Book section Open Access

The order to leave the territory of the Republic of Poland in light of Directive 2008/115 (the Return Directive)

Strąk, Katarzyna


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6783084</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Strąk, Katarzyna</creatorName>
   <givenName>Katarzyna</givenName>
   <familyName>Strąk</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-4561-2815</nameIdentifier>
   <affiliation>ILS PAS</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>The order to leave the territory of the Republic of Poland in light of Directive 2008/115 (the Return Directive)</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-06-30</date>
 </dates>
 <language>en</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="BookChapter"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6783084</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.6783083</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;To address illegal border crossings, the Act of 14 October 2021 on amending the Act on foreigners and&amp;nbsp;some other acts (the Pushback Act) introduced a new instrument into the Polish legislation, namely an order&amp;nbsp;to leave the territory of the Republic of Poland. According to the Border Guard, 1860 such orders were&amp;nbsp;issued to third-country nationals within a month (November 2021). The aim of this analysis is to evaluate&amp;nbsp;the admissibility of using this instrument in light of the Return Directive.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">{"references": ["Ustawa z dnia 14 pa\u017adziernika 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niekt\u00f3rych innych ustaw, Dz.U. z 2021 r., poz. 1918, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001918/T/D20211918L.pdf.", "Kryzys na granicy z Bia\u0142orusi\u0105. Konferencja prasowa stra\u017cy granicznej, Onet News, 2021, https://www.youtube.com/watch?v=b3i3bAHeyu8.", "Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wsp\u00f3lnych norm i procedur stosowanych przez pa\u0144stwa cz\u0142onkowskie w odniesieniu do powrot\u00f3w nielegalnie przebywaj\u0105cych obywateli pa\u0144stw trzecich tzw. dyrektywa powrotowa, Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008 r., s. 98\u2013107, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0115.", "Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz.U. z 2003 r., poz. 1650, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001650/U/D20131650Lj.pdf.", "Rozporz\u0105dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad reguluj\u0105cych przep\u0142yw os\u00f3b przez granice (kodeks graniczny Schengen), Dz. Urz. L 77 z 23.03.2016 r., s. 1\u201355, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399&amp;from=PL.", "Projekt ustawy - o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 1507, https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/66CB4F4C2F85334EC12587420031E720/%24File/1507.pdf.", "Zalecenie Komisji (UE) 2017/2338 z dnia 16 listopada 2017 r. ustanawiaj\u0105ce wsp\u00f3lny \"Podr\u0119cznik dotycz\u0105cy powrot\u00f3w\" przeznaczony do stosowania przez w\u0142a\u015bciwe organy pa\u0144stw cz\u0142onkowskich wykonuj\u0105ce zadania zwi\u0105zane z powrotami, Dz. Urz. UE L 339 z 19.12.2017 r., s. 83\u2013159, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H2338&amp;from=EN.", "Zalecenie Komisji (UE) 2017/432 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zapewnienia wi\u0119kszej skuteczno\u015bci powrot\u00f3w przy wdra\u017caniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE, Dz. Urz. UE L 66 z 11.03.2017 r., s. 15\u201321, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0432&amp;from=ES.", "Wyrok TSUE z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie Affum, C-47/15, ECLI:EU:C:2016:408, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=949A0D5FFC2BC034E4D3B6A4B7B02FA8?text=&amp;docid=179662&amp;pageIndex=0&amp;doclang=pl&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=2345714.", "Wyrok TSUE (Wielka Izba) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Arib, C-444/17, ECLI:EU:C:2019:220, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=211802&amp;pageIndex=0&amp;doclang=PL&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=2346030.", "J. Chlebny (red.), Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, Warszawa 2020, s. 625.", "Utrudnienie przejazdu delegacji RPO i Komisarz Rady Europy. Rzecznik prosi KGP o wyja\u015bnienia. Odpowied\u017a: sprawa jest badana, https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-delegacja-rpo-komisarz-rady-europy-utrudnienie-interwencja-kgp."]}</description>
 </descriptions>
</resource>
57
43
views
downloads
All versions This version
Views 5757
Downloads 4343
Data volume 6.1 MB6.1 MB
Unique views 4848
Unique downloads 4343

Share

Cite as