Book section Open Access

Tworzenie typologii gatunków piśmiennictwa multimedialnego na przykładzie blogów – propozycja metodologiczna

Maryl, Maciej


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Wydawnictwo IBL", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.829917", 
 "ISBN": "978-83-65155-14-6", 
 "container_title": "Metody bada\u0144 online", 
 "title": "Tworzenie typologii gatunk\u00f3w pi\u015bmiennictwa multimedialnego na przyk\u0142adzie blog\u00f3w \u2013 propozycja metodologiczna", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2016, 
    9, 
    11
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Artyku\u0142 stanowi prezentacj\u0119 autorskiej metodologii literaturoznawczej analizy tekst&oacute;w elektronicznych, wypracowanej ramach projektu &bdquo;Blog jako nowa forma pi\u015bmiennictwa multimedialnego&rdquo;, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2012-2014 (nr grantu 2011/03/N/HS2/06232). Badanie koncentruje si\u0119 na problemie wyr&oacute;\u017cnienia gatunk&oacute;w blogowych.</p>\n\n<p>Blog, czyli prosta strona internetowa, na kt&oacute;rej wpisy ukazuj\u0105 si\u0119 w antychronologicznej kolejno\u015bci i mog\u0105 by\u0107 komentowane przez odbiorc&oacute;w, stanowi specyficzne po\u0142\u0105czenie tradycyjnych form wypowiedzi (m.in. dokumentu osobistego, felietonu czy poradnika) i dyskursu elektronicznego (wt&oacute;rna oralno\u015b\u0107; interakcja z odbiorc\u0105), cho\u0107 jego w\u0142asny status gatunkowy pozostaje niejasny i zbli\u017cony do funkcji kana\u0142u przekazywania innych form gatunkowych.</p>\n\n<p>Tekst podejmuje nast\u0119puj\u0105ce problemy</p>\n\n<ol>\n\t<li>Dob&oacute;r pr&oacute;by. Om&oacute;wimy wady i zalety doboru losowego i metody kuli \u015bniegowej. W pierwszym przypadku najcz\u0119stszym ryzykiem jest uzyskanie blog&oacute;w efemerycznych, w drugim &ndash; niska reprezentatywno\u015b\u0107 pr&oacute;by.</li>\n\t<li>Podstawowe problemy przygotowania materia\u0142u. Ze wzgl\u0119du na efemeryczn\u0105 form\u0119 materia\u0142&oacute;w internetowych, wszystkie teksty do analizy zosta\u0142y uprzednio pobrane i zapisane na dyski twarde przy pomocy programu WinHTTrack Website Copier 3.43-7. Ze wzgl\u0119du na zr&oacute;\u017cnicowanie strukturalne blog&oacute;w, procedura ta wymaga stosowania r&oacute;\u017cnorodnych filtr&oacute;w, kt&oacute;re zostan\u0105 om&oacute;wione na wybranych przyk\u0142adach. Pobrany materia\u0142 nale\u017cy nast\u0119pnie dodatkowo przetworzy\u0107, \u017ceby mechanicznie pozyska\u0107 metadane do analizy (np. kategoria wpisu, data, autor, linki itp.).</li>\n\t<li>Analiza metadanych. Na przyk\u0142adzie analizy kategorii blogowych z serwisu bloog.pl zademonstrujemy wykorzystanie wizualizacji eksploracyjnej w badaniu pi\u015bmiennictwa multimedialnego z wykorzystaniem programu Gephi 0.8.2. Analiza pozwala wskaza\u0107 zwi\u0105zki mi\u0119dzy najcz\u0119stszymi kategoriami i wyr&oacute;\u017cni\u0107 grupy gatunk&oacute;w blogowych.</li>\n\t<li>Wspomagana komputerowo interpretacja tekstu. Blogi wybrane do analizy zosta\u0142y szczeg&oacute;\u0142owo opisane (otagowane) przy pomocy Atlas.ti &ndash; specjalistycznego oprogramowania do analizy danych (Computer Assisted Data Analysis). Wpisy blogowe, przetworzone na format tekstowy, zosta\u0142y wprowadzone do programu, a nast\u0119pnie opisane przez wykonawc&oacute;w pod k\u0105tem przedstawionych wybranych wska\u017anik&oacute;w. Om&oacute;wimy korzy\u015bci p\u0142yn\u0105ce z tego rozwi\u0105zania.</li>\n</ol>", 
 "author": [
  {
   "family": "Maryl, Maciej"
  }
 ], 
 "page": "360-398", 
 "note": "Artyku\u0142 powsta\u0142 w ramach projektu \"Blog jako nowa forma pi\u015bmiennictwa multimedialnego\", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2012-2014 (nr grantu 2011/03/N/HS2/06232).", 
 "publisher_place": "Warsaw, Poland", 
 "type": "chapter", 
 "id": "829917"
}
156
155
views
downloads
All versions This version
Views 156157
Downloads 155155
Data volume 86.1 MB86.1 MB
Unique views 151152
Unique downloads 144144

Share

Cite as