Book section Open Access

Tworzenie typologii gatunków piśmiennictwa multimedialnego na przykładzie blogów – propozycja metodologiczna

Maryl, Maciej


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/fef5b8ef-682c-4cd1-90a8-cd9ac6407c18/Maryl%202016%20Tworzenie%20typologii%20gatunk%C3%B3w%20pi%C5%9Bmiennictwa%20multimedialnego.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:6ef21018c7c0bfaed08b680232a104ec", 
   "bucket": "fef5b8ef-682c-4cd1-90a8-cd9ac6407c18", 
   "key": "Maryl 2016 Tworzenie typologii gatunk\u00f3w pi\u015bmiennictwa multimedialnego.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 555681
  }
 ], 
 "owners": [
  27677
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.829917", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 144.0, 
  "unique_views": 152.0, 
  "views": 157.0, 
  "version_views": 156.0, 
  "unique_downloads": 144.0, 
  "version_unique_views": 151.0, 
  "volume": 86130555.0, 
  "version_downloads": 155.0, 
  "downloads": 155.0, 
  "version_volume": 86130555.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.829917", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.829916", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/fef5b8ef-682c-4cd1-90a8-cd9ac6407c18", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.829916.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/829917", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/829917", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.829917.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/829917"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.829916", 
 "created": "2017-07-15T20:46:08.333174+00:00", 
 "updated": "2020-07-10T07:58:37.216216+00:00", 
 "conceptrecid": "829916", 
 "revision": 8, 
 "id": 829917, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "part_of": {
   "pages": "360-398", 
   "title": "Metody bada\u0144 online"
  }, 
  "doi": "10.5281/zenodo.829917", 
  "description": "<p>Artyku\u0142 stanowi prezentacj\u0119 autorskiej metodologii literaturoznawczej analizy tekst&oacute;w elektronicznych, wypracowanej ramach projektu &bdquo;Blog jako nowa forma pi\u015bmiennictwa multimedialnego&rdquo;, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2012-2014 (nr grantu 2011/03/N/HS2/06232). Badanie koncentruje si\u0119 na problemie wyr&oacute;\u017cnienia gatunk&oacute;w blogowych.</p>\n\n<p>Blog, czyli prosta strona internetowa, na kt&oacute;rej wpisy ukazuj\u0105 si\u0119 w antychronologicznej kolejno\u015bci i mog\u0105 by\u0107 komentowane przez odbiorc&oacute;w, stanowi specyficzne po\u0142\u0105czenie tradycyjnych form wypowiedzi (m.in. dokumentu osobistego, felietonu czy poradnika) i dyskursu elektronicznego (wt&oacute;rna oralno\u015b\u0107; interakcja z odbiorc\u0105), cho\u0107 jego w\u0142asny status gatunkowy pozostaje niejasny i zbli\u017cony do funkcji kana\u0142u przekazywania innych form gatunkowych.</p>\n\n<p>Tekst podejmuje nast\u0119puj\u0105ce problemy</p>\n\n<ol>\n\t<li>Dob&oacute;r pr&oacute;by. Om&oacute;wimy wady i zalety doboru losowego i metody kuli \u015bniegowej. W pierwszym przypadku najcz\u0119stszym ryzykiem jest uzyskanie blog&oacute;w efemerycznych, w drugim &ndash; niska reprezentatywno\u015b\u0107 pr&oacute;by.</li>\n\t<li>Podstawowe problemy przygotowania materia\u0142u. Ze wzgl\u0119du na efemeryczn\u0105 form\u0119 materia\u0142&oacute;w internetowych, wszystkie teksty do analizy zosta\u0142y uprzednio pobrane i zapisane na dyski twarde przy pomocy programu WinHTTrack Website Copier 3.43-7. Ze wzgl\u0119du na zr&oacute;\u017cnicowanie strukturalne blog&oacute;w, procedura ta wymaga stosowania r&oacute;\u017cnorodnych filtr&oacute;w, kt&oacute;re zostan\u0105 om&oacute;wione na wybranych przyk\u0142adach. Pobrany materia\u0142 nale\u017cy nast\u0119pnie dodatkowo przetworzy\u0107, \u017ceby mechanicznie pozyska\u0107 metadane do analizy (np. kategoria wpisu, data, autor, linki itp.).</li>\n\t<li>Analiza metadanych. Na przyk\u0142adzie analizy kategorii blogowych z serwisu bloog.pl zademonstrujemy wykorzystanie wizualizacji eksploracyjnej w badaniu pi\u015bmiennictwa multimedialnego z wykorzystaniem programu Gephi 0.8.2. Analiza pozwala wskaza\u0107 zwi\u0105zki mi\u0119dzy najcz\u0119stszymi kategoriami i wyr&oacute;\u017cni\u0107 grupy gatunk&oacute;w blogowych.</li>\n\t<li>Wspomagana komputerowo interpretacja tekstu. Blogi wybrane do analizy zosta\u0142y szczeg&oacute;\u0142owo opisane (otagowane) przy pomocy Atlas.ti &ndash; specjalistycznego oprogramowania do analizy danych (Computer Assisted Data Analysis). Wpisy blogowe, przetworzone na format tekstowy, zosta\u0142y wprowadzone do programu, a nast\u0119pnie opisane przez wykonawc&oacute;w pod k\u0105tem przedstawionych wybranych wska\u017anik&oacute;w. Om&oacute;wimy korzy\u015bci p\u0142yn\u0105ce z tego rozwi\u0105zania.</li>\n</ol>", 
  "contributors": [
   {
    "affiliation": "Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz", 
    "type": "Editor", 
    "name": "Siuda, Piotr"
   }
  ], 
  "title": "Tworzenie typologii gatunk\u00f3w pi\u015bmiennictwa multimedialnego na przyk\u0142adzie blog\u00f3w \u2013 propozycja metodologiczna", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "notes": "Artyku\u0142 powsta\u0142 w ramach projektu \"Blog jako nowa forma pi\u015bmiennictwa multimedialnego\", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2012-2014 (nr grantu 2011/03/N/HS2/06232).", 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "829916"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "829917"
     }
    }
   ]
  }, 
  "imprint": {
   "publisher": "Wydawnictwo IBL", 
   "place": "Warsaw, Poland", 
   "isbn": "978-83-65155-14-6"
  }, 
  "communities": [
   {
    "id": "chc"
   }
  ], 
  "references": [
   "K. D. Bailey, Typologies and taxonomies: an introduction to classification techniques, Thousand Oaks: Sage 1994.", 
   "E. Balcerzan W stron\u0119 genologii multimedialnej, \"Teksty Drugie\" 1999 nr 6, s. 7-24.", 
   "V. D. Blondel, J.-L. Guillaume, R. Lambiotte, E. Lefebvre, Fast unfolding of communities in large networks, w: \"Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment\" 2008 nr. 10, [online] http://arxiv.org/pdf/0803.0476v2.pdf [dost\u0119p: 27.09.2015].", 
   "T. Baran i A. Miotk, Blogerzy w Polsce 2013. Znajomo\u015b\u0107 \u2013 wizerunek \u2013 znaczenie, Og\u00f3lnopolski Panel Badawczy ARIADNA, luty 2013 [online] http://pbi.org.pl/aktualnosci/Blogerzy%20w%20Polsce%202013%20(18kwi13).pdf [dost\u0119p: 27.09.2015].", 
   "H. Finch, Comparison of distance measures in cluster analysis with dichotomous data w: \"Journal of Data Science\" 2005 nr 3.1, s. 85-100.", 
   "A. Gumkowska, Blogi wobec tradycji diarystycznej. Nowe gatunki w nowych mediach, w: Tekst (w) sieci, T. 1, Tekst, j\u0119zyk, gatunki, red. Danuta Ulicka, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009, s. 231-243.", 
   "D. Hanauer, What we know about reading poetry: Theoretical positions and empirical research w: The Psychology and Sociology of Literature: In Honor of Elrud Ibsch, red. D. Schram i G. Steen, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. s. 107-128", 
   "M. Maryl Virtual Communities \u2013 Real Readers: New Data in Empirical Studies of Literature w: New Beginnings in the Study of Literature, red. Willie van Peer i Jan Auracher, Cambridge: Cambridge Scholars Publications, 2008, s.390-406.", 
   "M. Maryl Reprint i hipermedialno\u015b\u0107 \u2013 dwa kierunki rozwoju literatury ucyfrowionej, w: Tekst w sieci t. 2, Literatura, Spo\u0142ecze\u0144stwo, Komunikacja red. Anna Gumkowska, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009, s. 83-91.", 
   "M. Maryl, Konwergencja i komunikacja. Gatunki wypowiedzi na stronach internetowych pisarzy w: \"Zagadnienia Rodzaj\u00f3w Literackich\", 2012 nr 55 (110), z. 2, s. 29-52.", 
   "M. Maryl, Blog jako \"dziennik elektroniczny\". Analiza genologiczna blog\u00f3w pisarzy w: \"Zagadnienia Rodzaj\u00f3w Literackich\" 2013 nr 56 (112), z. 2, s. 87-110.", 
   "M. Maryl, K. Niewiadomski Blog = Ksi\u0105\u017cka? Empiryczne badanie potocznej kategoryzacji blog\u00f3w w: \"Przegl\u0105d Humanistyczny\" 2013 nr 4, s. 83-90.", 
   "C.R. Miller, Genre as Social Action w: Genre and the New Rhetoric, red. A. Freedman i P. Medway, London: Taylor & Francis, 1994, s. 23-42.", 
   "A. Morrison, Blogs and Blogging: Text and Practice A Companion to Digital Literary Studies, red. Ray Siemens and Susan Schreibman, Oxford: Blackwell, 2008, [online] http://www.digitalhumanities.org/companionDLS/ [dost\u0119p: 27.09.2015].", 
   "Ch. Frankfort Nachmias i D. Nachmias, Metody badawcze w naukach spo\u0142ecznych, prze\u0142. E. Hornowska, Pozna\u0144: Zysk i s-ka 2001", 
   "R. Rogers, Digital methods, Boston: The MIT Press, 2013.", 
   "P. Stockwell, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, prze\u0142. A. Skuci\u0144ska, Krak\u00f3w: Universitas 2006.", 
   "F. Sudweeks I S. J. Simoff, Complementary Explorative Data Analysis. The Reconciliation of Quantitive and Qualitative Principles w: Doing Internet research: Critical issues and methods for examining the Net, red. Steve Jones, Thousand Oaks: Sage 1998, s. 29-56.", 
   "A. Szczepan-Wojnarska, Blogi jako forma literacka, \"Pami\u0119tnik literacki\", 2006 z.4, 191-201.", 
   "P.-N. Tan, M. Steinbach i V. Kumar, Introduction to Data Mining Boston : Pearson Addison Wesley, 2005.", 
   "C. A. Theisen, J. Oberlander i S. Kirby, Systematicity and arbitrariness in novel communication systems, \"Interaction Studies\" 2010 nr 11 (1), s. 14-32.", 
   "B. Witosz, Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu \u015al\u0105skiego 2005.", 
   "\u2022\tBuchner A., Maryl M. (2016) \"Nowi literaci. Warsztat tw\u00f3rczy bloger\u00f3w w kontek\u015bcie wsp\u00f3\u0142czesnych przemian kultury literackiej\" w: Rzeczywisto\u015b\u0107 i zapis. Problemy badania tekst\u00f3w w naukach spo\u0142ecznych i humanistycznych. Red. W. Doli\u0144ski, J. \u017burko, K. Grzeszkiewicz-Radulska, S. Mecfal, \u0141\u00f3d\u017a: Wydawnictwo Uniwersytetu \u0141\u00f3dzkiego, ss. 33-51."
  ], 
  "keywords": [
   "blogi", 
   "genologia", 
   "gatunki", 
   "genre theory", 
   "weblogs", 
   "typology", 
   "electronic discourse"
  ], 
  "publication_date": "2016-09-11", 
  "creators": [
   {
    "orcid": "0000-0002-2639-041X", 
    "affiliation": "Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences", 
    "name": "Maryl, Maciej"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "section", 
   "type": "publication", 
   "title": "Book section"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "isbn", 
    "identifier": "978-83-65155-14-6", 
    "relation": "isPartOf"
   }, 
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.829916", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
156
155
views
downloads
All versions This version
Views 156157
Downloads 155155
Data volume 86.1 MB86.1 MB
Unique views 151152
Unique downloads 144144

Share

Cite as