Journal article Open Access

Frequency of occurrence of knock-kneed and bow-legged knees for children and young people in school age

Siminska, Joanna; Bukowska, Weronika; Ratuszek–Sadowska, Dorota; Nowacka, Krystyna; Hagner, Wojciech


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Siminska, Joanna</dc:creator>
 <dc:creator>Bukowska, Weronika</dc:creator>
 <dc:creator>Ratuszek–Sadowska, Dorota</dc:creator>
 <dc:creator>Nowacka, Krystyna</dc:creator>
 <dc:creator>Hagner, Wojciech</dc:creator>
 <dc:date>2017-06-20</dc:date>
 <dc:description>Siminska Joanna, Bukowska Weronika, Ratuszek–Sadowska Dorota, Nowacka Krystyna, Hagner Wojciech. FREQUENCY OF OCCURRENCE OF KNOCK-KNEED AND BOW-LEGGED KNEES FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN SCHOOL AGE. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(6):317-322. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.814970

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4545

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author 2017;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.06.2017. Revised: 14.06.2017. Accepted: 17.06.2017.

 

 

 

 

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA KOLAN KOŚLAWYCH I SZPOTAWYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM

FREQUENCY OF OCCURRENCE OF KNOCK-KNEED AND BOW-LEGGED KNEES FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN SCHOOL AGE

Siminska Joanna, Bukowska Weronika, Ratuszek–Sadowska Dorota, Nowacka Krystyna, Hagner Wojciech

Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy


 

Słowa kluczowe: KOLANA KOŚLAWE, KOLANA SZPOTAWE, DZIECI, MŁODZIEŻ.

Key words: KNOCK-KNEED KNEES, BOW-LEGGED KNEES, CHILDREN, YOUNG PEOPLE.


 

Streszczenie

Wady kończyn dolnych są jedną z najczęściej występującą wadą u dzieci w wieku szkolnym i są obecnie problemem naszego społeczeństwa. Obecnie zauważany jest trend na podejmowanie małej aktywności fizycznej wśród dzieci. Większość młodych osób woli spędzać czas w pozycji siedzącej, nie podejmując aktywności fizycznej lub ograniczając ją do minimum. Skutkuje to obniżeniem napięcia mięśniowego, wzrostem masy ciała - przejawiający się nadwagą lub otyłością. Dzieci w wieku szkolnym często uskarżają się na bóle kręgosłupa jak również bóle kończyn dolnych. Wyróżniamy wiele wad w obrębi kończyn dolnych – jednak najczęściej występującymi są kolana koślawe i szpotawe. Wady te wymagają kompleksowego, indywidualnego postępowania fizjoterapeutycznego, które pomoże w skorygowaniu występującej wady. Zastosowana rehabilitacja wpływa na wzmocnienie siły mięśniowej, przyczynia się do korekcji wady kończyny dolnej jak również zmniejsza występujące dolegliwości bólowe.


 

Abstract

Lower limb faults are one of the most common defects in school-age children and are now a problem in our society. Currently there is a trend towards low physical activity among children. Most young people prefer to spend time sitting down without taking physical activity or limiting it to the minimum. This results in lowering muscle tone, weight gain - manifesting as being overweight or obese. School children often complain of spinal pain as well as lower back pain. We have many disadvantages in the lower limb - but the most common are the knee and the knee. These defects require a comprehensive, individual physiotherapeutic procedure that will help correct the defect. Applied rehabilitation affects the strength of the muscle, contributes to correcting the defect of the lower limb as well as reduces the occurring pain.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/814970</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.814970</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:814970</dc:identifier>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.814969</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:title>Frequency of occurrence of knock-kneed and bow-legged knees for children and young people in school age</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
30
66
views
downloads
All versions This version
Views 3030
Downloads 6666
Data volume 7.4 MB7.4 MB
Unique views 3030
Unique downloads 6666

Share

Cite as