Journal article Open Access

Frequency of occurrence of knock-kneed and bow-legged knees for children and young people in school age

Siminska, Joanna; Bukowska, Weronika; Ratuszek–Sadowska, Dorota; Nowacka, Krystyna; Hagner, Wojciech


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "description": "<p><strong>Siminska Joanna, Bukowska Weronika, Ratuszek\u2013Sadowska Dorota, Nowacka\u00a0Krystyna, Hagner Wojciech</strong><strong>. </strong><strong>F</strong><strong>REQUENCY OF OCCURRENCE OF KNOCK-KNEED AND BOW-LEGGED KNEES FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN SCHOOL AGE</strong><strong>.</strong><strong> </strong><strong>Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(6):317-322. eISSN 2391-8306. DOI </strong><strong>http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.814970</strong></p>\n\n<p><strong>http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4545</strong></p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).</p>\n\n<p>1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7</p>\n\n<p>\u00a9 The Author 2017;</p>\n\n<p>This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland</p>\n\n<p>Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,</p>\n\n<p>provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License</p>\n\n<p>(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.</p>\n\n<p>This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial</p>\n\n<p>use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.</p>\n\n<p>The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.</p>\n\n<p>Received: 01.06.2017. Revised: 14.06.2017. Accepted: 17.06.2017.</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p><strong>CZ\u0118STO\u015a\u0106 WYST\u0118POWANIA KOLAN KO\u015aLAWYCH I SZPOTAWYCH U DZIECI I M\u0141ODZIE\u017bY W WIEKU SZKOLNYM</strong></p>\n\n<p><strong>FREQUENCY OF OCCURRENCE OF KNOCK-KNEED AND BOW-LEGGED KNEES FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN SCHOOL AGE</strong></p>\n\n<p><strong>Siminska Joanna, Bukowska Weronika, Ratuszek\u2013Sadowska Dorota, Nowacka\u00a0Krystyna, Hagner Wojciech</strong></p>\n\n<p><strong>Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy</strong></p>\n\n<p><br>\n\u00a0</p>\n\n<p><strong>S\u0142owa kluczowe: </strong><strong>KOLANA KO\u015aLAWE, KOLANA SZPOTAWE, DZIECI, M\u0141ODZIE\u017b.</strong></p>\n\n<p><strong>Key words: </strong><strong>KNOCK-KNEED KNEES, BOW-LEGGED KNEES, CHILDREN, YOUNG PEOPLE.</strong></p>\n\n<p><br>\n\u00a0</p>\n\n<p><strong>Streszczenie</strong></p>\n\n<p>Wady ko\u0144czyn dolnych s\u0105 jedn\u0105 z najcz\u0119\u015bciej wyst\u0119puj\u0105c\u0105 wad\u0105 u dzieci w wieku szkolnym i s\u0105 obecnie problemem naszego spo\u0142ecze\u0144stwa. Obecnie zauwa\u017cany jest trend na podejmowanie ma\u0142ej aktywno\u015bci fizycznej w\u015br\u00f3d dzieci. Wi\u0119kszo\u015b\u0107 m\u0142odych os\u00f3b woli sp\u0119dza\u0107 czas w pozycji siedz\u0105cej, nie podejmuj\u0105c aktywno\u015bci fizycznej lub ograniczaj\u0105c j\u0105 do minimum. Skutkuje to obni\u017ceniem napi\u0119cia mi\u0119\u015bniowego, wzrostem masy cia\u0142a - przejawiaj\u0105cy si\u0119 nadwag\u0105 lub oty\u0142o\u015bci\u0105. Dzieci w wieku szkolnym cz\u0119sto uskar\u017caj\u0105 si\u0119 na b\u00f3le kr\u0119gos\u0142upa jak r\u00f3wnie\u017c b\u00f3le ko\u0144czyn dolnych. Wyr\u00f3\u017cniamy wiele wad w obr\u0119bi ko\u0144czyn dolnych \u2013 jednak najcz\u0119\u015bciej wyst\u0119puj\u0105cymi s\u0105 kolana ko\u015blawe i szpotawe. Wady te wymagaj\u0105 kompleksowego, indywidualnego post\u0119powania fizjoterapeutycznego, kt\u00f3re pomo\u017ce w skorygowaniu wyst\u0119puj\u0105cej wady. Zastosowana rehabilitacja wp\u0142ywa na wzmocnienie si\u0142y mi\u0119\u015bniowej, przyczynia si\u0119 do korekcji wady ko\u0144czyny dolnej jak r\u00f3wnie\u017c zmniejsza wyst\u0119puj\u0105ce dolegliwo\u015bci b\u00f3lowe.</p>\n\n<p><br>\n\u00a0</p>\n\n<p>Abstract</p>\n\n<p>Lower limb faults are one of the most common defects in school-age children and are now a problem in our society. Currently there is a trend towards low physical activity among children. Most young people prefer to spend time sitting down without taking physical activity or limiting it to the minimum. This results in lowering muscle tone, weight gain - manifesting as being overweight or obese. School children often complain of spinal pain as well as lower back pain. We have many disadvantages in the lower limb - but the most common are the knee and the knee. These defects require a comprehensive, individual physiotherapeutic procedure that will help correct the defect. Applied rehabilitation affects the strength of the muscle, contributes to correcting the defect of the lower limb as well as reduces the occurring pain.</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Siminska, Joanna"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Bukowska, Weronika"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Ratuszek\u2013Sadowska, Dorota"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Nowacka,\u00a0Krystyna"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Hagner, Wojciech"
  }
 ], 
 "headline": "Frequency of occurrence of knock-kneed and bow-legged knees for children and young people in school age", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "datePublished": "2017-06-20", 
 "url": "https://zenodo.org/record/814970", 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.814970", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.814970", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "name": "Frequency of occurrence of knock-kneed and bow-legged knees for children and young people in school age"
}
30
67
views
downloads
All versions This version
Views 3030
Downloads 6767
Data volume 7.5 MB7.5 MB
Unique views 3030
Unique downloads 6767

Share

Cite as