Book section Open Access

Rozważania na temat administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za naruszenia nakazów i zakazów związanych z przeciwdziałaniem pandemii

Staniszewska, Lucyna


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/f3d07b84-1612-4c6b-8817-363154468ac3/szewczyk_szewczyk_staniszewska_regulacje_prawne_w_postepowaniu_administracyjnym%20i%20s%C4%85dowoadministracyjnym_wprowadzone_na_skutek_pandemii_koronawirusa_zagadnienia_wybrane-125-138.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:37af537968695453f9e182a381e466c0", 
   "bucket": "f3d07b84-1612-4c6b-8817-363154468ac3", 
   "key": "szewczyk_szewczyk_staniszewska_regulacje_prawne_w_postepowaniu_administracyjnym i s\u0105dowoadministracyjnym_wprowadzone_na_skutek_pandemii_koronawirusa_zagadnienia_wybrane-125-138.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 215713
  }
 ], 
 "owners": [
  47938
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.7048913", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 6.0, 
  "unique_views": 9.0, 
  "views": 13.0, 
  "version_views": 13.0, 
  "unique_downloads": 6.0, 
  "version_unique_views": 9.0, 
  "volume": 1509991.0, 
  "version_downloads": 7.0, 
  "downloads": 7.0, 
  "version_volume": 1509991.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.7048913", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.7048912", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/f3d07b84-1612-4c6b-8817-363154468ac3", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.7048912.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/7048913", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/7048913", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.7048913.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/7048913"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.7048912", 
 "created": "2022-09-17T19:29:28.762921+00:00", 
 "updated": "2022-09-18T02:26:30.180350+00:00", 
 "conceptrecid": "7048912", 
 "revision": 3, 
 "id": 7048913, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "part_of": {
   "pages": "124-137", 
   "title": "Regulacje prawne w post\u0119powaniu administracyjnym i s\u0105dowoadministracyjnym wprowadzone na skutek pandemii koronawirusa \u2013 zagadnienia wybrane"
  }, 
  "doi": "10.5281/zenodo.7048913", 
  "description": "<p>Equally, particular interest and controversy is aroused by the issue of administrative fines imposed&nbsp;for non-compliance with orders, bans or limitations introduced by the Covid regulations.&nbsp;Administrative courts raise the defective statutory authorisation to issue an ordinance, as well&nbsp;as the disproportionate nature of administrative penalties to the seriousness of violations.</p>", 
  "language": "pol", 
  "title": "Rozwa\u017cania na temat administracyjnych kar pieni\u0119\u017cnych nak\u0142adanych za naruszenia nakaz\u00f3w i zakaz\u00f3w zwi\u0105zanych z przeciwdzia\u0142aniem pandemii", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "7048912"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "7048913"
     }
    }
   ]
  }, 
  "imprint": {
   "publisher": "ILS PAS Publishing House", 
   "place": "Warsaw", 
   "isbn": "978-83-66300-69-9"
  }, 
  "references": [
   "Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. \u2013 Kodeks post\u0119powania administracyjnego, t.j. Dz.U. 2021, poz. 735.", 
   "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483.", 
   "Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kl\u0119ski \u017cywio\u0142owej, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1897.", 
   "Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka\u017ce\u0144 i chor\u00f3b zaka\u017anych u ludzi, t.j. Dz.U. 2021, poz. 2069.", 
   "Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg\u00f3lnych rozwi\u0105zaniach zwi\u0105zanych z zapobieganiem, przeciwdzia\u0142aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor\u00f3b zaka\u017anych oraz wywo\u0142anych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020, poz. 374.", 
   "Rozporz\u0105dzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie og\u0142oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagro\u017cenia epidemicznego, Dz.U. 2020, poz. 433.", 
   "Rozporz\u0105dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie og\u0142oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. z 2020, poz. 491 z p\u00f3\u017an. zm.", 
   "Rozporz\u0105dzenie Rady Ministr\u00f3w z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia okre\u015blonych ogranicze\u0144, nakaz\u00f3w i zakaz\u00f3w w zwi\u0105zku z wyst\u0105pieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 566.", 
   "Rozporz\u0105dzenie Rady Ministr\u00f3w z dnia 15 wrze\u015bnia 2020 r. w sprawie wysoko\u015bci minimalnego wynagrodzenia za prac\u0119 oraz wysoko\u015bci minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., Dz.U. 2020, poz. 1596.", 
   "Wyrok TK z 11.05.1999 r., P 9/98, Dz.U. 1999 Nr 44, poz. 434.", 
   "Orzeczenie TK z 20.02.2001 r., P 2/00, OTK 2001, nr 2, poz. 32.", 
   "Wyrok TK z 10.04.2001 r., U 7/00, OTK 2001, nr 3, poz. 56.", 
   "Wyrok TK z 19.02.2002 r., U 3/01, SAOS.", 
   "Wyrok TK z 4.07.2002 r., P 12/01, OTK-A 2002, nr 4, poz. 50.", 
   "Wyrok TK z 8.07.2003 r., P 10/02, OTK-A 2003, nr 6, poz. 62.", 
   "Wyrok TK z 16.03.2004 r., K 22/03, OTK-A 2004, nr 3, poz. 20.", 
   "Wyrok TK z 12.07.2007 r., U 7/06, OTK-A 2007, nr 7, poz. 76.", 
   "Wyrok TK z 5.12.2007 r., K 36/06, Dz.U. 2007 Nr 231, poz. 1704.", 
   "Wyrok TK z 19.05.2009 r., K 47/07, OTK-A 2009, nr 5, poz. 68.", 
   "Wyrok TK z 14.10.2009 r., Kp 4/09, M.P. 2009 Nr 68, poz. 888.", 
   "Wyrok TK z 7.03.2012 r., K 3/10, Dz.U. 2012, poz. 298.", 
   "Wyrok TK z 1.07.2014 r., SK 6/12, OTK-A 2014, nr 7, poz. 68.", 
   "Wyrok TK z 21.04.2015 r., P 40/13, OTK-A 2015, nr 4, poz. 48.", 
   "Wyrok TK z 21.10.2015 r., P 32/12, OTK-A 2015, nr 9, poz. 148.", 
   "Wyrok WSA w Opolu z 27.10.2020 r., II SA/Op 219/20, CBOSA.", 
   "Wyrok WSA w Rzeszowie z 10.11.2020 r., II SA/Rz 732/20, CBOSA.", 
   "Wyrok WSA w Szczecinie z 11.12.2020 r., II SA/Sz 765/20, CBOSA.", 
   "Wyrok WSA w Gliwicach z 12.01.2021 r., III SA/Gl 421/20, CBOSA.", 
   "Wyrok WSA w Warszawie z 12.01.2021 r., VII SA/Wa 1614/20, CBOSA.", 
   "Wyrok WSA w Warszawie z 21.07.2021 r., VII SA/Wa 1951/20, LEX 3211046.", 
   "List RPO do Marsza\u0142ka Sejmu z 29.04.2020 r., https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/ Pismo%20RPO%20do%20MSWiA%2C%2029.04.2020.pdf [dost\u0119p: 28.03.2021].", 
   "Dzia\u0142ocha K., Rozporz\u0105dzenia jako akt wykonawczy do ustawy w orzecznictwie Trybuna\u0142u Konstytucyjnego, \"Acta Universitatis Mariae Curie-Sk\u0142odowska. Sectio G. Ius\" 1990, t. XXXVII.", 
   "Hauser R., Niewiadomski Z., Wr\u00f3bel A. (red.), Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, System Prawa Administracyjnego, t. 2, Warszawa 2012.", 
   "Janku Z., Kara \u2013 administracja publiczna \u2013 prawo administracyjne [w:] \u0141. Pohl (red.), Aktualne problemy prawa karnego, Pozna\u0144 2009, s. 189-194.", 
   "Kijowski D., Zasada adekwatno\u015bci w prawie administracyjnym, \"Pa\u0144stwo i Prawo\" 1990, nr 4, s. 59-68.", 
   "Lehner R., G\u00f6ttingen K., \"Triage\" und Grundrechte \u2013 \u00dcberlegungen aus der Perspektive von Schutzpflichtendogmatik und Diskriminierungsverboten, \"Die \u00d6ffentliche Verwaltung\" 2021, nr 6, s. 252-262.", 
   "Przeklasa D., Uwagi szczeg\u00f3\u0142owe. Poj\u0119cie i istota sankcji administracyjnej w doktrynie prawa administracyjnego [w:] L. Staniszewska, M. Szewczyk, J. Zimmermann (red.), My\u015bl Mariana Zimmermanna a wsp\u00f3\u0142czesne prawo administracyjne, Warszawa 2020, s. 261-282.", 
   "Przybysz P., Funkcje sankcji administracyjnych [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i Cienie, Warszawa 2011, s. 161-171.", 
   "Stahl M., Sankcje administracyjne \u2013 problemy w\u0119z\u0142owe [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i Cienie, Warszawa 2011, s. 17-30.", 
   "Staniszewska L., Administracyjne kary pieni\u0119\u017cne. Studium z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego, Pozna\u0144 2017.", 
   "Staniszewska L., Materialne i proceduralne zasady stosowane przy wymierzaniu administracyjnych kar pieni\u0119\u017cnych [w:] M. B\u0142achucki (red.), Administracyjne kary pieni\u0119\u017cne w demokratycznym pa\u0144stwie prawa, Warszawa 2015, s. 8-41.", 
   "Trociuk S., Prawa i wolno\u015bci w stanie epidemii, Warszawa 2021.", 
   "Wierzbicka K., Administracyjne kary pieni\u0119\u017cne w dobie pandemii COVID-19. Refleksje po roku stosowania, \"Studia Prawnicze. Rozprawy i Materia\u0142y\" 2021, nr 1(28), s. 99-115, https:// www.doi.org/10.34697/2451-0807-sp-2021-1-007.", 
   "Wincenciak M., Aksjologia sankcji administracyjnej a przedawnienie jej wymierzania lub wykonania [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, t. I, Warszawa 2017, s. 1181-1193.", 
   "Wyrzykowski M., Legislacja \u2013 demokratyczne pa\u0144stwo prawa \u2013 radykalne reformy polityczne i gospodarcze [w:] H. Suchocka (red.), Tworzenie prawa w demokratycznym pa\u0144stwie prawnym, Warszawa 1992, s. 38-54."
  ], 
  "keywords": [
   "sanctions", 
   "administrative penalties", 
   "legal coercion", 
   "public-law obligations"
  ], 
  "publication_date": "2022-09-16", 
  "creators": [
   {
    "orcid": "0000-0003-3457-0901", 
    "affiliation": "Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydzia\u0142 Prawa i Administracji", 
    "name": "Staniszewska, Lucyna"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "section", 
   "type": "publication", 
   "title": "Book section"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.7048912", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
13
7
views
downloads
All versions This version
Views 1313
Downloads 77
Data volume 1.5 MB1.5 MB
Unique views 99
Unique downloads 66

Share

Cite as