Journal article Open Access

İbn Arabî'ye göre Firavun'un İmanı ve Alâeddin el-Buhârî'nin Konuya Dair Eleştirileri

TİRYAKİ, Mervenur


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.6778986", 
 "container_title": "Theosophia", 
 "language": "tur", 
 "title": "\u0130bn Arab\u00ee'ye g\u00f6re Firavun'un \u0130man\u0131 ve Al\u00e2eddin el-Buh\u00e2r\u00ee'nin Konuya Dair Ele\u015ftirileri", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    6, 
    29
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p><strong>&Ouml;z: </strong>\u0130bn Arab&icirc;, \u0130slam d&uuml;\u015f&uuml;nce tarihinin en &ouml;nemli simalar\u0131ndan biridir. Onu d&uuml;\u015f&uuml;nce tarihinde bu derece &ouml;nemli k\u0131lan unsur, S&uuml;nni Kelam paradigmas\u0131n\u0131n d\u0131\u015f\u0131na &ccedil;\u0131karak ontolojiden epistemolojiye kadar yeni bir sistem in\u015fa etmesi ve tasavvufu yaln\u0131zca ahlaki geli\u015fim s&uuml;reci olmaktan &ccedil;\u0131kar\u0131p k&uuml;lli bir ilm&icirc; disiplin h&acirc;line getirmesidir. Bu sebeple bir&ccedil;ok tart\u0131\u015fmaya konu olmu\u015f, lehte ve aleyhte hakk\u0131nda bir&ccedil;ok eser kaleme al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. Al&acirc;eddin el-Buh&acirc;r&icirc;, Ibn Arab&icirc;&rsquo;yi ve onun vahdet-i v&uuml;c&ucirc;d sistemini ele\u015ftiren en &ouml;nemli muar\u0131zlardan biridir. O, \u0130bn Arab&icirc; ve vahdet-i v&uuml;c&ucirc;d &ouml;\u011fretisine y&ouml;nelik muhtelif ele\u015ftirilerini m&uuml;stakil bir eserde toplam\u0131\u015ft\u0131r. Bu ele\u015ftirilerden biri de Firavun&rsquo;un iman\u0131n\u0131n s\u0131hhatine dairdir. \u0130bn Arab&icirc; genel kabul&uuml;n aksine Firavun&rsquo;un iman &uuml;zere &ouml;ld&uuml;\u011f&uuml;n&uuml; iddia eder. Al&acirc;eddin el-Buh&acirc;r&icirc;, nasstan deliller ileri s&uuml;rerek \u0130bn Arab&icirc;&#39;nin bu iddias\u0131na kar\u015f\u0131 &ccedil;\u0131kar. Firavun&#39;un iman\u0131n\u0131n ge&ccedil;erli olmad\u0131\u011f\u0131 hususunda M&uuml;sl&uuml;man &acirc;limler aras\u0131nda icman\u0131n bulunmas\u0131, Buh&acirc;r&icirc;&#39;nin en temel arg&uuml;man\u0131d\u0131r. Biz, bu &ccedil;al\u0131\u015fmam\u0131zda \u0130bn Arab&icirc;&rsquo;nin Firavun&rsquo;un iman\u0131na dair d&uuml;\u015f&uuml;ncelerini tespit edip Buh&acirc;r&icirc;&rsquo;nin konuya dair ele\u015ftirilerini incelemeye gayret edece\u011fiz.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "T\u0130RYAK\u0130, Mervenur"
  }
 ], 
 "page": "61-76", 
 "note": "Citation/\u00a9: Tiryaki, M. (2022). \u0130bn Arab\u00ee'ye g\u00f6re Firavun'un \u0130man\u0131 ve Al\u00e2eddin el-Buh\u00e2r\u00ee'nin Konuya Dair Ele\u015ftirileri. Theosophia, 4, 61-76.", 
 "type": "article-journal", 
 "issue": "4", 
 "id": "6778986"
}
147
115
views
downloads
All versions This version
Views 147147
Downloads 115115
Data volume 92.9 MB92.9 MB
Unique views 142142
Unique downloads 108108

Share

Cite as