Book section Open Access

Ograniczenie kontaktów bezpośrednich w postępowaniu sądowoadministracyjnym w czasie pandemii

Szewczyk, Ewa

The aim of the study is to examine changes that were introduced to judicial proceedings before administrative courts as a result of the pandemic, aimed at facilitating communication between the court and the individual and at ensuring the courts’ uninterrupted functioning. New provisions on e-hearings and other institutions are analyzed.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483.

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. Dz.U. 2019, poz. 2325 ze zm.

 • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015, poz. 1311.

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020, poz. 374.

 • Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. 2020, poz. 875.

 • Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, Dz.U. 2020, poz. 2320.

 • Wyrok WSA w Warszawie z 27.11.2020 r., IV SA/Wa 445/20, CBOSA.

 • Wyrok WSA w Warszawie z 1.12.2020 r., I SA/Wa 2004/19, CBOSA.

 • Marciniak S., Komunikat w sprawie listu organizacji społecznych dotyczącego rozpatrywania spraw przez NSA na posiedzeniach niejawnych, http://www.nsa.gov.pl/komunikaty/ komunikat-w-sprawie-listu-organizacji-spolecznych-dotyczacego-rozpatrywania-sprawprzez- nsa-na-posiedzeniach-niejawnych,news,4,787.php [dostęp: 26.06.2020].

 • Zarządzenie nr 39 Prezesa NSA z dnia 16 października 2020 r., https://bip.szczecin.wsa.gov. pl/download/attachment/1257/zarzadzenie-nr-39-prezesa-naczelnego-saduadministracyjnego- z-dnia-16-pazdziernika-2020-r.pdf [dostęp: 5.05.2021].

 • Chróścielewski W., Tarno J.P., Dańczak P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2021.

 • Dauter B., Gruszczyńki B., Kabat A. i in., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Kraków 2005.

 • Wierzbowski M., Wiktorowska A. (red.), Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2007.

 • E-rozprawy nie działają, ale to nie sędziowie są winni, https://www.rp.pl/Sedziowie-isady/ 311199895-E-rozprawy-nie-dzialaja-ale-to-nie-sedziowie-sa-winni.html [dostęp: 26.06.2022].

 • Rozprawy zdalne, https://bip.wsa.poznan.pl/196/171/rozprawy-zdalne.html [dostęp: 1.12.2021].

 • Wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym [wzór], https://bip. warszawa.wsa.gov.pl/download/attachment/3158/wniosek-o-tryb-uproszczony.pdf [dostęp: 26.06.2022].

7
6
views
downloads
All versions This version
Views 77
Downloads 66
Data volume 1.0 MB1.0 MB
Unique views 77
Unique downloads 66

Share

Cite as