Journal article Open Access

Konstytucyjność ograniczeń wolności i praw w czasie pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem swobody przemieszczania się i wolności prowadzenia działalności gospodarczej – próba oceny z perspektywy czasu

Pawłowski, Sławomir

The subject of the considerations is the depth of interference with freedoms and rights during the Covid-19 pandemic, with an emphasis on the freedom of movement and the freedom to conduct a business. As it was done without the state of emergency, using the so-called special acts, this raises concerns about the legality of the introduced bans, orders and restrictions. The study presents the thesis that restrictions on fundamental freedoms and rights should be carried out in compliance with constitutional protection standards. The observance of which, even during a pandemic, should not raise any doubts. Introduced by the so-called covid regulations, the general prohibition of movement or the prohibition to conduct specific business activities did not meet these standards.

 • Wielka Karta Swobód / Magna Charta Libertatum, https://pl-static.z-dn.net/files/ d9d/6469a34df595bd421e8f48488a4d4d24.pdf [dostęp: 27.06.2022].

 • Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1921 Nr 44, poz. 267.

 • Protokół nr 4 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r., Dz.U. 1995 Nr 36, poz. 175.

 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r., Dz.U. 1977 Nr 38, poz. 167.

 • Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych, Dz.U. 1994 Nr 127, poz. 627.

 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, tj. Dz.U. 2017, poz. 1897.

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, tj. Dz. U. z 2020, poz. 1845 ze zm.

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020, poz. 374 ze zm.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz.U. 2020, poz. 433.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 491 ze zm.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 566 ze zm.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 658.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 697 ze zm.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, Dz.U. 2020, poz. 878.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 2316.

 • Wyrok NSA – OZ w Poznaniu z 3.03.1999 r., II SA/Po 1399/98, CBOSA.

 • Wyrok TK z 26.10.1999 r., K 12/99, LEX 38261.

 • Wyrok TK z 18.01.2006 r., K 21/05, Dz.U. 2006 Nr 17, poz. 141.

 • Wyrok TK z 18.01.2006 r., K 21/05, OTK-A 2006, nr 1, poz. 4.

 • Wyrok TK z 20.07.2010 r., K 17/08, OTK-A 2010, nr 6, poz. 61.

 • Wyrok TK z 3.04.2012 r., K 12/11, LEX 1130444.

 • Wyrok TK z 12.07.2012 r., SK 31/10, LEX 1170880.

 • Wyrok TK z 25.07.2013 r., P 56/11, LEX 1354561.

 • Wyrok TK z 5.06.2014 r., K 35/11, LEX 1474902.

 • Wyrok NSA z 22.03.2015 r., II OSK 1747/15, CBOSA.

 • Wyrok WSA w Łodzi z 7.09.2017 r., III SA/Łd 573/17, LEX 2354761 .

 • Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 27.09.2017 r., II SA/Go 650/17, LEX 2363382.

 • Wyrok NSA z 20.06.2018 r., II OSK 3084/17, CBOSA.

 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 6.11.2019 .r, III SAB/Wr 570/19, CBOSA.

 • Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 21.11.2019 r., II SA/Go 580/19, CBOSA.

 • Wyrok WSA w Gliwicach z 20.10.2020 r., III SA/Gl 540/20, LEX 3080997.

 • Wyrok WSA w Warszawie z 26.11.2020 r., VIII SA/Wa 491/20, LEX 3103904.

 • Wyrok WSA w Opolu z 27.10.2020 r., II SA/Op 219/20, LEX 3093916.

 • Wyrok WSA w Szczecinie z 11.12.2020 r., II SA/Sz 765/20, LEX 3109069.

 • Wyrok WSA w Krakowie z 26.01.2021 r., III SA/Kr 924/20, LEX 3124234.

 • Wyrok WSA w Gdańsku z 18.03.2021 r., III SA/Gd 1043/20, LEX 3163939.

 • Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 15.04.2021 r., II SA/Go 235/21, CBOSA.

 • Wyrok WSA w Gdańsku z 25.08.2021 r., III SA/Gd 583/21, LEX 3218329.

 • Wyrok NSA z 8.09.2021 r., II GSK 781/21, LEX 3241233.

 • Wyrok WSA w Olsztynie z 14.09.2021 r., II SA/Ol 511/21, LEX 3230229.

 • Postanowienie NSA z 14.12.2021 r., II GSK 292/21, CBOSA.

 • Analiza RPO dla premiera o tworzeniu prawa w stanie epidemii: rozporządzenia zamiast ustaw naruszają prawa obywateli, 4.06.2020, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/raport-rpo-dlapremiera- nt-prawa-w-stanie-epidemii [dostęp: 3.07.2020].

 • Boć J. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej. Komentarz, Wrocław 1998.

 • Bryś W., Zakres przedmiotowy tzw. specustawy drogowej, "Przegląd Prawa Publicznego" 2010, nr 10, s. 16-31.

 • Garlicki L., Zubik M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, Warszawa 2016.

 • Latham S.R., Sunset Law [w:] Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/ sunset-law [dostęp: 2.07.2020].

 • Małysa-Sulińska K., Zakres obowiązywania standardów urbanistycznych lokalizacji inwestycji wprowadzonych przepisami specustawy mieszkaniowej, "Casus" 2019, nr 1, s. 5-9.

 • Nahajewski M., Istotne problemy ustalania odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne "specustawą drogową", "Przegląd Legislacyjny" 2012, nr 3, s. 66-82.

 • Niżnik-Mucha A., Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.

 • Ograniczać [hasło] [w:] M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 1995.

 • Pawłowski S., Modyfikacje klasycznej koncepcji wywłaszczenia a gwarancje praw jednostki, Poznań 2018.

 • Pudo T., Środek karny w postaci zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu – próba analizy, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2006, nr 2, s. 79-88.

 • Ruczkowski, P., Stan klęski żywiołowej. Komentarz, Kraków 2002, LEX.

 • Szlachetko J.H. (red.), Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawników i urbanistów, Gdańsk 2019.

 • Tuleja P., Pandemia COVID-19 a konstytucyjne stany nadzwyczajne, "Palestra" 2020, nr 9, s. 5-21.

 • Wiliński, P., Proces karny w świetle konstytucji, Warszawa 2011.

 • Wilk, J., Wprowadzanie ograniczeń praw i wolności w stanie klęski żywiołowej, "Acta Erasmiana" 2012, nr 3, s. 145-161, https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/39124/ edition/40327/content [dostęp: 27.06.2022].

 • Zajadło Z., Godność i prawa człowieka (Ideowe i normatywne źródła przepisu art. 30 Konstytucji), "Gdańskie Studia Prawnicze" 1998, t. 3, s. 53-62.

 • Bez godziny policyjnej w sylwestra; premier apeluje o nieprzemieszczanie się, https://samorzad. pap.pl/kategoria/aktualnosci/bez-godziny-policyjnej-w-sylwestra-premier-apeluje-onieprzemieszczanie- sie [dostęp: 25.05.2021].

 • Doradca premiera proponuje godzinę policyjną dla niezaszczepionych, https://businessinsider. com.pl/wiadomosci/godzina-policyjna-i-zakaz-przemieszczania-sie-dla-niezaszczepionych/ rt0gr28 [dostęp: 28.05.2021].

 • Ograniczenie [hasło] [w:] Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/szukaj/ograniczenie. html [dostęp: 2.12.2021].

 • Ograniczyć działalność [hasło] [w:] Wielki słownik języka polskiego, https://wsjp.pl/haslo/ podglad/3005/ograniczyc/4428817/dzialalnosc [dostęp: 2.12.2021].

 • Rozporządzenie rządu z 31 marca o ograniczeniach poruszania się – krytyczna ocena RPO, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-rozporzadzenie-rzadu-z-31-marcakrytyczna- ocena-rpo%C2%A0 [dostęp: 3.07.2020].

15
14
views
downloads
All versions This version
Views 1515
Downloads 1414
Data volume 3.6 MB3.6 MB
Unique views 1414
Unique downloads 1313

Share

Cite as