Book section Open Access

Prawne aspekty ograniczenia działalności gospodarczej – studium przypadku epidemii wirusa SARS-CoV-2

Kruszyńska-Kośmicka, Marlena; Hyżorek, Aleksander

The SARS-CoV-2 Pandemic caused a number of actions, including actions by the legislative and executive authorities, which, despite the state of the epidemic, should be carried out on the basis and within the limits of the law. The subject of the analysis was the legal aspects related to the introduced restrictions on economic activity in connection with the ongoing epidemic.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, t.j. Dz.U. 2019, poz. 1239 ze zm.

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, t.j. Dz.U. 2021, poz. 162.

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020, poz. 374.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz.U. 2020, poz. 433 ze zm.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 491 ze zm.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 566.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 658.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 697.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 792.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 878.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 964.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 1066.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 1356.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 1758.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 2091.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 2132.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 2316.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2021, poz. 861.

 • Orzeczenie TK z 2.03.1993 r., K 9/92, OTK 1993, nr 1, poz. 6.

 • Wyrok TK z 25.11.1997 r., K 26/97, OTK 1997, nr 5–6, poz. 64.

 • Wyrok TK z 24.03.1998 r., K 40/97, OTK 1998, nr 2, poz. 12.

 • Wyrok TK z 25.05.1998 r., U 19/97, OTK 1998, nr 4, poz. 47.

 • Wyrok TK z 12.01.1999 r., P 2/98, OTK 1999, nr 1, poz. 2.

 • Wyrok TK z 12.01.2000 r., P 11/98, OTK 2000, nr 1, poz. 3.

 • Wyrok TK z 6.03.2000 r., P 10/99, OTK 2000, nr 2, poz. 56.

 • Wyrok TK z 12.04.2000 r., K 8/98, OTK 2000, nr 3, poz. 87.

 • Wyrok TK z 5.03.2001 r., P 11/00, OTK 2001, nr 2, poz. 33.

 • Wyrok TK z 13.10.2010 r., Kp 1/09, OTK-A 2010, nr 8, poz. 74.

 • Wyrok TK z 3.07.2012 r., K 22/09, OTK-A 2012, nr 7, poz. 74.

 • Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 23.09.2020 r., II SA/Go 331/20, LEX 3061179.

 • Wyrok WSA w Opolu z 27.10.2020 r., II SA/Op 219/20, LEX 3093916.

 • Wyrok WSA w Rzeszowie z 10.11.2020 r., II SA/Rz 732/20, LEX 3116427.

 • Wyrok WSA w Gliwicach z 12.01.2021 r., III SA/Gl 421/20, LEX 3117596.

 • Wyrok WSA w Warszawie z 13.01.2021 r., VII SA/Wa 1671/20, LEX 3129560.

 • Wyrok WSA w Warszawie z 13.01.2021 r., VII SA/Wa 1398/20, LEX 3129672.

 • Wyrok WSA w Warszawie z 13.01.2021 r., VII SA/Wa 1424/20, LEX 3129789.

 • Wyrok WSA w Warszawie z 13.01.2021 r., VII SA/Wa 1506/20, LEX 3115494.

 • Wyrok WSA w Warszawie z 12.01.2021 r., VII SA/Wa 1614/20, LEX 3146581.

 • Wyrok WSA w Gdańsku z 28.01.2021 r., III SA/Gd 780/20, LEX 3118822.

 • Wyrok NSA z 8.09.2021 r., II GSK 781/21, LEX 3241233.

 • Wyrok NSA z 23.09.2021 r., II GSK 949/21, Legalis 2633109.

 • Pismo RPO do Prezesa Rady Ministrów z 27.03.2020 r., VII.565.1.2020, https://bip.brpo. gov.pl/sites/default/files/Rozporz%C4%85dzenia%20MZ%20COVID-19%2027.03.2020. pdf [dostęp: 27.06.2022].

 • Pismo RPO do Prezesa Rady Ministrów z 4.03.2020 r., VII.565.461.2020.ST, https://bip. brpo.gov.pl/sites/default/files/%2Fdo%20Prezesa%20RM%20ws%20naruszania%20 praw%20i%20wolno%C5%9Bci%20w%20czasie%20pandemii%2C%204.06.2020_0.pdf [dostęp: 26.06.2022].

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, Legalis.

 • Biernat S., Wasilewski A., Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz, Kraków 1997.

 • Boć J. (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998.

 • Cheng T., Conca-Cheng A., The Pandemics of Racism and COVID-19: Danger and Opportunity, "Pediatrics" 2020, nr 146(5), s. 1-3, https://doi.org/10.1542/peds.2020- 024836.

 • Drewniowska K., Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii COVID-19, "Zeszyt Prawniczy UAM" 2021, nr 11, s. 75-87.

 • Działocha K., Zasada ochrony praw nabytych w orzecznictwie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego [w:] B. Banaszak (red.), Prawa człowieka, geneza, koncepcja, ochrona, Wrocław 1993, s. 11-24.

 • Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, Warszawa 2016, LEX.

 • Hyżorek A., Kształtowanie odpowiednich norm jakości powietrza jako podstawa do wprowadzenia ograniczeń w zakresie wykorzystywania instalacji grzewczych z wykorzystaniem paliw stałych. Glosa do wyroku NSA z dnia 1 października 2019 r., II OSK 2050/18, "Orzecznictwo w Sprawach Samorzadowych" 2020, nr 4, s. 130-139.

 • Izdebski H., Legislacja dotycząca COVID-19 i ustawowy nihilizm prawny [w:] T. Gardocka, D. Jagiełło (red.), Pandemia Covid-19 a prawa i wolności obywatela, Warszawa 2020, s. 29-58, Legalis.

 • Kucharski K., Istota wolności działalności gospodarczej, "Przegląd Prawa Publicznego" 2011, nr 4, s. 48-59.

 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, LEX.

 • Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2007.

 • Szydło M., Wolność działalności gospodarczej, Warszawa 2005.

 • Trociuk S., Prawa i wolności w stanie epidemii, Warszawa 2021.

 • Tuleja P., Pandemia COVID-19 a konstytucyjne stany nadzwyczajne, "Palestra" 2020, nr 9, s. 5-21.

 • Walaszek-Pyzioł A., Swoboda działalności gospodarcze. Studium prawne, Kraków 1996.

 • Witkowski Z., Zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa ustroju gospodarczego Trzeciej RP – wolność działalności gospodarczej [w:] E. Kustra (red.), Przemiany polskiego prawa, t. II, Toruń 2002.

 • Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2003.

 • Zdyb M., Istota decyzji. Personalistyczno-normatywistyczna analiza zjawiska, Lublin 1990.

 • Uziębło P., Czy możliwe jest przeprowadzenie wyborów podczas stanu epidemii?, https://www. batory.org.pl/publikacja/czy-mozliwe-jest-przeprowadzenie-wyborow-podczas-stanuepidemii- opinia-prawna [dostęp: 8.01.2022].

17
14
views
downloads
All versions This version
Views 1717
Downloads 1414
Data volume 2.9 MB2.9 MB
Unique views 1414
Unique downloads 1212

Share

Cite as