Book section Open Access

Rozważania na temat administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za naruszenia nakazów i zakazów związanych z przeciwdziałaniem pandemii

Staniszewska, Lucyna


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. 2021, poz. 735.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1897.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, t.j. Dz.U. 2021, poz. 2069.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020, poz. 374.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz.U. 2020, poz. 433.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. z 2020, poz. 491 z późn. zm.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 566.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., Dz.U. 2020, poz. 1596.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrok TK z 11.05.1999 r., P 9/98, Dz.U. 1999 Nr 44, poz. 434.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Orzeczenie TK z 20.02.2001 r., P 2/00, OTK 2001, nr 2, poz. 32.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrok TK z 10.04.2001 r., U 7/00, OTK 2001, nr 3, poz. 56.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrok TK z 19.02.2002 r., U 3/01, SAOS.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrok TK z 4.07.2002 r., P 12/01, OTK-A 2002, nr 4, poz. 50.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrok TK z 8.07.2003 r., P 10/02, OTK-A 2003, nr 6, poz. 62.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrok TK z 16.03.2004 r., K 22/03, OTK-A 2004, nr 3, poz. 20.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrok TK z 12.07.2007 r., U 7/06, OTK-A 2007, nr 7, poz. 76.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrok TK z 5.12.2007 r., K 36/06, Dz.U. 2007 Nr 231, poz. 1704.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrok TK z 19.05.2009 r., K 47/07, OTK-A 2009, nr 5, poz. 68.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrok TK z 14.10.2009 r., Kp 4/09, M.P. 2009 Nr 68, poz. 888.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrok TK z 7.03.2012 r., K 3/10, Dz.U. 2012, poz. 298.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrok TK z 1.07.2014 r., SK 6/12, OTK-A 2014, nr 7, poz. 68.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrok TK z 21.04.2015 r., P 40/13, OTK-A 2015, nr 4, poz. 48.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrok TK z 21.10.2015 r., P 32/12, OTK-A 2015, nr 9, poz. 148.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrok WSA w Opolu z 27.10.2020 r., II SA/Op 219/20, CBOSA.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrok WSA w Rzeszowie z 10.11.2020 r., II SA/Rz 732/20, CBOSA.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrok WSA w Szczecinie z 11.12.2020 r., II SA/Sz 765/20, CBOSA.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrok WSA w Gliwicach z 12.01.2021 r., III SA/Gl 421/20, CBOSA.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrok WSA w Warszawie z 12.01.2021 r., VII SA/Wa 1614/20, CBOSA.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrok WSA w Warszawie z 21.07.2021 r., VII SA/Wa 1951/20, LEX 3211046.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">List RPO do Marszałka Sejmu z 29.04.2020 r., https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/ Pismo%20RPO%20do%20MSWiA%2C%2029.04.2020.pdf [dostęp: 28.03.2021].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Działocha K., Rozporządzenia jako akt wykonawczy do ustawy w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, "Acta Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius" 1990, t. XXXVII.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, System Prawa Administracyjnego, t. 2, Warszawa 2012.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Janku Z., Kara – administracja publiczna – prawo administracyjne [w:] Ł. Pohl (red.), Aktualne problemy prawa karnego, Poznań 2009, s. 189-194.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kijowski D., Zasada adekwatności w prawie administracyjnym, "Państwo i Prawo" 1990, nr 4, s. 59-68.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Lehner R., Göttingen K., "Triage" und Grundrechte – Überlegungen aus der Perspektive von Schutzpflichtendogmatik und Diskriminierungsverboten, "Die Öffentliche Verwaltung" 2021, nr 6, s. 252-262.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Przeklasa D., Uwagi szczegółowe. Pojęcie i istota sankcji administracyjnej w doktrynie prawa administracyjnego [w:] L. Staniszewska, M. Szewczyk, J. Zimmermann (red.), Myśl Mariana Zimmermanna a współczesne prawo administracyjne, Warszawa 2020, s. 261-282.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Przybysz P., Funkcje sankcji administracyjnych [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i Cienie, Warszawa 2011, s. 161-171.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Stahl M., Sankcje administracyjne – problemy węzłowe [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i Cienie, Warszawa 2011, s. 17-30.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Staniszewska L., Administracyjne kary pieniężne. Studium z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego, Poznań 2017.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Staniszewska L., Materialne i proceduralne zasady stosowane przy wymierzaniu administracyjnych kar pieniężnych [w:] M. Błachucki (red.), Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warszawa 2015, s. 8-41.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Trociuk S., Prawa i wolności w stanie epidemii, Warszawa 2021.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wierzbicka K., Administracyjne kary pieniężne w dobie pandemii COVID-19. Refleksje po roku stosowania, "Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały" 2021, nr 1(28), s. 99-115, https:// www.doi.org/10.34697/2451-0807-sp-2021-1-007.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wincenciak M., Aksjologia sankcji administracyjnej a przedawnienie jej wymierzania lub wykonania [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, t. I, Warszawa 2017, s. 1181-1193.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrzykowski M., Legislacja – demokratyczne państwo prawa – radykalne reformy polityczne i gospodarcze [w:] H. Suchocka (red.), Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, Warszawa 1992, s. 38-54.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">pol</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">sanctions</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">administrative penalties</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">legal coercion</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">public-law obligations</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20220918022630.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">7048913</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">215713</subfield>
  <subfield code="z">md5:37af537968695453f9e182a381e466c0</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/7048913/files/szewczyk_szewczyk_staniszewska_regulacje_prawne_w_postepowaniu_administracyjnym i sądowoadministracyjnym_wprowadzone_na_skutek_pandemii_koronawirusa_zagadnienia_wybrane-125-138.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-09-16</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:7048913</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-3457-0901</subfield>
  <subfield code="a">Staniszewska, Lucyna</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Rozważania na temat administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za naruszenia nakazów i zakazów związanych z przeciwdziałaniem pandemii</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Equally, particular interest and controversy is aroused by the issue of administrative fines imposed&amp;nbsp;for non-compliance with orders, bans or limitations introduced by the Covid regulations.&amp;nbsp;Administrative courts raise the defective statutory authorisation to issue an ordinance, as well&amp;nbsp;as the disproportionate nature of administrative penalties to the seriousness of violations.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.7048912</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="g">124-137</subfield>
  <subfield code="b">ILS PAS Publishing House</subfield>
  <subfield code="a">Warsaw</subfield>
  <subfield code="z">978-83-66300-69-9</subfield>
  <subfield code="t">Regulacje prawne w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wprowadzone na skutek pandemii koronawirusa – zagadnienia wybrane</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.7048913</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">section</subfield>
 </datafield>
</record>
13
7
views
downloads
All versions This version
Views 1313
Downloads 77
Data volume 1.5 MB1.5 MB
Unique views 99
Unique downloads 66

Share

Cite as