Book section Open Access

Rozważania na temat administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za naruszenia nakazów i zakazów związanych z przeciwdziałaniem pandemii

Staniszewska, Lucyna

Equally, particular interest and controversy is aroused by the issue of administrative fines imposed for non-compliance with orders, bans or limitations introduced by the Covid regulations. Administrative courts raise the defective statutory authorisation to issue an ordinance, as well as the disproportionate nature of administrative penalties to the seriousness of violations.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. 2021, poz. 735.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483.

 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1897.

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, t.j. Dz.U. 2021, poz. 2069.

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020, poz. 374.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz.U. 2020, poz. 433.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. z 2020, poz. 491 z późn. zm.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 566.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., Dz.U. 2020, poz. 1596.

 • Wyrok TK z 11.05.1999 r., P 9/98, Dz.U. 1999 Nr 44, poz. 434.

 • Orzeczenie TK z 20.02.2001 r., P 2/00, OTK 2001, nr 2, poz. 32.

 • Wyrok TK z 10.04.2001 r., U 7/00, OTK 2001, nr 3, poz. 56.

 • Wyrok TK z 19.02.2002 r., U 3/01, SAOS.

 • Wyrok TK z 4.07.2002 r., P 12/01, OTK-A 2002, nr 4, poz. 50.

 • Wyrok TK z 8.07.2003 r., P 10/02, OTK-A 2003, nr 6, poz. 62.

 • Wyrok TK z 16.03.2004 r., K 22/03, OTK-A 2004, nr 3, poz. 20.

 • Wyrok TK z 12.07.2007 r., U 7/06, OTK-A 2007, nr 7, poz. 76.

 • Wyrok TK z 5.12.2007 r., K 36/06, Dz.U. 2007 Nr 231, poz. 1704.

 • Wyrok TK z 19.05.2009 r., K 47/07, OTK-A 2009, nr 5, poz. 68.

 • Wyrok TK z 14.10.2009 r., Kp 4/09, M.P. 2009 Nr 68, poz. 888.

 • Wyrok TK z 7.03.2012 r., K 3/10, Dz.U. 2012, poz. 298.

 • Wyrok TK z 1.07.2014 r., SK 6/12, OTK-A 2014, nr 7, poz. 68.

 • Wyrok TK z 21.04.2015 r., P 40/13, OTK-A 2015, nr 4, poz. 48.

 • Wyrok TK z 21.10.2015 r., P 32/12, OTK-A 2015, nr 9, poz. 148.

 • Wyrok WSA w Opolu z 27.10.2020 r., II SA/Op 219/20, CBOSA.

 • Wyrok WSA w Rzeszowie z 10.11.2020 r., II SA/Rz 732/20, CBOSA.

 • Wyrok WSA w Szczecinie z 11.12.2020 r., II SA/Sz 765/20, CBOSA.

 • Wyrok WSA w Gliwicach z 12.01.2021 r., III SA/Gl 421/20, CBOSA.

 • Wyrok WSA w Warszawie z 12.01.2021 r., VII SA/Wa 1614/20, CBOSA.

 • Wyrok WSA w Warszawie z 21.07.2021 r., VII SA/Wa 1951/20, LEX 3211046.

 • List RPO do Marszałka Sejmu z 29.04.2020 r., https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/ Pismo%20RPO%20do%20MSWiA%2C%2029.04.2020.pdf [dostęp: 28.03.2021].

 • Działocha K., Rozporządzenia jako akt wykonawczy do ustawy w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, "Acta Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius" 1990, t. XXXVII.

 • Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, System Prawa Administracyjnego, t. 2, Warszawa 2012.

 • Janku Z., Kara – administracja publiczna – prawo administracyjne [w:] Ł. Pohl (red.), Aktualne problemy prawa karnego, Poznań 2009, s. 189-194.

 • Kijowski D., Zasada adekwatności w prawie administracyjnym, "Państwo i Prawo" 1990, nr 4, s. 59-68.

 • Lehner R., Göttingen K., "Triage" und Grundrechte – Überlegungen aus der Perspektive von Schutzpflichtendogmatik und Diskriminierungsverboten, "Die Öffentliche Verwaltung" 2021, nr 6, s. 252-262.

 • Przeklasa D., Uwagi szczegółowe. Pojęcie i istota sankcji administracyjnej w doktrynie prawa administracyjnego [w:] L. Staniszewska, M. Szewczyk, J. Zimmermann (red.), Myśl Mariana Zimmermanna a współczesne prawo administracyjne, Warszawa 2020, s. 261-282.

 • Przybysz P., Funkcje sankcji administracyjnych [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i Cienie, Warszawa 2011, s. 161-171.

 • Stahl M., Sankcje administracyjne – problemy węzłowe [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i Cienie, Warszawa 2011, s. 17-30.

 • Staniszewska L., Administracyjne kary pieniężne. Studium z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego, Poznań 2017.

 • Staniszewska L., Materialne i proceduralne zasady stosowane przy wymierzaniu administracyjnych kar pieniężnych [w:] M. Błachucki (red.), Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warszawa 2015, s. 8-41.

 • Trociuk S., Prawa i wolności w stanie epidemii, Warszawa 2021.

 • Wierzbicka K., Administracyjne kary pieniężne w dobie pandemii COVID-19. Refleksje po roku stosowania, "Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały" 2021, nr 1(28), s. 99-115, https:// www.doi.org/10.34697/2451-0807-sp-2021-1-007.

 • Wincenciak M., Aksjologia sankcji administracyjnej a przedawnienie jej wymierzania lub wykonania [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, t. I, Warszawa 2017, s. 1181-1193.

 • Wyrzykowski M., Legislacja – demokratyczne państwo prawa – radykalne reformy polityczne i gospodarcze [w:] H. Suchocka (red.), Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, Warszawa 1992, s. 38-54.

8
6
views
downloads
All versions This version
Views 88
Downloads 66
Data volume 1.3 MB1.3 MB
Unique views 77
Unique downloads 55

Share

Cite as