Book section Open Access

Przesłuchanie on-line w postępowaniu administracyjnym

Korzeniowska-Polak Agnieszka

The article deals with the issue of questioning a witness and hearing a party in an electronic form during a pandemic. Since a procedural step requiring, in accordance with the provisions of personal law, appearance is undoubtedly the hearing of a witness, is it possible for the witness to apply for an on-line hearing? The article presents a legal analysis of Polish solutions introduced by the special act.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. 2021, poz. 735.

 • Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. 1980 Nr 4, poz. 8.

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t.j. Dz.U. 2022, poz. 1138 ze zm.

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2020, poz. 344 ze zm.

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz.U. 2020, poz. 2070 ze zm.

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, t.j. Dz.U. 2021, poz. 2069 ze zm.

 • Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2010 Nr 40, poz. 230.

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2021, poz. 2095 ze zm.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz.U. 2020, poz. 433.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 491 ze zm.

 • Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. 2022, poz. 376.

 • Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, Dz.U. 2022, poz. 569.

 • Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych, t.j. Dz.U. 2022, poz. 350 ze zm.

 • Uchwała 7 sędziów SN z 22.01.2003 r. I KZP 39/02, OSNKW 2003, nr 1–2, poz. 1.

 • Wyrok WSA w Szczecinie z 9.07.2008 r., II SA/Sz 386/08, CBOSA.

 • Wyrok WSA w Warszawie z 17.10.2008 r. VII SA/Wa 1252/08, CBOSA.

 • Wyrok WSA w Warszawie z 11.08.2011 r., II SA/Wa 1319/11, Legalis.

 • Wyrok NSA z 6.12.2011 r., II GSK 1260/10, LEX 1134638.

 • Wyrok WSA w Rzeszowie z 7.02.2013 r., II SA/Rz 930/12, CBOSA.

 • Postanowienie SN z 9.09.2013 r., SDI 22/13, Legalis.

 • Wyrok WSA w Opolu z 16.01.2014 r., II SA/Op 510/13, CBOSA.

 • Wyrok WSA w Poznaniu z 13.04.2014 r., II SA/Po 739/10, Legalis.

 • Wyrok WSA w Łodzi z 13.05.2015 r., II SA/Łd 35/15, Legalis.

 • Wyrok SN z 19.11.2015 r., II KK 212/15, Legalis.

 • Wyrok NSA z 10.09.2019 r., I OSK 1164/19, CBOSA.

 • Wyrok NSA z 9.01.2020 r., I OSK 3525/18, CBOSA.

 • Wyrok w Opolu z 27.10.2020 r., II SA/Op 219/20, CBOSA.

 • Wyrok WSA w Warszawie z 26.11.2020 r., VIII SA/Wa 491/20, CBOSA.

 • Wyrok WSA w Gliwicach z 12.01.2021 r., III SA/Gl 421/20, CBOSA.

 • Wyrok WSA w Gdańsku z 28.01.2021 r., III SA/Gd 703/20, CBOSA.

 • Wyrok SN z 16.03.2021 r., II KK 74/21, https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Uzasadnien ie%20SN_II_KK.74-21_16.03.2021.pdf [dostęp: 6.07.2022].

 • Wyrok SN z 16.03.2021 r., II KK 97/21, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/ ii%20kk %2097 21.pdf [dostęp: 6.07.2022].

 • Wyrok WSA w Gdańsku z 15.04.2021 r. III SA/Gd 933/20, CBOSA.

 • Borkowski J. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989.

 • Dolny J., Realizacja zasady czynnego udziału stron i szybkości w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organy jednostek samorządu terytorialnego w dobie epidemii. Uwagi praktyczne, "Samorząd Terytorialny" 2020, nr 6, s. 37-48.

 • Iserzon E., Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, tekst, wzory i formularze, Warszawa 1961.

 • Iserzon E., Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970.

 • Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999.

 • Knysiak-Sudyka H. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019.

 • Korzeniowska-Polak A., Electronic Delivery: Opportunity or Exclusion? [w:] I. Florek, I. Laki (red.), Human Rights: From Reality to the Virtual World, Józefów 2021.

 • Korzeniowska-Polak A., Ustalanie okresu oddziaływania szczególnej regulacji procesowej uchwalonej w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 – zagadnienia wybrane, Gorzów Wielkopolski 2021.

 • Popiołek M., Wykluczenie cyfrowe w Polsce, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" 2013, nr 32, s. 310-320, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight- 7452d771-2adc-436a-b349-5021d7cae33c/c/24.pdf [dostęp: 12.12.2021].

 • Skroban K., Skierniewska M., E-wykluczenia osób starszych z aktywnego życia zawodowego, "Rocznik Kolegium Analiz Ekonomicznych" 20219, nr 56, http://rocznikikae.sgh.waw. pl/p/roczniki_kae_z56_24.pdf [dostęp: 12.12.2021].

 • Susło R., Paplicki M., Drobnik J., Wykluczenie cyfrowe osób starszych, [w:] J. Blicharz, T. Kocowski, M. Paplicki (red.), Spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe wsparciem dla zagrożonych wykluczeniem, Wrocław 2019, https://doi.org/10.34616/23.19.14.

 • Szewczyk E., Modyfikacje postępowań administracyjnych prowadzonych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, "Samorząd Terytorialny" 2020, nr 6, s. 18-38.

 • Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim [strona główna], https://bip.konstantynow.pl/ [dostęp: 16.06.2022].

11
9
views
downloads
All versions This version
Views 1111
Downloads 99
Data volume 1.9 MB1.9 MB
Unique views 1111
Unique downloads 99

Share

Cite as