Book section Open Access

Tworzenie typologii gatunków piśmiennictwa multimedialnego na przykładzie blogów – propozycja metodologiczna

Maryl, Maciej

Editor(s)
Siuda, Piotr

Artykuł stanowi prezentację autorskiej metodologii literaturoznawczej analizy tekstów elektronicznych, wypracowanej ramach projektu „Blog jako nowa forma piśmiennictwa multimedialnego”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2012-2014 (nr grantu 2011/03/N/HS2/06232). Badanie koncentruje się na problemie wyróżnienia gatunków blogowych.

Blog, czyli prosta strona internetowa, na której wpisy ukazują się w antychronologicznej kolejności i mogą być komentowane przez odbiorców, stanowi specyficzne połączenie tradycyjnych form wypowiedzi (m.in. dokumentu osobistego, felietonu czy poradnika) i dyskursu elektronicznego (wtórna oralność; interakcja z odbiorcą), choć jego własny status gatunkowy pozostaje niejasny i zbliżony do funkcji kanału przekazywania innych form gatunkowych.

Tekst podejmuje następujące problemy

 1. Dobór próby. Omówimy wady i zalety doboru losowego i metody kuli śniegowej. W pierwszym przypadku najczęstszym ryzykiem jest uzyskanie blogów efemerycznych, w drugim – niska reprezentatywność próby.
 2. Podstawowe problemy przygotowania materiału. Ze względu na efemeryczną formę materiałów internetowych, wszystkie teksty do analizy zostały uprzednio pobrane i zapisane na dyski twarde przy pomocy programu WinHTTrack Website Copier 3.43-7. Ze względu na zróżnicowanie strukturalne blogów, procedura ta wymaga stosowania różnorodnych filtrów, które zostaną omówione na wybranych przykładach. Pobrany materiał należy następnie dodatkowo przetworzyć, żeby mechanicznie pozyskać metadane do analizy (np. kategoria wpisu, data, autor, linki itp.).
 3. Analiza metadanych. Na przykładzie analizy kategorii blogowych z serwisu bloog.pl zademonstrujemy wykorzystanie wizualizacji eksploracyjnej w badaniu piśmiennictwa multimedialnego z wykorzystaniem programu Gephi 0.8.2. Analiza pozwala wskazać związki między najczęstszymi kategoriami i wyróżnić grupy gatunków blogowych.
 4. Wspomagana komputerowo interpretacja tekstu. Blogi wybrane do analizy zostały szczegółowo opisane (otagowane) przy pomocy Atlas.ti – specjalistycznego oprogramowania do analizy danych (Computer Assisted Data Analysis). Wpisy blogowe, przetworzone na format tekstowy, zostały wprowadzone do programu, a następnie opisane przez wykonawców pod kątem przedstawionych wybranych wskaźników. Omówimy korzyści płynące z tego rozwiązania.

Artykuł powstał w ramach projektu "Blog jako nowa forma piśmiennictwa multimedialnego", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2012-2014 (nr grantu 2011/03/N/HS2/06232).
Files (555.7 kB)
Name Size
Maryl 2016 Tworzenie typologii gatunków piśmiennictwa multimedialnego.pdf
md5:6ef21018c7c0bfaed08b680232a104ec
555.7 kB Download
 • K. D. Bailey, Typologies and taxonomies: an introduction to classification techniques, Thousand Oaks: Sage 1994.

 • E. Balcerzan W stronę genologii multimedialnej, "Teksty Drugie" 1999 nr 6, s. 7-24.

 • V. D. Blondel, J.-L. Guillaume, R. Lambiotte, E. Lefebvre, Fast unfolding of communities in large networks, w: "Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment" 2008 nr. 10, [online] http://arxiv.org/pdf/0803.0476v2.pdf [dostęp: 27.09.2015].

 • T. Baran i A. Miotk, Blogerzy w Polsce 2013. Znajomość – wizerunek – znaczenie, Ogólnopolski Panel Badawczy ARIADNA, luty 2013 [online] http://pbi.org.pl/aktualnosci/Blogerzy%20w%20Polsce%202013%20(18kwi13).pdf [dostęp: 27.09.2015].

 • H. Finch, Comparison of distance measures in cluster analysis with dichotomous data w: "Journal of Data Science" 2005 nr 3.1, s. 85-100.

 • A. Gumkowska, Blogi wobec tradycji diarystycznej. Nowe gatunki w nowych mediach, w: Tekst (w) sieci, T. 1, Tekst, język, gatunki, red. Danuta Ulicka, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009, s. 231-243.

 • D. Hanauer, What we know about reading poetry: Theoretical positions and empirical research w: The Psychology and Sociology of Literature: In Honor of Elrud Ibsch, red. D. Schram i G. Steen, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. s. 107-128

 • M. Maryl Virtual Communities – Real Readers: New Data in Empirical Studies of Literature w: New Beginnings in the Study of Literature, red. Willie van Peer i Jan Auracher, Cambridge: Cambridge Scholars Publications, 2008, s.390-406.

 • M. Maryl Reprint i hipermedialność – dwa kierunki rozwoju literatury ucyfrowionej, w: Tekst w sieci t. 2, Literatura, Społeczeństwo, Komunikacja red. Anna Gumkowska, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009, s. 83-91.

 • M. Maryl, Konwergencja i komunikacja. Gatunki wypowiedzi na stronach internetowych pisarzy w: "Zagadnienia Rodzajów Literackich", 2012 nr 55 (110), z. 2, s. 29-52.

 • M. Maryl, Blog jako "dziennik elektroniczny". Analiza genologiczna blogów pisarzy w: "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2013 nr 56 (112), z. 2, s. 87-110.

 • M. Maryl, K. Niewiadomski Blog = Książka? Empiryczne badanie potocznej kategoryzacji blogów w: "Przegląd Humanistyczny" 2013 nr 4, s. 83-90.

 • C.R. Miller, Genre as Social Action w: Genre and the New Rhetoric, red. A. Freedman i P. Medway, London: Taylor & Francis, 1994, s. 23-42.

 • A. Morrison, Blogs and Blogging: Text and Practice A Companion to Digital Literary Studies, red. Ray Siemens and Susan Schreibman, Oxford: Blackwell, 2008, [online] http://www.digitalhumanities.org/companionDLS/ [dostęp: 27.09.2015].

 • Ch. Frankfort Nachmias i D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, przeł. E. Hornowska, Poznań: Zysk i s-ka 2001

 • R. Rogers, Digital methods, Boston: The MIT Press, 2013.

 • P. Stockwell, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, przeł. A. Skucińska, Kraków: Universitas 2006.

 • F. Sudweeks I S. J. Simoff, Complementary Explorative Data Analysis. The Reconciliation of Quantitive and Qualitative Principles w: Doing Internet research: Critical issues and methods for examining the Net, red. Steve Jones, Thousand Oaks: Sage 1998, s. 29-56.

 • A. Szczepan-Wojnarska, Blogi jako forma literacka, "Pamiętnik literacki", 2006 z.4, 191-201.

 • P.-N. Tan, M. Steinbach i V. Kumar, Introduction to Data Mining Boston : Pearson Addison Wesley, 2005.

 • C. A. Theisen, J. Oberlander i S. Kirby, Systematicity and arbitrariness in novel communication systems, "Interaction Studies" 2010 nr 11 (1), s. 14-32.

 • B. Witosz, Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005.

 • • Buchner A., Maryl M. (2016) "Nowi literaci. Warsztat twórczy blogerów w kontekście współczesnych przemian kultury literackiej" w: Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych. Red. W. Doliński, J. Żurko, K. Grzeszkiewicz-Radulska, S. Mecfal, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 33-51.

155
154
views
downloads
All versions This version
Views 155156
Downloads 154154
Data volume 85.6 MB85.6 MB
Unique views 150151
Unique downloads 143143

Share

Cite as