Journal article Open Access

''INGLIZ TILIDAGI O'RIN-JOY MUNOSABARINI IFODALOVCHI LEKSIK VA MORFOLOGIK VOSITALAR"

Xoshimova Nargis; Muxtorova Raximaxon


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.7529751">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.7529751</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.7529751"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Xoshimova Nargis</foaf:name>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Muxtorova Raximaxon</foaf:name>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>''INGLIZ TILIDAGI O'RIN-JOY MUNOSABARINI IFODALOVCHI LEKSIK VA MORFOLOGIK VOSITALAR"</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2023</dct:issued>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2023-01-12</dct:issued>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/7529751"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/7529751</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.7529750"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Morfologiya&lt;/strong&gt; -&lt;strong&gt;&lt;a href="https://uz.eferrit.com/sozning-tarifi-nima/"&gt;so&amp;#39;z&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;tuzilmalarini, xususan,&lt;a href="https://uz.eferrit.com/morpheme-soz-va-soz-qismlari/"&gt;morfemalar&lt;/a&gt; bo&amp;#39;yicha o&amp;#39;rganadigan &lt;a href="https://uz.eferrit.com/zamonaviy-tilshunoslikning-kopgina-kichik-zonalari/"&gt;tilshunoslikning&lt;/a&gt; (va &lt;a href="https://uz.eferrit.com/ingliz-tilidagi-grammatikani-tarifi-va-misollar/"&gt;grammatikaning&lt;/a&gt; asosiy tarkibiy qismlaridan biri) filialidir. Sifat: &lt;em&gt;morfologik&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.7529751"/>
    <dcat:byteSize>280429</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/7529751/files/32-35.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
22
15
views
downloads
All versions This version
Views 2222
Downloads 1515
Data volume 4.2 MB4.2 MB
Unique views 2121
Unique downloads 1414

Share

Cite as