Journal article Open Access

İbn Arabî'ye göre Firavun'un İmanı ve Alâeddin el-Buhârî'nin Konuya Dair Eleştirileri

TİRYAKİ, Mervenur


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6778986</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>TİRYAKİ, Mervenur</creatorName>
   <givenName>Mervenur</givenName>
   <familyName>TİRYAKİ</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-0097-6479</nameIdentifier>
   <affiliation>Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>İbn Arabî'ye göre Firavun'un İmanı ve Alâeddin el-Buhârî'nin Konuya Dair Eleştirileri</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>İbn Arabî</subject>
  <subject>Alâeddin el-Buhârî</subject>
  <subject>Firavun</subject>
  <subject>İman</subject>
  <subject>Yeis</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-06-29</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6778986</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsDerivedFrom">https://en.theosophiajournal.com/</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.6778985</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;Ouml;z: &lt;/strong&gt;İbn Arab&amp;icirc;, İslam d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nce tarihinin en &amp;ouml;nemli simalarından biridir. Onu d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nce tarihinde bu derece &amp;ouml;nemli kılan unsur, S&amp;uuml;nni Kelam paradigmasının dışına &amp;ccedil;ıkarak ontolojiden epistemolojiye kadar yeni bir sistem inşa etmesi ve tasavvufu yalnızca ahlaki gelişim s&amp;uuml;reci olmaktan &amp;ccedil;ıkarıp k&amp;uuml;lli bir ilm&amp;icirc; disiplin h&amp;acirc;line getirmesidir. Bu sebeple bir&amp;ccedil;ok tartışmaya konu olmuş, lehte ve aleyhte hakkında bir&amp;ccedil;ok eser kaleme alınmıştır. Al&amp;acirc;eddin el-Buh&amp;acirc;r&amp;icirc;, Ibn Arab&amp;icirc;&amp;rsquo;yi ve onun vahdet-i v&amp;uuml;c&amp;ucirc;d sistemini eleştiren en &amp;ouml;nemli muarızlardan biridir. O, İbn Arab&amp;icirc; ve vahdet-i v&amp;uuml;c&amp;ucirc;d &amp;ouml;ğretisine y&amp;ouml;nelik muhtelif eleştirilerini m&amp;uuml;stakil bir eserde toplamıştır. Bu eleştirilerden biri de Firavun&amp;rsquo;un imanının sıhhatine dairdir. İbn Arab&amp;icirc; genel kabul&amp;uuml;n aksine Firavun&amp;rsquo;un iman &amp;uuml;zere &amp;ouml;ld&amp;uuml;ğ&amp;uuml;n&amp;uuml; iddia eder. Al&amp;acirc;eddin el-Buh&amp;acirc;r&amp;icirc;, nasstan deliller ileri s&amp;uuml;rerek İbn Arab&amp;icirc;&amp;#39;nin bu iddiasına karşı &amp;ccedil;ıkar. Firavun&amp;#39;un imanının ge&amp;ccedil;erli olmadığı hususunda M&amp;uuml;sl&amp;uuml;man &amp;acirc;limler arasında icmanın bulunması, Buh&amp;acirc;r&amp;icirc;&amp;#39;nin en temel arg&amp;uuml;manıdır. Biz, bu &amp;ccedil;alışmamızda İbn Arab&amp;icirc;&amp;rsquo;nin Firavun&amp;rsquo;un imanına dair d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncelerini tespit edip Buh&amp;acirc;r&amp;icirc;&amp;rsquo;nin konuya dair eleştirilerini incelemeye gayret edeceğiz.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">Citation/©: Tiryaki, M. (2022). İbn Arabî'ye göre Firavun'un İmanı ve Alâeddin el-Buhârî'nin Konuya Dair Eleştirileri. Theosophia, 4, 61-76.</description>
 </descriptions>
</resource>
147
115
views
downloads
All versions This version
Views 147147
Downloads 115115
Data volume 92.9 MB92.9 MB
Unique views 142142
Unique downloads 108108

Share

Cite as