Journal article Open Access

Toplumsal Savurganlığa Dair Fıkhî Bir Değerlendirme

YALÇİNER, Şeyma Sezer


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.6779001", 
 "container_title": "Theosophia", 
 "language": "tur", 
 "title": "Toplumsal Savurganl\u0131\u011fa Dair F\u0131kh\u00ee Bir De\u011ferlendirme", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    6, 
    29
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p><strong>&Ouml;z: </strong>Kapitalizm sisteminin ayakta durabilmesi, &uuml;retim-t&uuml;ketim d&ouml;ng&uuml;s&uuml;n&uuml;n devaml\u0131l\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131d\u0131r. D&ouml;ng&uuml;n&uuml;n bozulmamas\u0131 i&ccedil;in sistem; kitle ileti\u015fim ara&ccedil;lar\u0131, reklam, moda, al\u0131\u015fveri\u015f merkezi gibi vesileleri kullanarak ihtiya&ccedil; kavram\u0131n\u0131n mahiyetinin de\u011fi\u015fmesine ve bir&ccedil;ok yapay ihtiyac\u0131n ortaya &ccedil;\u0131kmas\u0131na sebep olmu\u015ftur. \u0130nsanlar, yeni ihtiya&ccedil;lar\u0131n\u0131 tatmin i&ccedil;in daha &ccedil;ok t&uuml;ketime y&ouml;nelmi\u015f, savurganl\u0131k kategorisinde de\u011ferlendirilebilecek hedonik, sembolik ve g&ouml;steri\u015f&ccedil;i t&uuml;ketim &ccedil;e\u015fitleri normalle\u015fmi\u015f ve t&uuml;ketim k&uuml;lt&uuml;r&uuml;, toplumlara h&acirc;kim hale gelmi\u015ftir. Bu k&uuml;lt&uuml;r, t&uuml;ketim toplumunun olu\u015fmas\u0131na ve savurganl\u0131\u011f\u0131n art\u0131k toplumlar\u0131n bir vasf\u0131 haline gelmesine sebep olmu\u015ftur. \u0130sl&acirc;m Hukuku&rsquo;nda sef&icirc;h olarak ifade edilen savurgan kimsenin mal&icirc; tasarruflar\u0131na, mal\u0131n\u0131 tebz&icirc;r ile yok etmesinin ve savurganl\u0131\u011f\u0131 sebebiyle kendisinin, bakmakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml; oldu\u011fu bireylerin ve toplumun maruz kalabilece\u011fi zararlar\u0131n &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;mek amac\u0131yla hacr konulur. M&uuml;meyyiz &ccedil;ocuk gibi yarar\u0131na olan tasarruflar\u0131 ge&ccedil;erli, zarar\u0131na olan tasarruflar\u0131 ge&ccedil;ersiz say\u0131l\u0131r, yarar ve zarara ihtimali olan tasarruflar\u0131 ise velisinin iznine ba\u011fl\u0131d\u0131r. G&uuml;n&uuml;m&uuml;z T&uuml;rk hukukunda da benzer \u015fekilde savurganlar, k\u0131s\u0131tl\u0131l\u0131k alt\u0131na al\u0131n\u0131rlar. Sef&icirc;he uygulanan yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n ama&ccedil;lar\u0131 ve savurganl\u0131\u011f\u0131n y\u0131k\u0131c\u0131 sonu&ccedil;lar\u0131 g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulunduruldu\u011funda bu yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n benzerlerinin, dakik incelemeler ile hukukun yetki alan\u0131na riayet edilip bireylerin hak gasp\u0131na sebep olunmamas\u0131 \u015fart\u0131yla, &ldquo;sef&icirc;h toplumlara&rdquo; da uygulanabilece\u011fi s&ouml;ylenebilir.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "YAL\u00c7\u0130NER, \u015eeyma Sezer"
  }
 ], 
 "page": "77-96", 
 "note": "Citation/\u00a9: Yal\u00e7iner, \u015e.S. (2022). Toplumsal Savurganl\u0131\u011fa Dair F\u0131kh\u00ee Bir De\u011ferlendirme. Theosophia, 4, 77-96.", 
 "type": "article-journal", 
 "issue": "4", 
 "id": "6779001"
}
78
77
views
downloads
All versions This version
Views 7878
Downloads 7777
Data volume 71.7 MB71.7 MB
Unique views 6262
Unique downloads 5959

Share

Cite as