Book section Open Access

Od stacjonarnego do zdalnego. Zarządzanie zmianą w dobie pandemii COVID-19 w procesie sądowoadministracyjnym – szanse i zagrożenia

Suwaj, Patrycja Joanna; Samulska, Katarzyna

As a result of the Covid-19 pandemic, significant changes have occurred in the functioning of administrative courts at the legal and practical level. It was a response to changes in the environment. However, it was necessary to consider whether the present crisis did not force only organisational, not legal, changes planned and prepared in advance (in the case of a crisis situation). The latter should be changed last. The regulations in force before the pandemic provided for a public hearing. The very method of conducting court hearings, perhaps, did not need to be changed, and only, following the example of American solutions, could be adapted to the new conditions of the form of their conduct. Remote hearing only loses the attribute of direct contact and does not lose the value of a public hearing and it is the court, not the participants in the trial, that must be in the court building.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483.

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. Dz.U. 2019, poz. 2325.

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, t.j. Dz.U. 2021, poz. 670.

 • Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2014, poz. 183 ze zm.

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, t.j. Dz.U. 2020, poz. 1842 ze zm.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz.U. 2020, poz. 433.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 491.

 • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020, poz. 568.

 • Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. 2020, poz. 875.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 1758.

 • Ustawa z dnia 8 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, t.j. Dz.U. 2022, poz. 569 ze zm.

 • Wyrok NSA z 24.11.2020 r., II OSK 1305/18, LEX 3106381.

 • Uchwała NSA z 30.11.2020 r., II OPS 6/19, LEX 3085952.

 • Wyrok WSA w Bydgoszczy z 9.02.2021 r., I SA/Bd 711/20, LEX 3146129.

 • Wyrok WSA w Poznaniu z 25.03.2021 r. IV SA/Po 1647/20, LEX 3162521.

 • Marciniak S., Komunikat w sprawie listu organizacji społecznych dotyczącego rozpatrywania spraw przez NSA na posiedzeniach niejawnych, http://www.nsa.gov.pl/komunikaty/ komunikat-w-sprawie-listu-organizacji-spolecznych-dotyczacego-rozpatrywania-sprawprzez- nsa-na-posiedzeniach-niejawnych,news,4,787.php [dostęp: 26.06.2020].

 • Zarządzenie nr 39 Prezesa NSA z dnia 16 października 2020 r., https://bip.szczecin.wsa.gov. pl/download/attachment/1257/zarzadzenie-nr-39-prezesa-naczelnego-saduadministracyjnego- z-dnia-16-pazdziernika-2020-r.pdf [dostęp: 5.05.2021].

 • Badham R., Garrety K., Living in the Blender of Change: The Carnival of Control in a Culture of Culture, "Journal of Critical Postmodern Organization Science" 2003, nr 2, s. 22-38.

 • Balogun J., Hope Hailey V., Exploring Strategic Change, London 2004.

 • Beer M., Nohria N., Cracking the Code of Change, "Harvard Business Review" 2000, t. 78, nr 3, s. 133-141.

 • Brdulak J., Banasik,P., Organisational Culture and Change Management in Courts, Based on the Examples of the Gdansk Area Courts, "International Journal of Contempporary Management" 2014, t. 14, nr 2, s. 33-50.

 • Burnes B., Managing Change: A Strategic Approach to Organisational Dynamics, Harlow 2005.

 • Czop K., Zdolność organizacji do zmian i jej wpływ na proces zarządzanie zmianą, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie" 2016, t. 24, nr 2, s. 69-81, http:// www.zim.pcz.pl/znwz/files/Zdolno---organizacji-do-zmian-i-jej-wp-yw-na-proces-zarzdzania- zmian-.pdf [dostęp: 26.06.2022].

 • Dauter B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2019, LEX.

 • Grzesiuk K. Wybrane współczesne koncepcje zarządzania zmianami organizacyjnymi w perspektywie społecznej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2017, nr 338, s. 24-37.

 • Jones C.O., An Introduction to the Study of Public Policy, Monterey 1984.

 • Judge W.Q., Blocker C.D., Organizational Capacity for Change and Strategic Ambidexterity. Flying the Plane While Rewiring It, "European Journal of Marketing" 2008, nr 42, s. 915-926.

 • Knosala E., Matan A., Zacharko L., Nauka administracji, Kraków 1999.

 • Kotter J. P., 8 Steps to Accelerate Change in your Organization, Seatle 2020, https://www. kotterinc.com/research-and-insights/8-steps-accelerating-change-ebook-2020/ [dostęp: 28.08.2022].

 • Kotter J. P., Leading Change, Boston 1996.

 • Lee Y.S., Rosenbloom D.H., A Reasonable Public Servant: Constitutional. Foundations of Administrative Conduct in the United States, Armonk 2005.

 • Moran J.W., Brightman B.K., Leading Organizational Change, "Career Development International" 2001, t. 6, nr 2, s. 111-118.

 • Osbert-Pociecha G., Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wrocław 2011.

 • Potucek M., Vass L. , Dimensions of Public Policy: Values. Process, Implementation and Results, [w:] M. Potucek, L.T. LeLoup, G. Jenei, L. Varadi (red.), Public Policy in Central and Eastern Europe: Theories, Methods, Practices, Bratislava 200, s. 55-76.

 • Preparing for a Pandemic: An Emergency Response Benchbook and Operational Guidebook for State Court Judges and Administrators, Reston-Williamsburg 2016, http://ncsc. contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/facilities/id/194 [dostęp: 26.06.2022].

 • Rieley J.B., Clarkson I., The Impact of Change on Performance, "Journal of Change Management" 2001, t. 2, nr 2, s. 160-172.

 • Todnem R., Organisational Change Management: A Critical Review, "Journal of Change Management" 2005, t. 5, nr 4, s. 369-380.

 • Tsoukas H., Chia R., On Organizational Becoming, "Organization Science" 2002, t. 13, s. 567-582.

 • Judicial Perspectives on ODR and Other Virtual Court Processes, https://www.ncsc.org/__ data/assets/ pdf_file/0028/40978/JTC-Judicial-Perspectives-on-ODR-and-Other-Virtual- Court-Processes.pdf [dostęp: 29.06.2022].

5
6
views
downloads
All versions This version
Views 55
Downloads 66
Data volume 1.2 MB1.2 MB
Unique views 55
Unique downloads 66

Share

Cite as