Journal article Open Access

Türkiye Merkezli Bir Tartışma: "Reference"ın Türkçesi

ÖZEL, Elif


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.6778966", 
 "container_title": "Theosophia", 
 "language": "tur", 
 "title": "T\u00fcrkiye Merkezli Bir Tart\u0131\u015fma: \"Reference\"\u0131n T\u00fcrk\u00e7esi", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    6, 
    29
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p><strong>&Ouml;z: </strong>Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada &ccedil;o\u011funlukla Gottlob Frege&rsquo;nin &ldquo;On Sense and Reference&rdquo; adl\u0131 makalesi baz al\u0131narak T&uuml;rkiye&rsquo;de ger&ccedil;ekle\u015fmi\u015f iki tart\u0131\u015fman\u0131n ilki sunularak meseleye ba\u015fka bir a&ccedil;\u0131dan bakman\u0131n imk&acirc;n\u0131 takdim edilmi\u015ftir. Konu edinilen tart\u0131\u015fma, Yazko Felsefe Yaz\u0131lar\u0131 dizisinde, &ccedil;a\u011fda\u015f analitik dil felsefesinin en temel terimlerinden biri olan &ldquo;reference&rdquo; s&ouml;zc&uuml;\u011f&uuml;n&uuml;n T&uuml;rk&ccedil;e felsefe literat&uuml;r&uuml;ne al\u0131mlan\u0131\u015f\u0131 ba\u011flam\u0131nda olup, Arda Denkel ile Oru&ccedil; Aruoba&rsquo;n\u0131n &ouml;neri ve iddialar\u0131yla ortaya &ccedil;\u0131km\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fma, &ldquo;reference&rdquo;\u0131n T&uuml;rk&ccedil;e&rsquo;de &ldquo;y&ouml;nletim&rdquo; mi yoksa &ldquo;imlem&rdquo; mi olarak kar\u015f\u0131lanaca\u011f\u0131 meselesini betimleyerek &ccedil;&ouml;z&uuml;me y&ouml;nelik g&ouml;nderge terimini teklif etmektedir. T&uuml;rkiye&rsquo;deki felsefenin tarihinin yaz\u0131m\u0131na k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir katk\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131 d&uuml;\u015f&uuml;n&uuml;len ve &ouml;nemli bir d&ouml;n&uuml;m noktas\u0131n\u0131 hat\u0131rlataca\u011f\u0131n\u0131 varsayd\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu &ccedil;al\u0131\u015fma ayn\u0131 zamanda tart\u0131\u015fmay\u0131 g&uuml;ncellemeyi de hedeflemi\u015ftir. Acaba biz &ldquo;reference&rdquo; s&ouml;zc&uuml;\u011f&uuml; ile bir terimi kullanarak o terim ile d&uuml;\u015f&uuml;ncede bir duyuma g&ouml;ndermede mi bulunmaktay\u0131z; yoksa bir s&ouml;zc&uuml;\u011f&uuml;n dile getirilmesiyle anlam\u0131 olan bir nesne mi imlenmektedir? &ldquo;Reference&rdquo;a farkl\u0131 yakla\u015f\u0131mlar bile ona T&uuml;rk&ccedil;ede bulabilece\u011fimiz ya da olu\u015fturabilece\u011fimiz kar\u015f\u0131l\u0131klar\u0131 tart\u0131\u015f\u0131l\u0131r k\u0131lma ihtimali vard\u0131r. Bu y&ouml;n&uuml;yle orijinal felsefe metinlerinden kopmadan s&ouml;z konusu terim &uuml;zerinde derinlemesine refleksiyon yap\u0131lmas\u0131 gerekmektedir.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "\u00d6ZEL, Elif"
  }
 ], 
 "page": "47-59", 
 "note": "Citation/\u00a9: \u00d6zel, E. (2022). T\u00fcrkiye Merkezli Bir Tart\u0131\u015fma: \"Reference\"\u0131n T\u00fcrk\u00e7esi. Theosophia, 4, 47-59.", 
 "type": "article-journal", 
 "issue": "4", 
 "id": "6778966"
}
40
33
views
downloads
All versions This version
Views 4040
Downloads 3333
Data volume 25.7 MB25.7 MB
Unique views 3636
Unique downloads 3131

Share

Cite as