Journal article Open Access

Sebile Başok Diş. Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın Düşüşü Hakkında Felsefi Bir İnceleme. Konya: Çizgi Yayınları, 2019, 272 s., ISBN 978-605-196-300-6.

ATMACA, Sevgi


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.6779073", 
 "container_title": "Theosophia", 
 "title": "Sebile Ba\u015fok Di\u015f. Do\u011fal Olan\u0131n Yitimi ve \u0130nsan\u0131n D\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fc Hakk\u0131nda Felsefi Bir \u0130nceleme. Konya: \u00c7izgi Yay\u0131nlar\u0131, 2019, 272 s., ISBN 978-605-196-300-6.", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    6, 
    29
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Tarihin ilk zamanlar\u0131ndan bu yana insan\u0131n do\u011fa &uuml;zerindeki tahribat\u0131 varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 devam ettirmi\u015ftir. Do\u011fal olandan uzakla\u015fma, mekanik d&uuml;zene sa\u011flanan uyum, do\u011fal olan\u0131n basit gelmesi bu tahrifata kar\u015f\u0131 fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131 d&uuml;\u015f&uuml;rmektedir. Sebile Ba\u015fok Di\u015f&rsquo;in <em>Do\u011fal Olan\u0131n Yitimi ve \u0130nsan\u0131n D&uuml;\u015f&uuml;\u015f&uuml; Hakk\u0131nda Felsefi Bir \u0130nceleme </em>kitab\u0131 bu konular\u0131 ele alm\u0131\u015ft\u0131r. Kitap d&ouml;rt ana ba\u015fl\u0131ktan ve her b&ouml;l&uuml;m de kendi i&ccedil;erisinde ilgili alt ba\u015fl\u0131klardan olu\u015fmaktad\u0131r. Ba\u015fl\u0131klar ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda i&ccedil;eriklerle uyumlu oldu\u011fu g&ouml;r&uuml;lmektedir. Alt metinler konu ba\u015fl\u0131klar\u0131n\u0131 a&ccedil;\u0131klar niteliktedir. Konu b&uuml;t&uuml;nl&uuml;\u011f&uuml; ba\u015ftan sona anlaml\u0131 bir \u015fekilde korunmu\u015ftur.</p>\n\n<p>Kitab\u0131 okurken b&ouml;l&uuml;m ba\u015flar\u0131nda filozoflar\u0131n ve baz\u0131 yazarlar\u0131n konuyla ilgili fikirlerine yer verilmesi okuyucuda b&ouml;l&uuml;m i&ccedil;eri\u011fi hakk\u0131nda &ouml;n haz\u0131rl\u0131k olu\u015fturmakta ve konunun anla\u015f\u0131lmas\u0131 noktas\u0131nda da kolayl\u0131k sa\u011flamaktad\u0131r. Ayr\u0131ca yazar\u0131n sade, anla\u015f\u0131l\u0131r bir dil kullanmas\u0131 da yine &ouml;n bilgisi olmayan okuyucular\u0131n bile anlat\u0131lmak isteneni a&ccedil;\u0131k&ccedil;a anlamas\u0131n\u0131 sa\u011flam\u0131\u015f; &ccedil;ok laf, anlam karma\u015fas\u0131 gibi gereksiz kelime yo\u011funlu\u011fundan uzak bir anlat\u0131mla yaz\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Problemlere dini a&ccedil;\u0131dan yakla\u015f\u0131rken tek bir din referans al\u0131nmam\u0131\u015f, konular objektif bir \u015fekilde incelenip gerek be\u015fer&icirc; gerekse ilahi k&ouml;kenli dinlerin konu ile ilgili g&ouml;r&uuml;\u015flerine \u015feffaf bir \u015fekilde yakla\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Bu da okuyucu i&ccedil;in tekd&uuml;zelikten uzak bir okuma keyfi sunmaktad\u0131r.</p>\n\n<p>...</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "ATMACA, Sevgi"
  }
 ], 
 "page": "119-121", 
 "note": "Citation/\u00a9: Atmaca, S. (2022). Do\u011fal Olan\u0131n Yitimi ve \u0130nsan\u0131n D\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fc Hakk\u0131nda Felsefi Bir \u0130nceleme by Sebile Ba\u015fok Di\u015f. Theosophia, 4, 119-121.", 
 "type": "article-journal", 
 "issue": "4", 
 "id": "6779073"
}
104
75
views
downloads
All versions This version
Views 104104
Downloads 7575
Data volume 61.9 MB61.9 MB
Unique views 8787
Unique downloads 6666

Share

Cite as