Dataset Open Access

UWB-IODA project: Datasets associated to WP3

Khan, Faheem; Radoi, Emanuel


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20210218_WP3_OnePersonStanding.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:0329cd5309e34c5eba6b1d042b11eeb5", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20210218_WP3_OnePersonStanding.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 41342843
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20210219_WP3_OnePersonWalking.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:c2395fbd18a73b4915d3115a0b938f23", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20210219_WP3_OnePersonWalking.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 54937805
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20210219_WP3_TwoPersonStanding.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:17d5fe28ca7252ef045f134e4ebd286d", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20210219_WP3_TwoPersonStanding.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 54996205
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20210221_WP3_ClutterOnly.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:d10dc83f87b10aca9a9067d5e9eb94d9", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20210221_WP3_ClutterOnly.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 54794934
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20210221_WP3_OnePersonStanding.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:9590545db7592461a1a78c4c78377138", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20210221_WP3_OnePersonStanding.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 55157357
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20210222_WP3_TwoPersonStanding.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:d95b0352ff2faa49c345da6e9354373a", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20210222_WP3_TwoPersonStanding.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 55315933
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20210223_WP3_TwoPersonWalking.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:f850a9ca8ddbf0e53f68be8aa6a805fc", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20210223_WP3_TwoPersonWalking.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 55364806
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20210224_WP3_TwoPersonWalking.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:47d83be9e8c8a7f12bbbbfff02e6b335", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20210224_WP3_TwoPersonWalking.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 55357800
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20210318_WP3_4Targets_FanMoving.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:ab388825497f4b4f29f1c779e134615f", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20210318_WP3_4Targets_FanMoving.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 18953653
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20210318_WP3_5Targets_FanMoving.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:ee69cc494eee21f12fca813985c6d7ff", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20210318_WP3_5Targets_FanMoving.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 18990824
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20210318_WP3_ClutterOnly.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:efabb25a39be69ba790978007506e9a5", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20210318_WP3_ClutterOnly.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 27300736
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20221211_WP3_Breathig_initially_normal_fast_holdbreath.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:09ba6637f6d35ee4348c6aa346731d83", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20221211_WP3_Breathig_initially_normal_fast_holdbreath.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 5102764
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20221211_WP3_Breathig_initially_walkingfast_emptyenvir.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:e825988d3f55d05a9c3f375d7048497e", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20221211_WP3_Breathig_initially_walkingfast_emptyenvir.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 5167767
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20221211_WP3_Fan_30degree.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:5c8568cad2ebb3c94307b03f98b772ae", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20221211_WP3_Fan_30degree.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 4878132
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20221211_WP3_FanDirectfacing.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:5a7bb07e35ec2192c88cbeb4bc2cbd17", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20221211_WP3_FanDirectfacing.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 4945534
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20221211_WP3_Fan_Human_distance_intersection.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:5249be078d89c11ba6d84afa7b08acd9", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20221211_WP3_Fan_Human_distance_intersection.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 2366726
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20221211_WP3_Fan_Human_fastmotion.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:72a6ef4ca2f26dac5beaa5d4a6511090", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20221211_WP3_Fan_Human_fastmotion.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 2309244
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20221211_WP3_Fan_Human.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:5f3dda9208e9301d4a33f2bbc825ca14", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20221211_WP3_Fan_Human.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 2304797
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20221211_WP3_Fan_Human_slowrotation.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:2c18636d42d2499de0dfb2b8b29714af", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20221211_WP3_Fan_Human_slowrotation.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 2303460
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20221211_WP3_Fan_Human_standing.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:95bb98ea2f052683494e3f35ce4ec27a", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20221211_WP3_Fan_Human_standing.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 2256694
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20221211_WP3_Human_only_fast.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:5e61315e75aa77c90435ba32a3595299", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20221211_WP3_Human_only_fast.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 2344823
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20221211_WP3_Human_only_slowmotion2.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:862c3679f4e5c833fbe44a0885cefb88", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20221211_WP3_Human_only_slowmotion2.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 2333831
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20221211_WP3_Human_only_slowmotion.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:a688a5648e1a322bea17e5cfed88528e", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20221211_WP3_Human_only_slowmotion.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 2309929
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20221211_WP3_Man_eating_sitting.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:9a8a6ce48126229ed140cb262cd511fb", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20221211_WP3_Man_eating_sitting.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 5092225
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20221211_WP3_Man_natural_sitting.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:664b2f1e5f7648ef4d59f297cdf9b25c", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20221211_WP3_Man_natural_sitting.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 5029812
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20221211_WP3_Man_natural_walking.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:5d604da340b02c6a6976130097e63f08", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20221211_WP3_Man_natural_walking.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 5228777
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20221211_WP3_Nonhuman_target2.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:5769719339806259a23d3bdf137f4670", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20221211_WP3_Nonhuman_target2.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 2231827
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20221211_WP3_Nonhuman_target.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:c487a8881d015b5087c9cc49a1054411", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20221211_WP3_Nonhuman_target.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 2225716
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631/20221211_WP3_NoPerson_MovingWalking_BreathingToo.mat"
   }, 
   "checksum": "md5:c177d3efa376b0f53a8cf6b968049ce3", 
   "bucket": "a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
   "key": "20221211_WP3_NoPerson_MovingWalking_BreathingToo.mat", 
   "type": "mat", 
   "size": 5264059
  }
 ], 
 "owners": [
  125006
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.7426248", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 6.0, 
  "unique_views": 13.0, 
  "views": 14.0, 
  "version_views": 69.0, 
  "unique_downloads": 1.0, 
  "version_unique_views": 53.0, 
  "volume": 43647640.0, 
  "version_downloads": 22.0, 
  "downloads": 2.0, 
  "version_volume": 904755057.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.7426248", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.6350258", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/a1b64232-f936-4e4e-871b-3a8d67003631", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.6350258.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/7426248", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/7426248", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.7426248.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/7426248"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.6350258", 
 "created": "2022-12-12T06:09:47.583529+00:00", 
 "updated": "2022-12-12T14:26:41.031245+00:00", 
 "conceptrecid": "6350258", 
 "revision": 2, 
 "id": 7426248, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.7426248", 
  "version": "v1.0", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "title": "UWB-IODA project: Datasets associated to WP3", 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.6350258", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ], 
  "journal": {
   "volume": "71", 
   "pages": "1-13", 
   "title": "IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement"
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 2, 
     "index": 1, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "6350258"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "7426248"
     }
    }
   ]
  }, 
  "access_right": "open", 
  "grants": [
   {
    "code": "838037", 
    "links": {
     "self": "https://zenodo.org/api/grants/10.13039/501100000780::838037"
    }, 
    "title": "Ultra Wide Band Integrated Optical-and-Digital Approach for Smart Factory and Perceptive Car", 
    "acronym": "UWB-IODA SF-PC", 
    "program": "H2020", 
    "funder": {
     "doi": "10.13039/501100000780", 
     "acronyms": [], 
     "name": "European Commission", 
     "links": {
      "self": "https://zenodo.org/api/funders/10.13039/501100000780"
     }
    }
   }
  ], 
  "keywords": [
   "impulse radio ultrawideband, human detection and localization, smart factory, multi-path, mono-static radar array, smart sensing, collision avoidance"
  ], 
  "publication_date": "2022-03-13", 
  "creators": [
   {
    "orcid": "0000-0002-8754-6297", 
    "affiliation": "Universit\u00e9 de Brest", 
    "name": "Khan, Faheem"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0002-0819-6285", 
    "affiliation": "Universit\u00e9 de Brest", 
    "name": "Radoi, Emanuel"
   }
  ], 
  "notes": "The related project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 838037.\nThe content of this dataset reflects only the authors' view and the Research Executive Agency is not responsible for any use that may be made of the information it contains.", 
  "resource_type": {
   "type": "dataset", 
   "title": "Dataset"
  }, 
  "description": "<p>Measured IR-UWB data files corresponding to WP3 of the UWB-IODA project. The detailed description of the experimental setup and associated signal processing algorithms is provided at&nbsp;https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03582174.</p>"
 }
}
69
22
views
downloads
All versions This version
Views 6914
Downloads 222
Data volume 904.8 MB43.6 MB
Unique views 5313
Unique downloads 61

Share

Cite as