Journal article Open Access

''INGLIZ TILIDAGI O'RIN-JOY MUNOSABARINI IFODALOVCHI LEKSIK VA MORFOLOGIK VOSITALAR"

Xoshimova Nargis; Muxtorova Raximaxon


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.7529751</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Xoshimova Nargis</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Muxtorova Raximaxon</creatorName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>''INGLIZ TILIDAGI O'RIN-JOY MUNOSABARINI IFODALOVCHI LEKSIK VA MORFOLOGIK VOSITALAR"</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2023</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2023-01-12</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/7529751</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.7529750</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Morfologiya&lt;/strong&gt; -&lt;strong&gt;&lt;a href="https://uz.eferrit.com/sozning-tarifi-nima/"&gt;so&amp;#39;z&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;tuzilmalarini, xususan,&lt;a href="https://uz.eferrit.com/morpheme-soz-va-soz-qismlari/"&gt;morfemalar&lt;/a&gt; bo&amp;#39;yicha o&amp;#39;rganadigan &lt;a href="https://uz.eferrit.com/zamonaviy-tilshunoslikning-kopgina-kichik-zonalari/"&gt;tilshunoslikning&lt;/a&gt; (va &lt;a href="https://uz.eferrit.com/ingliz-tilidagi-grammatikani-tarifi-va-misollar/"&gt;grammatikaning&lt;/a&gt; asosiy tarkibiy qismlaridan biri) filialidir. Sifat: &lt;em&gt;morfologik&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
19
14
views
downloads
All versions This version
Views 1919
Downloads 1414
Data volume 3.9 MB3.9 MB
Unique views 1919
Unique downloads 1313

Share

Cite as