Book section Open Access

Tekstów świat. Przyczynek do makroanalitycznej monografii czasopisma literaturoznawczego

Maryl, Maciej


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.829923</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Maryl, Maciej</creatorName>
   <givenName>Maciej</givenName>
   <familyName>Maryl</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-2639-041X</nameIdentifier>
   <affiliation>Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Tekstów świat. Przyczynek do makroanalitycznej monografii czasopisma literaturoznawczego</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2016</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>makroanaliza</subject>
  <subject>macroanalysis</subject>
  <subject>distant reading</subject>
  <subject>Teksty Drugie</subject>
  <subject>metadata</subject>
  <subject>Polish literature</subject>
 </subjects>
 <contributors>
  <contributor contributorType="Editor">
   <contributorName>Nasiłowska, Anna</contributorName>
   <givenName>Anna</givenName>
   <familyName>Nasiłowska</familyName>
   <affiliation>Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences</affiliation>
  </contributor>
  <contributor contributorType="Editor">
   <contributorName>Łapiński, Zdzisław</contributorName>
   <givenName>Zdzisław</givenName>
   <familyName>Łapiński</familyName>
   <affiliation>Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences</affiliation>
  </contributor>
 </contributors>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2016-12-06</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="BookChapter"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/829923</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="ISBN" relationType="IsPartOf">978-83-65573-35-3</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.829922</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/chc</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Niniejsza praca ma na celu wstępne zarysowanie monografii &amp;bdquo;Tekst&amp;oacute;w Drugich&amp;rdquo; przy zastosowaniu metod makroanalitycznych. Tekst skupia się na możliwościach wykorzystania metadanych o tekstach kultury (czyli bibliografii oraz wynik&amp;oacute;w statystycznych analiz&lt;br&gt;
samych tekst&amp;oacute;w). Autor pr&amp;oacute;buje&amp;nbsp;w jednym tekście połączyć r&amp;oacute;żnorodne, opisane wyżej podejścia &amp;ndash; a zatem zebrać i zinterpretować dane literaturoznawcze i wykorzystać je do przedstawienia wstępnej monografii czasopisma. Celem dalekosiężnym jest refleksja nad dalszym wykorzystaniem takich metod do analizy proces&amp;oacute;w życia literackiego, a w szczeg&amp;oacute;lności przemian kierunk&amp;oacute;w refleksji literaturoznawczej w Polsce. W niniejszym tekście autor kolejno:&amp;nbsp;1) opisuje statystycznie ćwierćwiecze &amp;bdquo;Tekst&amp;oacute;w Drugich&amp;rdquo;, wskazując pewne trendy w skali makro; 2) bada najważniejsze odniesienia autor&amp;oacute;w artykuł&amp;oacute;w i na ich podstawie zbudować model grup intelektualnych w historii pisma; 3) kreśli perspektywy analizy tematycznej &amp;bdquo;Tekst&amp;oacute;w Drugich&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2015–2018. Projekt: "Polska
Bibliografia Literacka – laboratorium wiedzy o współczesnej kulturze polskiej" NR
0061 / NPRH3 / H11 / 82 / 2014.</description>
  <description descriptionType="Other">{"references": ["M.L. Jockers Macroanalysis: Digital Methods and Literary History, University of Illinois Press, Urbana 2013", "F. Moretti Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury, prze\u0142. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, Wydawnictwo UJ, Krak\u00f3w 2016.", "H. Long and R. J. So''Network Analysis and the Sociology of Modernism\" boundary 2 2013 nr 40(2):147-182.", "H. Long and R, J. So (2013b) ''Network Science and Literary History\" Leonardo 2013 nr 3(46), 274-274.", "M. Eder \"S\u0142owa znacz\u0105ce, s\u0142owa kluczowe, s\u0142owozbiory \u2013 o statystycznych metodach wyszukiwania wyraz\u00f3w istotnych\", Przegl\u0105d Humanistyczny 2016 nr 3.", "A. Goldstone, T. Underwood, \"What Can Topic Models of PMLA Teach Us About the History of Literary Scholarship?\" Journal of Digital Humaniteis 2012 nr 1", "A. Goldstone and T. Underwood, \"The Quiet Transformations of Literary Studies: What Thirteen Thousand Scholars Could Tell Us.\" New Literary History 2014 nr 3 (Summer): 359\u201384.", "V.D. Blondel, J.-L. Guillaume, R. Lambiotte, E. Lefebvre Fast Unfolding of Communities in Large Networks, \"Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment\" 2008 nr 10 http://arxiv.org/pdf/0803.0476v2.pdf (27.09.2015)"]}</description>
 </descriptions>
</resource>
176
117
views
downloads
All versions This version
Views 176176
Downloads 117117
Data volume 311.2 MB311.2 MB
Unique views 154154
Unique downloads 112112

Share

Cite as