Book section Open Access

The order to leave the territory of the Republic of Poland in light of Directive 2008/115 (the Return Directive)

Strąk, Katarzyna


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2021 r., poz. 1918, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001918/T/D20211918L.pdf.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kryzys na granicy z Białorusią. Konferencja prasowa straży granicznej, Onet News, 2021, https://www.youtube.com/watch?v=b3i3bAHeyu8.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich tzw. dyrektywa powrotowa, Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008 r., s. 98–107, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0115.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz.U. z 2003 r., poz. 1650, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001650/U/D20131650Lj.pdf.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), Dz. Urz. L 77 z 23.03.2016 r., s. 1–55, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399&amp;from=PL.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Projekt ustawy - o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 1507, https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/66CB4F4C2F85334EC12587420031E720/%24File/1507.pdf.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Zalecenie Komisji (UE) 2017/2338 z dnia 16 listopada 2017 r. ustanawiające wspólny "Podręcznik dotyczący powrotów" przeznaczony do stosowania przez właściwe organy państw członkowskich wykonujące zadania związane z powrotami, Dz. Urz. UE L 339 z 19.12.2017 r., s. 83–159, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H2338&amp;from=EN.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Zalecenie Komisji (UE) 2017/432 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zapewnienia większej skuteczności powrotów przy wdrażaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE, Dz. Urz. UE L 66 z 11.03.2017 r., s. 15–21, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0432&amp;from=ES.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrok TSUE z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie Affum, C-47/15, ECLI:EU:C:2016:408, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=949A0D5FFC2BC034E4D3B6A4B7B02FA8?text=&amp;docid=179662&amp;pageIndex=0&amp;doclang=pl&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=2345714.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wyrok TSUE (Wielka Izba) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Arib, C-444/17, ECLI:EU:C:2019:220, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=211802&amp;pageIndex=0&amp;doclang=PL&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=2346030.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">J. Chlebny (red.), Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, Warszawa 2020, s. 625.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Utrudnienie przejazdu delegacji RPO i Komisarz Rady Europy. Rzecznik prosi KGP o wyjaśnienia. Odpowiedź: sprawa jest badana, https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-delegacja-rpo-komisarz-rady-europy-utrudnienie-interwencja-kgp.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">eng</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20220812084726.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">6783084</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">142997</subfield>
  <subfield code="z">md5:4d70cec9f4ea42ac934e7feb2200ebfd</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/6783084/files/Strąk K., The order to leave the territory of the Republic of Poland in light of Directive 2008_115.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-06-30</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:6783084</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">ILS PAS</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-4561-2815</subfield>
  <subfield code="a">Strąk, Katarzyna</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">The order to leave the territory of the Republic of Poland in light of Directive 2008/115 (the Return Directive)</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;To address illegal border crossings, the Act of 14 October 2021 on amending the Act on foreigners and&amp;nbsp;some other acts (the Pushback Act) introduced a new instrument into the Polish legislation, namely an order&amp;nbsp;to leave the territory of the Republic of Poland. According to the Border Guard, 1860 such orders were&amp;nbsp;issued to third-country nationals within a month (November 2021). The aim of this analysis is to evaluate&amp;nbsp;the admissibility of using this instrument in light of the Return Directive.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6783083</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="g">13-15</subfield>
  <subfield code="b">Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences</subfield>
  <subfield code="a">Warsaw</subfield>
  <subfield code="z">978-83-66300-68-2</subfield>
  <subfield code="t">Beyond the law. Legal assessment of the Polish state's activities in response to the humanitarian crisis on the Polish-Belarusian border</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6783084</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">section</subfield>
 </datafield>
</record>
58
44
views
downloads
All versions This version
Views 5858
Downloads 4444
Data volume 6.3 MB6.3 MB
Unique views 4949
Unique downloads 4444

Share

Cite as