Journal article Open Access

Bile Duct Exploration and T-tube Drainage Procedure without Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) Unit in Somalia

Er, Sadettin; Tahtabaşı, Mehmet; Abdikarim Sh Ibrahim, Ikram; Ahmed Ali, Ismail; Gedi Ibrahim, Ismail


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Er, Sadettin</dc:creator>
 <dc:creator>Tahtabaşı, Mehmet</dc:creator>
 <dc:creator>Abdikarim Sh Ibrahim, Ikram</dc:creator>
 <dc:creator>Ahmed Ali, Ismail</dc:creator>
 <dc:creator>Gedi Ibrahim, Ismail</dc:creator>
 <dc:date>2020-01-19</dc:date>
 <dc:description>Özet

Çalışmamızda, ERCP (endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi) yapılamayan koledokolithiyazisli hastalarda açık olarak yapılan T-tüp drenaj prosedürünü değerlendirmek amaçlanmıştır. Hastaların yaş, cinsiyet, laboratuvar değerleri, hastanede yatış süresi, T-tüp çekilme zamanı ve tedaviye yanıtları elektronik kayıtlarından alındı. Preoperatif dönemde tüm hastalar MRCP (magnetik rezonans kolanjio pankreatigografi) ile değerlendirildi. Toplam 16 hastanın 11 (%68.8)’i kadın ve beşi (%31.2)’i erkekti. Hastaların yaş ortalaması 49.7±15 olarak bulundu. Koledok çapı (mm) 15±7.3’dü. Hastaların 8’inde (%50) intrahepatik safra yolları ileri derecede dilate iken, 8’inde (%50) hafif derecede dilatasyon mevcuttu. Biyokimyasal parametrelerinden bilirübin ve kolestaz enzimlerinin düzeyleri yüksek bulundu. Hastaların hastanede yatış süresi ve T-tüp çekilme süresi sırasıyla; 15.3±0.9 ve 13.7±1 olarak bulundu. Seçilmiş hasta grubunda koledokolithiyazis tedavisi için; açık koledok eksplorasyonu, taş ekstraksiyonu ve T-tüp drenajı ERCP’nin olmadığı yerlerde halen uygulanabilirliği olan bir yöntemdir.

Abstract

The aim of this study is to patients with choledocholithiasis who underwent open exploration with T-tube drainage that can’t undergo ERCP (endoscopic retrograde cholangiopancreatography). Materials and methods: Patient age, gender, laboratory workup, period of hospital stay, time of T-tube removal and treatment response were looked back into from the hospital database. All patients underwent MRCP (magnetic resonance Cholangio pancreatography) preoperatively. There were a total of 16 patients of which 11 (68.8%) were female and 5 (31.2%) were males. Mean age was 49.7±15. Common bile duct was 15±7.3 mm in diameter. 8 (50%) of the patients’ intra-hepatic bile ducts were moderately dilated, the rest 8 (50%) patients were minimally dilated. Bilirubin levels and cholestasis enzymes were elevated. Hospital stay period and T-tube removal time were 15.3±0.9 and 13.7±1 respectively. When ERCP is not available, open bile duct exploration, stone extraction and T-tube drainage can be used for choledocholithiasis treatment as feasible method in the selected patient groups.</dc:description>
 <dc:description>Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) Bulunmayan Somali'de Koledok Eksplorasyonu ve T-tüp Drenaj Prosedürü</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/7222233</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.54584/lms.2022.2</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:7222233</dc:identifier>
 <dc:language>tur</dc:language>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:source>Life and Medical Sciences 1(1) 14-19</dc:source>
 <dc:subject>ERCP</dc:subject>
 <dc:subject>MRCP</dc:subject>
 <dc:subject>Koledokolithiyazis</dc:subject>
 <dc:subject>T-tüp drenaj</dc:subject>
 <dc:subject>Choledocholithiasis</dc:subject>
 <dc:subject>T-tube drainage</dc:subject>
 <dc:title>Bile Duct Exploration and T-tube Drainage Procedure without Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) Unit in Somalia</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
24
18
views
downloads
Views 24
Downloads 18
Data volume 8.5 MB
Unique views 18
Unique downloads 16

Share

Cite as