior of patients with ischemic heart disease.</strong> <strong>Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(6):660-670. eISSN 2391-8306. DOI </strong><strong>http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.885952</strong></p>\n\n<p><strong>http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4788</strong></p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p><strong>The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).</strong></p>\n\n<p><strong>1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7</strong></p>\n\n<p><strong>\u00a9 The Author\u00a0 2017;</strong></p>\n\n<p><strong>This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland</strong></p>\n\n<p><strong>Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,</strong></p>\n\n<p><strong>provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License</strong></p>\n\n<p><strong>(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.</strong></p>\n\n<p><strong>This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial</strong></p>\n\n<p><strong>use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.</strong></p>\n\n<p><strong>The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.</strong></p>\n\n<p><strong>Received: 03.06.2017. Revised: 20.06.2017. Accepted: 30.06.2017.</strong></p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p><strong>Zachowania zdrowotne pacjent\u00f3w z chorob\u0105 niedokrwienn\u0105 serca</strong></p>\n\n<p><strong>Health behavior of patients with ischemic heart disease</strong></p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p><strong>Pawe\u0142 W\u0119gorowski<sup>1 </sup>, Joanna Michalik<sup>1 </sup>, Rafa\u0142 Zarzeczny<sup>2 </sup>, Renata Dom\u017ca\u0142\u2013Drzewicka<sup>1</sup>, Grzegorz Nowicki<sup>1</sup></strong></p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p><sup>1</sup> Katedra Onkologii i \u015arodowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydzia\u0142 Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie</p>\n\n<p><sup>2</sup> Samodzielny Publiczny Zak\u0142ad Opieki Zdrowotnej w \u0141\u0119cznej, Oddzia\u0142 Anestezjologii i Intensywnej Terapii</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>Autor do korespondencji:</p>\n\n<p>Joanna Michalik</p>\n\n<p>JoannaMichalik21@wp.pl</p>\n\n<p>Tel. 600 065\u00a0151</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p><strong>Wst\u0119p</strong></p>\n\n<p>Analizuj\u0105c dost\u0119pn\u0105 literatur\u0119 naukowa mo\u017cna zdefiniowa\u0107 chorob\u0119 niedokrwienn\u0105 serca jako zesp\u00f3\u0142 objaw\u00f3w chorobowych b\u0119d\u0105cych konsekwencj\u0105 przewlek\u0142ego stanu zaburzenia r\u00f3wnowagi pomi\u0119dzy mo\u017cliwo\u015bciami zaopatrzenia w substancje od\u017cywcze i tlen a realnym zapotrzebowaniem kom\u00f3rek mi\u0119\u015bnia sercowego na te w\u0142a\u015bnie substancje. Dostosowanie \u017cyciowych zachowa\u0144 do za\u0142o\u017ce\u0144 zdrowego \u017cycia jest priorytetem, maj\u0105cym zapobiega\u0107 powstaniu i rozwojowi chor\u00f3b uk\u0142adu sercowo-naczyniowego, zw\u0142aszcza chorobie niedokrwiennej serca,</p>\n\n<p><strong>Cel bada\u0144</strong></p>\n\n<p>Celem pracy jest okre\u015blenie zachowa\u0144 zdrowotnych pacjent\u00f3w z chorob\u0105 niedokrwienna serca.</p>\n\n<p><strong>Materia\u0142y i metody</strong></p>\n\n<p>Badania przeprowadzono w okresie od 01.08.2015 do 28.12.2015 na grupie 35 os\u00f3b (15 kobiet i 20 m\u0119\u017cczyzn). Metod\u0105 badawcz\u0105 u\u017cyt\u0105 w pracy jest sonda\u017c diagnostyczny, zastosowan\u0105 technik\u0105 badawcz\u0105 by\u0142a ankieta w\u0142asnego autorstwa.</p>\n\n<p><strong>Wnioski</strong></p>\n\n<p>Analizuj\u0105c zebrane dane, nale\u017cy stwierdzi\u0107, \u017ce pacjentom z chorob\u0105bniedokrwienn\u0105 serca cz\u0119sto towarzysz\u0105 problemy zdrowotne w postaci nadci\u015bnienia t\u0119tniczego krwi, cukrzycy oraz nieprawid\u0142owej wagi cia\u0142a. Nawyki \u017cywieniowe badanych os\u00f3b mo\u017cna opisa\u0107 jako nieprawid\u0142owe, szczeg\u00f3lnie zauwa\u017calne by\u0142o nadmierne spo\u017cycie t\u0142ustego mi\u0119sa oraz zbyt ma\u0142e spo\u017cycie ryb. \u00a0Zaobserwowano r\u00f3wnie\u017c, \u017ce wi\u0119kszo\u015b\u0107 badanych pacjent\u00f3w ma predyspozycje rodzinne do wyst\u0119powania choroby niedokrwiennej serca.</p>\n\n<p><strong>Dyskusja </strong></p>\n\n<p>Zawa\u0142 serca wyst\u0119puje w wi\u0119kszo\u015bci u os\u00f3b z oty\u0142o\u015bci\u0105, cukrzyc\u0105 i zmianami mia\u017cd\u017cycowymi. Jest zarazem \u015bci\u015ble zwi\u0105zany z chorob\u0105 niedokrwienn\u0105 serca. Zachowania zdrowotne pacjent\u00f3w choruj\u0105cych na Chorob\u0119 Niedokrwienn\u0105 Serca s\u0105 \u015brednio zadawalaj\u0105ce, dlatego te\u017c rola piel\u0119gniarki lekarza, jako edukatora zdrowia jest bardzo trudna, lecz niezb\u0119dna w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca.</p>\n\n<p><strong>S\u0142owa kluczowe: </strong>zachowania zdrowotne, choroba niedokrwienna serca, styl \u017cycia.</p>\n\n<p><strong>Admission</strong></p>\n\n<p>By analyzing the available scientific literature, it is possible to define ischemic heart disease as a set of disease symptoms that are a consequence of a chronic state of imbalance between the ability to supply nutrients and oxygen and the real need of myocardial cells for these substances. Adapting life-style behaviors to healthy living is a priority to prevent the onset and development of cardiovascular disease, especially ischemic heart disease,</p>\n\n<p><strong>Purpose of research</strong></p>\n\n<p>The aim of the study is to determine the health behavior of patients with ischemic heart disease.</p>\n\n<p><strong>Materials and methods</strong></p>\n\n<p>The study was conducted from 01.08.2015 to 28.12.2015 in a group of 35 people (15 women and 20 men). The research method used in the work is a diagnostic survey, the research technique used was a survey of its own author.</p>\n\n<p><strong>Conclusions</strong></p>\n\n<p>By analyzing the data collected, it is important to note that patients with coronary heart disease are often associated with health problems such as hypertension, diabetes and abnormal weight. The nutritional habits of the subjects studied can be described as abnormal, particularly the excessive intake of oily meat and too little fish intake. It has also been observed that most of the patients studied have familial predisposition to ischemic heart disease.</p>\n\n<p><strong>Discussion</strong></p>\n\n<p>Heart attacks occur mostly in people with obesity, diabetes and atherosclerosis. It is also closely related to ischemic heart disease. The health behaviors of patients suffering from Ischemic Heart Disease are moderately satisfactory and therefore the role of a nurse practitioner as a health educator is very difficult but essential in the prevention of ischemic heart disease.</p>\n\n<p><strong>Key words</strong>: health behavior, ischemic heart disease, lifestyle.</p>", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-NC-ND-4.0"
  }, 
  "title": "Health behavior of patients with ischemic heart disease", 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "885951"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "885952"
     }
    }
   ]
  }, 
  "publication_date": "2017-06-30", 
  "creators": [
   {
    "name": "W\u0119gorowski, Pawe\u0142"
   }, 
   {
    "name": "Michalik, Joanna"
   }, 
   {
    "name": "Zarzeczny, Rafa\u0142"
   }, 
   {
    "name": "Dom\u017ca\u0142\u2013Drzewicka, Renata"
   }, 
   {
    "name": "Nowicki, Grzegorz"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "type": "publication", 
   "title": "Journal article"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.885951", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
41
134
views
downloads
All versions This version
Views 4141
Downloads 134134
Data volume 58.0 MB58.0 MB
Unique views 4141
Unique downloads 121121

Share

Cite as