Book section Open Access

The order to leave the territory of the Republic of Poland in light of Directive 2008/115 (the Return Directive)

Strąk, Katarzyna


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/03906711-0aee-4737-b525-3e0143163c5b/Str%C4%85k%20K.%2C%20The%20order%20to%20leave%20the%20territory%20of%20the%20Republic%20of%20Poland%20in%20light%20of%20Directive%202008_115.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:4d70cec9f4ea42ac934e7feb2200ebfd", 
   "bucket": "03906711-0aee-4737-b525-3e0143163c5b", 
   "key": "Str\u0105k K., The order to leave the territory of the Republic of Poland in light of Directive 2008_115.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 142997
  }
 ], 
 "owners": [
  47938
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.6783084", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 43.0, 
  "unique_views": 48.0, 
  "views": 57.0, 
  "version_views": 57.0, 
  "unique_downloads": 43.0, 
  "version_unique_views": 48.0, 
  "volume": 6148871.0, 
  "version_downloads": 43.0, 
  "downloads": 43.0, 
  "version_volume": 6148871.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.6783084", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.6783083", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/03906711-0aee-4737-b525-3e0143163c5b", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.6783083.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/6783084", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/6783084", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.6783084.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/6783084"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.6783083", 
 "created": "2022-08-11T19:05:17.350222+00:00", 
 "updated": "2022-08-12T08:47:26.259187+00:00", 
 "conceptrecid": "6783083", 
 "revision": 2, 
 "id": 6783084, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "part_of": {
   "pages": "13-15", 
   "title": "Beyond the law. Legal assessment of the Polish state's activities in response to the humanitarian crisis on the Polish-Belarusian border"
  }, 
  "doi": "10.5281/zenodo.6783084", 
  "description": "<p>To address illegal border crossings, the Act of 14 October 2021 on amending the Act on foreigners and&nbsp;some other acts (the Pushback Act) introduced a new instrument into the Polish legislation, namely an order&nbsp;to leave the territory of the Republic of Poland. According to the Border Guard, 1860 such orders were&nbsp;issued to third-country nationals within a month (November 2021). The aim of this analysis is to evaluate&nbsp;the admissibility of using this instrument in light of the Return Directive.</p>", 
  "language": "eng", 
  "title": "The order to leave the territory of the Republic of Poland in light of Directive 2008/115 (the Return Directive)", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "6783083"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "6783084"
     }
    }
   ]
  }, 
  "imprint": {
   "publisher": "Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences", 
   "place": "Warsaw", 
   "isbn": "978-83-66300-68-2"
  }, 
  "references": [
   "Ustawa z dnia 14 pa\u017adziernika 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niekt\u00f3rych innych ustaw, Dz.U. z 2021 r., poz. 1918, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001918/T/D20211918L.pdf.", 
   "Kryzys na granicy z Bia\u0142orusi\u0105. Konferencja prasowa stra\u017cy granicznej, Onet News, 2021, https://www.youtube.com/watch?v=b3i3bAHeyu8.", 
   "Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wsp\u00f3lnych norm i procedur stosowanych przez pa\u0144stwa cz\u0142onkowskie w odniesieniu do powrot\u00f3w nielegalnie przebywaj\u0105cych obywateli pa\u0144stw trzecich tzw. dyrektywa powrotowa, Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008 r., s. 98\u2013107, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0115.", 
   "Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz.U. z 2003 r., poz. 1650, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001650/U/D20131650Lj.pdf.", 
   "Rozporz\u0105dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad reguluj\u0105cych przep\u0142yw os\u00f3b przez granice (kodeks graniczny Schengen), Dz. Urz. L 77 z 23.03.2016 r., s. 1\u201355, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399&from=PL.", 
   "Projekt ustawy - o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 1507, https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/66CB4F4C2F85334EC12587420031E720/%24File/1507.pdf.", 
   "Zalecenie Komisji (UE) 2017/2338 z dnia 16 listopada 2017 r. ustanawiaj\u0105ce wsp\u00f3lny \"Podr\u0119cznik dotycz\u0105cy powrot\u00f3w\" przeznaczony do stosowania przez w\u0142a\u015bciwe organy pa\u0144stw cz\u0142onkowskich wykonuj\u0105ce zadania zwi\u0105zane z powrotami, Dz. Urz. UE L 339 z 19.12.2017 r., s. 83\u2013159, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H2338&from=EN.", 
   "Zalecenie Komisji (UE) 2017/432 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zapewnienia wi\u0119kszej skuteczno\u015bci powrot\u00f3w przy wdra\u017caniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE, Dz. Urz. UE L 66 z 11.03.2017 r., s. 15\u201321, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0432&from=ES.", 
   "Wyrok TSUE z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie Affum, C-47/15, ECLI:EU:C:2016:408, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=949A0D5FFC2BC034E4D3B6A4B7B02FA8?text=&docid=179662&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2345714.", 
   "Wyrok TSUE (Wielka Izba) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Arib, C-444/17, ECLI:EU:C:2019:220, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211802&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2346030.", 
   "J. Chlebny (red.), Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, Warszawa 2020, s. 625.", 
   "Utrudnienie przejazdu delegacji RPO i Komisarz Rady Europy. Rzecznik prosi KGP o wyja\u015bnienia. Odpowied\u017a: sprawa jest badana, https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-delegacja-rpo-komisarz-rady-europy-utrudnienie-interwencja-kgp."
  ], 
  "publication_date": "2022-06-30", 
  "creators": [
   {
    "orcid": "0000-0002-4561-2815", 
    "affiliation": "ILS PAS", 
    "name": "Str\u0105k, Katarzyna"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "section", 
   "type": "publication", 
   "title": "Book section"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.6783083", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
57
43
views
downloads
All versions This version
Views 5757
Downloads 4343
Data volume 6.1 MB6.1 MB
Unique views 4848
Unique downloads 4343

Share

Cite as