Book section Open Access

The order to leave the territory of the Republic of Poland in light of Directive 2008/115 (the Return Directive)

Strąk, Katarzyna

To address illegal border crossings, the Act of 14 October 2021 on amending the Act on foreigners and some other acts (the Pushback Act) introduced a new instrument into the Polish legislation, namely an order to leave the territory of the Republic of Poland. According to the Border Guard, 1860 such orders were issued to third-country nationals within a month (November 2021). The aim of this analysis is to evaluate the admissibility of using this instrument in light of the Return Directive.

 • Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2021 r., poz. 1918, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001918/T/D20211918L.pdf.

 • Kryzys na granicy z Białorusią. Konferencja prasowa straży granicznej, Onet News, 2021, https://www.youtube.com/watch?v=b3i3bAHeyu8.

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich tzw. dyrektywa powrotowa, Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008 r., s. 98–107, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0115.

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz.U. z 2003 r., poz. 1650, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001650/U/D20131650Lj.pdf.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), Dz. Urz. L 77 z 23.03.2016 r., s. 1–55, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399&from=PL.

 • Projekt ustawy - o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 1507, https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/66CB4F4C2F85334EC12587420031E720/%24File/1507.pdf.

 • Zalecenie Komisji (UE) 2017/2338 z dnia 16 listopada 2017 r. ustanawiające wspólny "Podręcznik dotyczący powrotów" przeznaczony do stosowania przez właściwe organy państw członkowskich wykonujące zadania związane z powrotami, Dz. Urz. UE L 339 z 19.12.2017 r., s. 83–159, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H2338&from=EN.

 • Zalecenie Komisji (UE) 2017/432 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zapewnienia większej skuteczności powrotów przy wdrażaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE, Dz. Urz. UE L 66 z 11.03.2017 r., s. 15–21, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0432&from=ES.

 • Wyrok TSUE z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie Affum, C-47/15, ECLI:EU:C:2016:408, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=949A0D5FFC2BC034E4D3B6A4B7B02FA8?text=&docid=179662&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2345714.

 • Wyrok TSUE (Wielka Izba) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Arib, C-444/17, ECLI:EU:C:2019:220, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211802&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2346030.

 • J. Chlebny (red.), Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, Warszawa 2020, s. 625.

 • Utrudnienie przejazdu delegacji RPO i Komisarz Rady Europy. Rzecznik prosi KGP o wyjaśnienia. Odpowiedź: sprawa jest badana, https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-delegacja-rpo-komisarz-rady-europy-utrudnienie-interwencja-kgp.

57
43
views
downloads
All versions This version
Views 5757
Downloads 4343
Data volume 6.1 MB6.1 MB
Unique views 4848
Unique downloads 4343

Share

Cite as