Journal article Open Access

Mihne Sonrasında Ehl-i Hadîs Muhitinde Fıkıh: Ebû Bekir El-Hallâl, İbn Huzeyme ve İbnü'l-Münzir

Efe, Halil


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.7487018">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.7487018</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.7487018"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-3509-3078">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-3509-3078</dct:identifier>
    <foaf:name>Efe, Halil</foaf:name>
    <foaf:givenName>Halil</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Efe</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Mihne Sonrasında Ehl-i Hadîs Muhitinde Fıkıh: Ebû Bekir El-Hallâl, İbn Huzeyme ve İbnü'l-Münzir</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2022</dct:issued>
  <dcat:keyword>Mihne</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Ahmed b. Hanbel</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Hanbelî Mezhebi</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Ebû Bekir el-Hallâl</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>İbn Huzeyme</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>İbnü'l-Münzir</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2022-12-29</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/TR"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/7487018"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/7487018</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:source rdf:resource="https://en.theosophiajournal.com/"/>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.7487017"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;İsl&amp;acirc;m d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nce tarihinin d&amp;ouml;n&amp;uuml;m noktalarından biri de hi&amp;ccedil; ş&amp;uuml;phesiz Mihne&amp;rsquo;dir. Mihne, &amp;ldquo;Kur&amp;rsquo;&amp;acirc;n&amp;rsquo;ın yaratılmış olduğu (&lt;em&gt;halku&amp;rsquo;l-Kur&amp;rsquo;&amp;acirc;n&lt;/em&gt;)&amp;rdquo; g&amp;ouml;r&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;n, Abb&amp;acirc;s&amp;icirc; halifesi Me&amp;rsquo;m&amp;ucirc;n ile iki halefi tarafından bilhassa ehl-i had&amp;icirc;se mensup &amp;acirc;limlere dikte edilmesini ve bu g&amp;ouml;r&amp;uuml;ş&amp;uuml; kabul etmeleri i&amp;ccedil;in onlara uygulanan baskıları ifade eder. Me&amp;rsquo;m&amp;ucirc;n, Mihne vasıtasıyla, dinin bilgi ve h&amp;uuml;k&amp;uuml;m kaynaklarına v&amp;acirc;kıf ve ilm&amp;icirc; olarak onları yorumlama yetkinliğine sahip hadis ve fıkıh bilginlerinin n&amp;uuml;f&amp;ucirc;zunu kırmayı ve halifenin din&amp;icirc; otoritesini artırmayı ama&amp;ccedil;lamıştır. Ehl-i had&amp;icirc;s &amp;acirc;limlerin ekseriyeti, tehdit edildikleri veya bilfiil maruz kaldıkları baskı ve eziyet karşısında halku&amp;rsquo;l-Kur&amp;rsquo;&amp;acirc;n g&amp;ouml;r&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml; ikrar etmek durumunda kalırken, se&amp;ccedil;kin muhaddis Ahmed b. Hanbel (&amp;ouml;. 241/855) buna karşı &amp;ccedil;ıkmıştır. İbn Hanbel&amp;rsquo;e g&amp;ouml;re, din&amp;icirc; bilgi ve h&amp;uuml;k&amp;uuml;mlerin asıl kaynağı &amp;ldquo;nakil&amp;rdquo;dir; naslar ile ilk M&amp;uuml;sl&amp;uuml;man nesillerin g&amp;ouml;r&amp;uuml;ş ve uygulamalarıdır (&lt;em&gt;eser&lt;/em&gt;). Bu kaynaklarda bulunmayan ve onlarla irtibatsız bir şekilde sırf akla dayalı olarak vazedilen g&amp;ouml;r&amp;uuml;ş ve değerlendirmeler (&lt;em&gt;re&amp;rsquo;y&lt;/em&gt;) ise muteber değildir. O, bu t&amp;uuml;rden bir g&amp;ouml;r&amp;uuml;ş saydığı halku&amp;rsquo;l-Kur&amp;rsquo;&amp;acirc;n&amp;rsquo;ı reddederken din&amp;icirc; bilgi ve h&amp;uuml;k&amp;uuml;mlerin meşr&amp;ucirc; ve muteber kaynakları olarak nas ve eseri vurgulamıştır. İbn Hanbel&amp;rsquo;in Mihne s&amp;uuml;recinde kararlı ve g&amp;uuml;&amp;ccedil;l&amp;uuml; bir şekilde vurguladığı bu husus, diğer İsl&amp;acirc;m&amp;icirc; ilimler gibi, fıkıh d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncesini de fark edilir bi&amp;ccedil;imde etkilemiştir. H&amp;acirc;kim ve yaygın bir olgu olarak bir m&amp;uuml;ctehidin ictihad y&amp;ouml;ntemini ve fıkh&amp;icirc; g&amp;ouml;r&amp;uuml;şlerini esas almak suretiyle bir fıkıh mezhebi b&amp;uuml;nyesinde y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;len fıkıh &amp;ccedil;alışmaları, hadis rivayetlerini fıkh&amp;icirc; istidl&amp;acirc;l s&amp;uuml;re&amp;ccedil;lerinde ve fıkıh metinlerinde belirgin bir şekilde &amp;ouml;ne &amp;ccedil;ıkarıp g&amp;ouml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;r kılacak; fakih mensubu bulunduğu fıkıh &amp;ccedil;evresinde ortaya konmuş birikimin hadisle irtibatını ispat ve tahkim etmeye &amp;ccedil;alışacaktır. Ehl-i hadis ise, hadis ve eser rivayetleri &amp;ccedil;er&amp;ccedil;evesinde bir fıkhın m&amp;uuml;mk&amp;uuml;n olduğunu g&amp;ouml;steren eserler telif edecektir. Bu makale, bahse konu gelişmenin ehl-i had&amp;icirc;s muhitindeki tezah&amp;uuml;rlerini, İbn Hanbel&amp;rsquo;in ictihad y&amp;ouml;ntemini ve fıkh&amp;icirc; g&amp;ouml;r&amp;uuml;şlerini benimseyen Eb&amp;ucirc; Bekir el-Hall&amp;acirc;l (&amp;ouml;. 311/923) ile &amp;ldquo;mutlak ictihad&amp;rdquo; faaliyetinde bulunmuş olan İbn Huzeyme (&amp;ouml;. 311/924) ve İbn&amp;uuml;&amp;rsquo;l-M&amp;uuml;nzir&amp;rsquo;in (&amp;ouml;. 318/930) fıkh&amp;icirc; mesaileri &amp;ccedil;er&amp;ccedil;evesinde incelemeyi ama&amp;ccedil;lamaktadır.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:description>Citation/©: Efe,H. (2022). Mihne Sonrasında Ehl-i Hadîs Muhitinde Fıkıh: Ebû Bekir El-Hallâl, İbn Huzeyme ve İbnü'l-Münzir. Theosophia, 5, 121-142.</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.7487018"/>
    <dcat:byteSize>1464539</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/7487018/files/07_hefe.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
100
65
views
downloads
All versions This version
Views 100100
Downloads 6565
Data volume 95.2 MB95.2 MB
Unique views 8787
Unique downloads 5858

Share

Cite as