Book section Open Access

Tekstów świat. Przyczynek do makroanalitycznej monografii czasopisma literaturoznawczego

Maryl, Maciej


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.829923">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.829923</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.829923"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-2639-041X">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-2639-041X</dct:identifier>
    <foaf:name>Maryl, Maciej</foaf:name>
    <foaf:givenName>Maciej</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Maryl</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Tekstów świat. Przyczynek do makroanalitycznej monografii czasopisma literaturoznawczego</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2016</dct:issued>
  <dcat:keyword>makroanaliza</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>macroanalysis</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>distant reading</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Teksty Drugie</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>metadata</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Polish literature</dcat:keyword>
  <schema:editor>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Nasiłowska, Anna</foaf:name>
    <foaf:givenName>Anna</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Nasiłowska</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </schema:editor>
  <schema:editor>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Łapiński, Zdzisław</foaf:name>
    <foaf:givenName>Zdzisław</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Łapiński</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </schema:editor>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2016-12-06</dct:issued>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/829923"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/829923</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isPartOf rdf:resource="urn:isbn:978-83-65573-35-3"/>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.829922"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/chc"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Niniejsza praca ma na celu wstępne zarysowanie monografii &amp;bdquo;Tekst&amp;oacute;w Drugich&amp;rdquo; przy zastosowaniu metod makroanalitycznych. Tekst skupia się na możliwościach wykorzystania metadanych o tekstach kultury (czyli bibliografii oraz wynik&amp;oacute;w statystycznych analiz&lt;br&gt; samych tekst&amp;oacute;w). Autor pr&amp;oacute;buje&amp;nbsp;w jednym tekście połączyć r&amp;oacute;żnorodne, opisane wyżej podejścia &amp;ndash; a zatem zebrać i zinterpretować dane literaturoznawcze i wykorzystać je do przedstawienia wstępnej monografii czasopisma. Celem dalekosiężnym jest refleksja nad dalszym wykorzystaniem takich metod do analizy proces&amp;oacute;w życia literackiego, a w szczeg&amp;oacute;lności przemian kierunk&amp;oacute;w refleksji literaturoznawczej w Polsce. W niniejszym tekście autor kolejno:&amp;nbsp;1) opisuje statystycznie ćwierćwiecze &amp;bdquo;Tekst&amp;oacute;w Drugich&amp;rdquo;, wskazując pewne trendy w skali makro; 2) bada najważniejsze odniesienia autor&amp;oacute;w artykuł&amp;oacute;w i na ich podstawie zbudować model grup intelektualnych w historii pisma; 3) kreśli perspektywy analizy tematycznej &amp;bdquo;Tekst&amp;oacute;w Drugich&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:description>Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2015–2018. Projekt: "Polska Bibliografia Literacka – laboratorium wiedzy o współczesnej kulturze polskiej" NR 0061 / NPRH3 / H11 / 82 / 2014.</dct:description>
  <dct:description>{"references": ["M.L. Jockers Macroanalysis: Digital Methods and Literary History, University of Illinois Press, Urbana 2013", "F. Moretti Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury, prze\u0142. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, Wydawnictwo UJ, Krak\u00f3w 2016.", "H. Long and R. J. So''Network Analysis and the Sociology of Modernism\" boundary 2 2013 nr 40(2):147-182.", "H. Long and R, J. So (2013b) ''Network Science and Literary History\" Leonardo 2013 nr 3(46), 274-274.", "M. Eder \"S\u0142owa znacz\u0105ce, s\u0142owa kluczowe, s\u0142owozbiory \u2013 o statystycznych metodach wyszukiwania wyraz\u00f3w istotnych\", Przegl\u0105d Humanistyczny 2016 nr 3.", "A. Goldstone, T. Underwood, \"What Can Topic Models of PMLA Teach Us About the History of Literary Scholarship?\" Journal of Digital Humaniteis 2012 nr 1", "A. Goldstone and T. Underwood, \"The Quiet Transformations of Literary Studies: What Thirteen Thousand Scholars Could Tell Us.\" New Literary History 2014 nr 3 (Summer): 359\u201384.", "V.D. Blondel, J.-L. Guillaume, R. Lambiotte, E. Lefebvre Fast Unfolding of Communities in Large Networks, \"Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment\" 2008 nr 10 http://arxiv.org/pdf/0803.0476v2.pdf (27.09.2015)"]}</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.829923"/>
    <dcat:byteSize>2659604</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/829923/files/Maryl 2016 Tekstów świat.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
176
117
views
downloads
All versions This version
Views 176176
Downloads 117117
Data volume 311.2 MB311.2 MB
Unique views 154154
Unique downloads 112112

Share

Cite as