Book section Open Access

Ochrona praw strony w postępowaniu administracyjnym zmodyfikowana specustawą koronawirusową

Staniszewska, Lucyna

The implementation of basic procedural guarantees may be fostered by the development of digitisation, also accelerated as a result of the coronavirus pandemic, it is important not to lead to social exclusion of people who do not use the Internet through it. Although the special act modifies the active participation of the parties in the proceedings and the rules of hearing, the regulation should be understood in such a way that a party may take part in any activity on the basis of participation in administrative proceedings. Digitisation in the field of access to case files carrying out activities involving remote communication should, however, be carried out in accordance with the standards of personal data protection, as well as repeatedly checking the identity of the addressees of the activities of the public administration body.

 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. 2020, poz. 256 ze zm.

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. 2020, poz. 344.

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz.U. 2020, poz. 346 ze zm.

 • Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 391.

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. Dz.U. 2021, poz. 2095.

 • Wyrok NSA z 15.02.1984 r., SA/Po 1122/83, "Gazeta Administracji Państwowej" 1986, nr 4, s. 45.

 • Wyrok NSA z 6.08.1984 r., II SA 742/84, ONSA 1984, nr 2, poz. 67.

 • Wyrok WSA z 7.12.2010 r., II SA/Po 299/10, CBOSA.

 • Wyrok WSA w Krakowie z 22.07.2015 r., III SA/Kr 13/15, LEX 1788189.

 • Wyrok WSA w Warszawie z 26.02.2021 r., VII SA/Wa 1705/20, CBOSA.

 • Wyrok WSA w Rzeszowie z 23.06.2022 r., II SAB/Rz 50/21, CBOSA.

 • Europejski kodeks dobrej praktyki administracyjnej, https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/ files/students-resources/Europejski_Kodeks_Dobrej_Praktyki_Adminsitracyjnej.pdf [dostęp: 5.03.2022].

 • Odpowiedź GIS z 9.02.2021 r., PR.070.7.2021, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/ Odpowiedz_GIS_9.02.2021.pdf [dostęp: 29.05.2021].

 • Pismo RPO do GIS z 5.02.2021 r., V.7018.198.2021.ŁK, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/ files/Do%20Inspektora%20Sanitarnego%20ws%20kontroli%20przedsi%C4%99biorc% C3%B3w%2C%205.02.2021.pdf [dostęp: 29.05.2021].

 • Uzasadnienie uchwały Senatu z 28.11.2020 r., https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka. nsf/0/5D4F7FF91 1FF939DC125862E0037336D/%24File/786.pdf [dostęp: 6.02.2022].

 • Kmieciak Z.R., Zakres udostępniania akt sprawy w postępowaniu administracyjnym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2008, t. LXX, nr 2, s. 95-107, https:// repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5034/1/08_Zbigniew_R_Kmiecik_ Zakres%20udost%C4%99pniania%20akt%20sprawy%20w%20post%C4%99powaniu%20 administracyjnym_95-107.pdf [dostęp: 16.06.2022].

 • Majewska A., Zakres obowiązywania zasad ogólnych postępowania administracyjnego, "Studia Iuridica Lublinensia" 2016, t. XXV, nr 4, s. 147-170, https://www.doi.org/10.17951/ sil.2016.25.4.14.

 • Maurer H., Öffentliches Verwaltungsrecht, München 2000.

 • Szewczyk E., Modyfikacje postępowań administracyjnych prowadzonych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ,,Samorząd Terytorialny'' 2020, nr 6, s. 18-28.

 • Ślusarczyk M., Glosa do Postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 22 kwietnia 2020 r., I SA/BK 177/20 (Zasady obowiązywania terminów procesowych w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonych w związku z COVID-19), "Kwartalnik Radca Prawny" 2020, nr 2, https://kwartalnikradcaprawny. kirp.pl/2020/06/29/glosa-do-postanowienia-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-wbialymstoku- z-22-kwietnia-2020-r-i-sa-bk-177-20-zasady-obowiazywania-terminowprocesowych- w-okresie-stanu-epidemii-lub-stanu-zagrozenia/ [dostęp: 16.06.2022].

 • Woś T. (red.), Postępowanie administracyjne, Warszawa 2017.

 • Beker D., Udział w postępowaniu administracyjnym przez internet. Czy rozwiązania na czas koronawirusa nie idą za daleko?, https://prawo.gazetaprawna.pl/ artykuly/1468956,koronawirus -w-polsce-dzial-w-postepowaniu-administracyjnym-internet.html [dostęp: 24.05.2021].

 • RPO skarży do WSA kary sanepidu za niezachowanie odległości w czasie zgromadzeń, V.7018.439.2020, https://bip.brpo.gov.pl/pl/node/19870/revisions/19920/view [dostęp: 5.03.2021].

8
10
views
downloads
All versions This version
Views 88
Downloads 1010
Data volume 2.1 MB2.1 MB
Unique views 77
Unique downloads 99

Share

Cite as