Book section Open Access

Tworzenie typologii gatunków piśmiennictwa multimedialnego na przykładzie blogów – propozycja metodologiczna

Maryl, Maciej


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.829917</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Maryl, Maciej</creatorName>
   <givenName>Maciej</givenName>
   <familyName>Maryl</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-2639-041X</nameIdentifier>
   <affiliation>Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Tworzenie typologii gatunków piśmiennictwa multimedialnego na przykładzie blogów – propozycja metodologiczna</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2016</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>blogi</subject>
  <subject>genologia</subject>
  <subject>gatunki</subject>
  <subject>genre theory</subject>
  <subject>weblogs</subject>
  <subject>typology</subject>
  <subject>electronic discourse</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2016-09-11</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="BookChapter"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/829917</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="ISBN" relationType="IsPartOf">978-83-65155-14-6</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.829916</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/chc</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Artykuł stanowi prezentację autorskiej metodologii literaturoznawczej analizy tekst&amp;oacute;w elektronicznych, wypracowanej ramach projektu &amp;bdquo;Blog jako nowa forma piśmiennictwa multimedialnego&amp;rdquo;, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2012-2014 (nr grantu 2011/03/N/HS2/06232). Badanie koncentruje się na problemie wyr&amp;oacute;żnienia gatunk&amp;oacute;w blogowych.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Blog, czyli prosta strona internetowa, na kt&amp;oacute;rej wpisy ukazują się w antychronologicznej kolejności i mogą być komentowane przez odbiorc&amp;oacute;w, stanowi specyficzne połączenie tradycyjnych form wypowiedzi (m.in. dokumentu osobistego, felietonu czy poradnika) i dyskursu elektronicznego (wt&amp;oacute;rna oralność; interakcja z odbiorcą), choć jego własny status gatunkowy pozostaje niejasny i zbliżony do funkcji kanału przekazywania innych form gatunkowych.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tekst podejmuje następujące problemy&lt;/p&gt;

&lt;ol&gt;
	&lt;li&gt;Dob&amp;oacute;r pr&amp;oacute;by. Om&amp;oacute;wimy wady i zalety doboru losowego i metody kuli śniegowej. W pierwszym przypadku najczęstszym ryzykiem jest uzyskanie blog&amp;oacute;w efemerycznych, w drugim &amp;ndash; niska reprezentatywność pr&amp;oacute;by.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Podstawowe problemy przygotowania materiału. Ze względu na efemeryczną formę materiał&amp;oacute;w internetowych, wszystkie teksty do analizy zostały uprzednio pobrane i zapisane na dyski twarde przy pomocy programu WinHTTrack Website Copier 3.43-7. Ze względu na zr&amp;oacute;żnicowanie strukturalne blog&amp;oacute;w, procedura ta wymaga stosowania r&amp;oacute;żnorodnych filtr&amp;oacute;w, kt&amp;oacute;re zostaną om&amp;oacute;wione na wybranych przykładach. Pobrany materiał należy następnie dodatkowo przetworzyć, żeby mechanicznie pozyskać metadane do analizy (np. kategoria wpisu, data, autor, linki itp.).&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Analiza metadanych. Na przykładzie analizy kategorii blogowych z serwisu bloog.pl zademonstrujemy wykorzystanie wizualizacji eksploracyjnej w badaniu piśmiennictwa multimedialnego z wykorzystaniem programu Gephi 0.8.2. Analiza pozwala wskazać związki między najczęstszymi kategoriami i wyr&amp;oacute;żnić grupy gatunk&amp;oacute;w blogowych.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Wspomagana komputerowo interpretacja tekstu. Blogi wybrane do analizy zostały szczeg&amp;oacute;łowo opisane (otagowane) przy pomocy Atlas.ti &amp;ndash; specjalistycznego oprogramowania do analizy danych (Computer Assisted Data Analysis). Wpisy blogowe, przetworzone na format tekstowy, zostały wprowadzone do programu, a następnie opisane przez wykonawc&amp;oacute;w pod kątem przedstawionych wybranych wskaźnik&amp;oacute;w. Om&amp;oacute;wimy korzyści płynące z tego rozwiązania.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">Artykuł powstał w ramach projektu "Blog jako nowa forma piśmiennictwa multimedialnego", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2012-2014 (nr grantu 2011/03/N/HS2/06232).</description>
  <description descriptionType="Other">{"references": ["K. D. Bailey, Typologies and taxonomies: an introduction to classification techniques, Thousand Oaks: Sage 1994.", "E. Balcerzan W stron\u0119 genologii multimedialnej, \"Teksty Drugie\" 1999 nr 6, s. 7-24.", "V. D. Blondel, J.-L. Guillaume, R. Lambiotte, E. Lefebvre, Fast unfolding of communities in large networks, w: \"Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment\" 2008 nr. 10, [online] http://arxiv.org/pdf/0803.0476v2.pdf [dost\u0119p: 27.09.2015].", "T. Baran i A. Miotk, Blogerzy w Polsce 2013. Znajomo\u015b\u0107 \u2013 wizerunek \u2013 znaczenie, Og\u00f3lnopolski Panel Badawczy ARIADNA, luty 2013 [online] http://pbi.org.pl/aktualnosci/Blogerzy%20w%20Polsce%202013%20(18kwi13).pdf [dost\u0119p: 27.09.2015].", "H. Finch, Comparison of distance measures in cluster analysis with dichotomous data w: \"Journal of Data Science\" 2005 nr 3.1, s. 85-100.", "A. Gumkowska, Blogi wobec tradycji diarystycznej. Nowe gatunki w nowych mediach, w: Tekst (w) sieci, T. 1, Tekst, j\u0119zyk, gatunki, red. Danuta Ulicka, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009, s. 231-243.", "D. Hanauer, What we know about reading poetry: Theoretical positions and empirical research w: The Psychology and Sociology of Literature: In Honor of Elrud Ibsch, red. D. Schram i G. Steen, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. s. 107-128", "M. Maryl Virtual Communities \u2013 Real Readers: New Data in Empirical Studies of Literature w: New Beginnings in the Study of Literature, red. Willie van Peer i Jan Auracher, Cambridge: Cambridge Scholars Publications, 2008, s.390-406.", "M. Maryl Reprint i hipermedialno\u015b\u0107 \u2013 dwa kierunki rozwoju literatury ucyfrowionej, w: Tekst w sieci t. 2, Literatura, Spo\u0142ecze\u0144stwo, Komunikacja red. Anna Gumkowska, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009, s. 83-91.", "M. Maryl, Konwergencja i komunikacja. Gatunki wypowiedzi na stronach internetowych pisarzy w: \"Zagadnienia Rodzaj\u00f3w Literackich\", 2012 nr 55 (110), z. 2, s. 29-52.", "M. Maryl, Blog jako \"dziennik elektroniczny\". Analiza genologiczna blog\u00f3w pisarzy w: \"Zagadnienia Rodzaj\u00f3w Literackich\" 2013 nr 56 (112), z. 2, s. 87-110.", "M. Maryl, K. Niewiadomski Blog = Ksi\u0105\u017cka? Empiryczne badanie potocznej kategoryzacji blog\u00f3w w: \"Przegl\u0105d Humanistyczny\" 2013 nr 4, s. 83-90.", "C.R. Miller, Genre as Social Action w: Genre and the New Rhetoric, red. A. Freedman i P. Medway, London: Taylor &amp; Francis, 1994, s. 23-42.", "A. Morrison, Blogs and Blogging: Text and Practice A Companion to Digital Literary Studies, red. Ray Siemens and Susan Schreibman, Oxford: Blackwell, 2008, [online] http://www.digitalhumanities.org/companionDLS/ [dost\u0119p: 27.09.2015].", "Ch. Frankfort Nachmias i D. Nachmias, Metody badawcze w naukach spo\u0142ecznych, prze\u0142. E. Hornowska, Pozna\u0144: Zysk i s-ka 2001", "R. Rogers, Digital methods, Boston: The MIT Press, 2013.", "P. Stockwell, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, prze\u0142. A. Skuci\u0144ska, Krak\u00f3w: Universitas 2006.", "F. Sudweeks I S. J. Simoff, Complementary Explorative Data Analysis. The Reconciliation of Quantitive and Qualitative Principles w: Doing Internet research: Critical issues and methods for examining the Net, red. Steve Jones, Thousand Oaks: Sage 1998, s. 29-56.", "A. Szczepan-Wojnarska, Blogi jako forma literacka, \"Pami\u0119tnik literacki\", 2006 z.4, 191-201.", "P.-N. Tan, M. Steinbach i V. Kumar, Introduction to Data Mining Boston : Pearson Addison Wesley, 2005.", "C. A. Theisen, J. Oberlander i S. Kirby, Systematicity and arbitrariness in novel communication systems, \"Interaction Studies\" 2010 nr 11 (1), s. 14-32.", "B. Witosz, Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu \u015al\u0105skiego 2005.", "\u2022\tBuchner A., Maryl M. (2016) \"Nowi literaci. Warsztat tw\u00f3rczy bloger\u00f3w w kontek\u015bcie wsp\u00f3\u0142czesnych przemian kultury literackiej\" w: Rzeczywisto\u015b\u0107 i zapis. Problemy badania tekst\u00f3w w naukach spo\u0142ecznych i humanistycznych. Red. W. Doli\u0144ski, J. \u017burko, K. Grzeszkiewicz-Radulska, S. Mecfal, \u0141\u00f3d\u017a: Wydawnictwo Uniwersytetu \u0141\u00f3dzkiego, ss. 33-51."]}</description>
 </descriptions>
</resource>
156
155
views
downloads
All versions This version
Views 156157
Downloads 155155
Data volume 86.1 MB86.1 MB
Unique views 151152
Unique downloads 144144

Share

Cite as