Journal article Open Access

The Effect of the Perceived Social Support on Surgical Fears of Pregnancy Decision for Cesarean: An Emergency Department Example

Tosun Güleroğlu, Funda; Aydın Akbuğa, Gökçen

Özet

Bu araştırma acil servise başvuran gebelerin algıladıkları sosyal destek düzeyinin sezaryen öncesi yaşadıkları cerrahi korku düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 19.01.2022-31.03.2022 tarihleri arasında bir eğitim araştırma hastanesinin acil servisine başvuran ve sezaryen kararı verilen 100 kadın oluşturmuştur. Veriler, Tanıtıcı Bilgiler Formu, Cerrahi Korku Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım, ortalama, standart sapma, bağımsız gruplarda t testi, One Way ANOVA ve Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 29.38±5.98 yıl iken, %43’ünün ilkokul mezunu olduğu, %67’sinin çalışmadığı, %85’nin çekirdek aile ile yaşadığı bulunmuştur. Kadınların algılanan sosyal destek ölçeğinden aldıkları ortalama puan 57.30±17.58, cerrahi korku ölçeğinden aldıkları ortalama puan ise 39.23±19.65 olarak belirlenmiştir. Algılanan sosyal destek ölçeği toplam puanı ile cerrahi korku ölçeği toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (r=0.082; p=0.416). Kadınların orta düzeyde cerrahi korkuya sahip oldukları, algıladıkları sosyal destek düzeyinin cerrahi korkuyu etkilemediği sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda gebelere verilen doğuma hazırlık eğitimlerinde acil sezaryen olasılığına ve sürecine değinen eğitimlere de yer verilmesi ve daha büyük örneklem grubu ile yürütülecek çalışmaların yapılması önerilebilir.

Abstract

This study was conducted to determine the effect of perceived social support level of pregnant women who applied to the emergency department on the level of surgical fear they experienced before cesarean section. The sample of the study consisted of 100 women who applied to the emergency department of a training and research hospital between 19.01.2022- 31.03.2022 and were given a cesarean section decision. Data were collected using the Introductory Information Form, the Surgical Fear Scale, and the Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Percentage distribution, mean, standard deviation, t test for independent groups, One Way ANOVA and Pearson correlation test were used to evaluate the data. It was found that the mean age of the women participating in the study was 29.38±5.98 years, 43% were primary school graduates, 67% did not work, and 85% lived with a nuclear family. The mean score of the women on the perceived social support scale was 57.30±17.58, and the mean score on the surgical fear scale was 39.23±19.65. There was no statistically significant correlation between the total score of the scale of perceived social support and the total score of the surgical fear scale (r=0.082; p=0.416). It was concluded that the women had a moderate level of fear of surgery, and the perceived level of social support did not affect the fear of surgery. In line with these results, it may be recommended to include training that addresses the possibility and process of emergency cesarean section in childbirth preparation training and carry out studies with larger sample groups.

Sezaryen Kararı Alınan Gebelerde Algılanan Sosyal Desteğin Cerrahi Korkuya Etkisi: Bir Acil Servis Örneği
Files (370.4 kB)
Name Size
lms.2022.19.pdf
md5:b57900af0d6f4570bbfdab42bdf396b5
370.4 kB Download
 • ‎1. Aksoy G. Cerrahi ve Cerrahi Hemşireliği. In: Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N (eds), Cerrahi Hemşireliği I, (1st edition). ‎‎2012, Nobel Kitabevi, İstanbul. pp:1-38.‎

 • ‎2. Türk Dil Kurumu, Ankara, Türkiye. Türk Dil Kurumu Sözlükleri; Korku. Available at: https://sozluk.gov.tr/‎ ‎[Accessed April 11, 2022].‎

 • ‎3. Şahin Altun Ö, Karaman Özlü Z, Olçun Z, Kaya M. Does the fear of surgery prevent patients from sleeping? Journal of ‎Anatolia Nursing and Health Sciences 2017; 20(4): 260-6.‎

 • ‎4. Çakır G, Gursoy A. The effect of preoperative distress on the perioperative period. J Anesth Inten Care Med 2017; ‎‎2(3): 555-88.‎

 • ‎5. Nigussie S, Belachew T, Wolancho W. Predictors of preoperative anxiety among surgical patients in Jimma University ‎Specialized Teaching Hospital, South Western Ethiopia. BMC Surg 2014; 14: 67. ‎

 • ‎6. Sayın C, Gürsoy Erzincan S, Uzun Çilingir I. Sezaryen: Kanıta Dayalı Bilgiler. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special ‎Topics 2018; 11(1): 76-81.‎

 • ‎7. Demirbaş M, Karabel MP, İnci MB. Türkiye'de ve Dünya'da değişen sezaryen sıklığı ve olası nedenleri. Sakarya Tıp ‎Dergisi 2017; 7(4): 158-63. ‎

 • ‎8. Elmalı Şimşek H, Alpar Ecevit Ş. Sezaryen Sonrası Ağrı ve Hemşirelik Bakımı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık ‎Bilimleri Dergisi 2020; 11: 267-78. ‎

 • ‎9. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018. Hacettepe Üniversitesi ‎Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2019, Ankara, Türkiye. pp:115. ‎

 • ‎10. Kaya M, Karaman Özlü Z. Elektif cerrahi bekleyen hastalarda cerrahi korkunun sosyal destek algısı ile ilişkisinin ‎belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2019; 22(4): 281-90. ‎

 • ‎11. Cohen S. Social relationships and health. Am Psychol 2004; 59(8): 676-84. ‎

 • ‎12. Abay Alyüz SB. Sosyal Desteğin Birey Yaşamında Önemi ve Sosyal Hizmet. Talim 2020; 4(1): 115-34. ‎

 • ‎13. Aliche JC, Ifeagwazi CM, Chukwuorji JC, Eze JE. Roles of Religious Commitment, Emotion Regulation and Social ‎Support in Preoperative Anxiety. J Relig Health 2020; 59(2): 905-19. ‎

 • ‎14. Zimet GD, Dahlem NW, Zimet SG, Farley GK. The multidimensional scale of perceived social support. Journal of ‎Personality Assessment 1988; 52(1): 30-41. ‎

 • ‎15. Eker D, Arkar H. Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin faktör yapısı, geçerlilik ve güvenirliliği. Türk Psikoloji ‎Dergisi 1995; 10(34): 45-55. ‎

 • ‎16. Theunissen M, Peters ML, Schouten EG, Fiddelers AA, Willemsen MG, Pinto PR, Gramke HF, Marcus MA. Validation of ‎the surgical fear questionnaire in adult patients waiting for elective surgery. PLoS One 2014; 9(6): e100225.‎

 • ‎17. Bağdigen M, Karaman Özlü Z. Validation of the Turkish Version of the Surgical Fear Questionnaire. J Perianesth Nurs ‎‎2018; 33(5): 708-14. ‎

 • ‎18. Sezen C, Ünsalver BÖ. Doğum Korkusu ve Sosyal Destek Düzeyi Arasındaki İlişki: Bir Gözden Geçirme ve Pilot ‎Çalışma. The Journal of Neurobehavioral Sciences 2018; 5(1): 29-36.‎

 • ‎19. Dönmez S, Yeniel ÖA, Kavlak O. Vajinal doğum ve sezaryen doğum yapan gebelerin durumluk kaygı düzeylerinin ‎karşılaştırılması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 3(3): 908-20.‎

 • ‎20. Mermer G, Bilge A, Yücel U, Çeber E. Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Sosyal Destek Algısı Düzeylerinin ‎İncelenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2010; 1(2): 71-6.‎

 • ‎21. Erkal Aksoy Y, Dereli Yılmaz S, Aslantekin F. Riskli Gebeliklerde Prenatal Bağlanma ve Sosyal Destek. Turkiye ‎Klinikleri J Health Sci 2016; 1(3): 163-9. ‎

 • ‎22. Hergüner S, Çiçek E, Annagür A, Hergüner A, Örs R. Doğum Şeklinin Doğum Sonrası Depresyon, Algılanan Sosyal ‎Destek ve Maternal Bağlanma ile İlişkisi. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014; ‎‎27(1): 15-20. ‎

 • ‎23. Mete Z, Avcı Işık S. Total diz protezi ameliyatı planlanan hastaların cerrahi korku düzeyleri ile ameliyat sonrası ağrı ‎düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 2020; 12(3): 337-47.‎

 • ‎24. Baskın B. Günübirlik ve Hastanede Yatarak Cerrahi Girişim Geçiren Hastaların Korku Düzeylerinin Değerlendirilmesi. ‎Trakya Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Edirne. 2019.‎

 • ‎25. Özkan M. Ameliyat dönemine ilişkin bilgilendirmenin cerrahi korkuya etkisi. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri ‎Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Edirne. 2020.‎

 • ‎26. Kanığ M, Eroğlu K. Gebelerde algılanan sosyal destek düzeyi ve etkileyen faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma ‎Dergisi 2019; 16(2): 125-33.‎

 • ‎27. Zeinab H. Anxiety before and after cesarean in the pregnant women. Biomedical Journal of Scientific & Technical ‎Research 2021; 34(2): 26615-19. ‎

 • ‎28. Baltacı N, Başer M. Riskli gebelerde yaşanan anksiyete, prenatal bağlanma ve hemşirenin rolü. Dokuz Eylül ‎Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2020; 13(3): 206-12. ‎

11
14
views
downloads
Views 11
Downloads 14
Data volume 5.2 MB
Unique views 11
Unique downloads 14

Share

Cite as