Journal article Open Access

Health behavior of patients with ischemic heart disease

Węgorowski, Paweł; Michalik, Joanna; Zarzeczny, Rafał; Domżał–Drzewicka, Renata; Nowicki, Grzegorz

Węgorowski Paweł, Michalik Joanna, Zarzeczny Rafał , Domżał–Drzewicka Renata, Nowicki Grzegorz. Health behavior of patients with ischemic heart disease. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(6):660-670. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.885952

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4788

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author  2017;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 03.06.2017. Revised: 20.06.2017. Accepted: 30.06.2017.

 

 

 

 

 

Zachowania zdrowotne pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

Health behavior of patients with ischemic heart disease

 

Paweł Węgorowski1 , Joanna Michalik1 , Rafał Zarzeczny2 , Renata Domżał–Drzewicka1, Grzegorz Nowicki1

 

1 Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

 

 

Autor do korespondencji:

Joanna Michalik

JoannaMichalik21@wp.pl

Tel. 600 065 151

 

 

Wstęp

Analizując dostępną literaturę naukowa można zdefiniować chorobę niedokrwienną serca jako zespół objawów chorobowych będących konsekwencją przewlekłego stanu zaburzenia równowagi pomiędzy możliwościami zaopatrzenia w substancje odżywcze i tlen a realnym zapotrzebowaniem komórek mięśnia sercowego na te właśnie substancje. Dostosowanie życiowych zachowań do założeń zdrowego życia jest priorytetem, mającym zapobiegać powstaniu i rozwojowi chorób układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza chorobie niedokrwiennej serca,

Cel badań

Celem pracy jest określenie zachowań zdrowotnych pacjentów z chorobą niedokrwienna serca.

Materiały i metody

Badania przeprowadzono w okresie od 01.08.2015 do 28.12.2015 na grupie 35 osób (15 kobiet i 20 mężczyzn). Metodą badawczą użytą w pracy jest sondaż diagnostyczny, zastosowaną techniką badawczą była ankieta własnego autorstwa.

Wnioski

Analizując zebrane dane, należy stwierdzić, że pacjentom z chorobąbniedokrwienną serca często towarzyszą problemy zdrowotne w postaci nadciśnienia tętniczego krwi, cukrzycy oraz nieprawidłowej wagi ciała. Nawyki żywieniowe badanych osób można opisać jako nieprawidłowe, szczególnie zauważalne było nadmierne spożycie tłustego mięsa oraz zbyt małe spożycie ryb.  Zaobserwowano również, że większość badanych pacjentów ma predyspozycje rodzinne do występowania choroby niedokrwiennej serca.

Dyskusja

Zawał serca występuje w większości u osób z otyłością, cukrzycą i zmianami miażdżycowymi. Jest zarazem ściśle związany z chorobą niedokrwienną serca. Zachowania zdrowotne pacjentów chorujących na Chorobę Niedokrwienną Serca są średnio zadawalające, dlatego też rola pielęgniarki lekarza, jako edukatora zdrowia jest bardzo trudna, lecz niezbędna w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca.

Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, choroba niedokrwienna serca, styl życia.

Admission

By analyzing the available scientific literature, it is possible to define ischemic heart disease as a set of disease symptoms that are a consequence of a chronic state of imbalance between the ability to supply nutrients and oxygen and the real need of myocardial cells for these substances. Adapting life-style behaviors to healthy living is a priority to prevent the onset and development of cardiovascular disease, especially ischemic heart disease,

Purpose of research

The aim of the study is to determine the health behavior of patients with ischemic heart disease.

Materials and methods

The study was conducted from 01.08.2015 to 28.12.2015 in a group of 35 people (15 women and 20 men). The research method used in the work is a diagnostic survey, the research technique used was a survey of its own author.

Conclusions

By analyzing the data collected, it is important to note that patients with coronary heart disease are often associated with health problems such as hypertension, diabetes and abnormal weight. The nutritional habits of the subjects studied can be described as abnormal, particularly the excessive intake of oily meat and too little fish intake. It has also been observed that most of the patients studied have familial predisposition to ischemic heart disease.

Discussion

Heart attacks occur mostly in people with obesity, diabetes and atherosclerosis. It is also closely related to ischemic heart disease. The health behaviors of patients suffering from Ischemic Heart Disease are moderately satisfactory and therefore the role of a nurse practitioner as a health educator is very difficult but essential in the prevention of ischemic heart disease.

Key words: health behavior, ischemic heart disease, lifestyle.

Files (433.0 kB)
Name Size
4788.pdf
md5:867fe4c1a347b032ce004e9e140f7200
433.0 kB Download
41
134
views
downloads
All versions This version
Views 4141
Downloads 134134
Data volume 58.0 MB58.0 MB
Unique views 4141
Unique downloads 121121

Share

Cite as