Book section Open Access

Operations of the Polish Armed Forces during the ongoing crisis

Kuźnicki, Witold


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.6609438">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.6609438</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6609438"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Kuźnicki, Witold</foaf:name>
    <foaf:givenName>Witold</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Kuźnicki</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Operations of the Polish Armed Forces during the ongoing crisis</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2022</dct:issued>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2022-12-03</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/POL"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/6609438"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/6609438</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6609437"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;The military is one of the foundations of state security. In the Polish legal order, in accordance with many&amp;nbsp;laws, such as the Act on State of Emergency or the Police Act, it is the last-resort tool of the state to protect&amp;nbsp;internal security. As the crisis on the Polish&amp;ndash;Belarusian border in July 2021 escalated, troops and subdivisions&amp;nbsp;of the Polish Armed Forces were sent to assist the Border Guard. Soldiers, in particular those from&amp;nbsp;16th and 18th Mechanized Divisions and from the Territorial Defence Forces, were assigned a number of&amp;nbsp;policing and reconnaissance tasks. The clearly defined tasks of soldiers, however, lacked a clear and publicly&amp;nbsp;available legal basis for their actions.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:description>{"references": ["G. Wierczy\u0144ski (2016). Redagowanie i og\u0142aszanie akt\u00f3w normatywnych. Komentarz [Editing and announcing normative acts. Commentary on the Act on the publication of normative acts and some other legal acts, taking into account all amendments to the Act published until 1 March 2016]. Warsaw: Wolters Kluwer.", "M. Kozubal, BBN: Trwa wojna informacyjna, 2021, https://www.rp.pl/kraj/art18839101-bbn-trwa-wojna-informacyjna.", "PAP, Kilkana\u015bcie dron\u00f3w terytorials\u00f3w nad granic\u0105; \"codziennie wykrywamy grupy migrant\u00f3w\", 2021, https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/kilkanascie-dronow-terytorialsow-nad-granica-codziennie-wykrywamy-grupy-migrantow,169259.html.", "Decyzja Nr 39/MON z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie u\u017cycia oddzia\u0142\u00f3w i pododdzia\u0142\u00f3w Si\u0142 Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddzia\u0142om Stra\u017cy Granicznej, Dz. Urz. MON z 2020 r., poz. 48, https://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-48-decyzja-nr-39mon-z-dnia-14-marca-2020-r-w-sprawie-uzycia-oddzialow-i-pododdzialow-sil-zbrojnych-rzeczypospolitej-polskiej-do-pomocy-oddzial/", "Decyzja Nr 41/MON z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie u\u017cycia oddzia\u0142\u00f3w i pododdzia\u0142\u00f3w Si\u0142 Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Policji, Dz. Urz. MON z 2020 r., poz. 52, https://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-52-decyzja-nr-41mon-z-dnia-18-marca-2020-r-w-sprawie-uzycia-oddzialow-i-pododdzialow-sil-zbrojnych-rzeczypospolitej-polskiej-do-pomocy-policji/.", "Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2020 r. o zatwierdzeniu decyzji w sprawie u\u017cycia oddzia\u0142\u00f3w i pododdzia\u0142\u00f3w Si\u0142 Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddzia\u0142om Stra\u017cy Granicznej, M.P. z 2020 r., poz. 288, https://monitorpolski.gov.pl/MP/rok/2020/pozycja/288", "Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2020 r. o zatwierdzeniu decyzji w sprawie u\u017cycia oddzia\u0142\u00f3w i pododdzia\u0142\u00f3w Si\u0142 Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Policji, M.P. z 2020 r., poz. 309, https://monitorpolski.gov.pl/MP/rok/2020/pozycja/309.", "MON i wojsko zaanga\u017cowane w dzia\u0142ania zwi\u0105zane z zagro\u017ceniem koronawirusem, 2020, https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mon-i-wojsko-zaangazowane-w-dzialania-zwiazane-z-zagrozeniem-koronawirusem.", "Decyzja Nr 79/MON z dnia 12 czerwca 2020 r. uchylaj\u0105ca decyzj\u0119 w sprawie u\u017cycia oddzia\u0142\u00f3w i pododdzia\u0142\u00f3w Si\u0142 Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddzia\u0142om Stra\u017cy Granicznej, Dz. Urz. MON z 2020 r., poz. 97, https://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-97-decyzja-nr-79mon-z-dnia-12-czerwca-2020-r-uchylajaca-decyzje-w-sprawie-uzycia-oddzialow-i-pododdzialow-sil-zbrojnych-rzeczypospolitej-polsk/.", "https://www.rmf24.pl/raporty/raport-stan-wyjatkowy/news-operacja-hybrydowa-przeradza-sie-w-pelzajacy-konflikt-zaryn-,nId,5690625#crp_state=1", "M. Pietrzak, O\u015bwiadczenie, 2021, https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/711020/oswiadczenie.", "T. Skory, Dla mniej uwa\u017cnych: rzecznik WOT kolejny raz zmieni\u0142 o\u015bwiadczenie ws. dzia\u0142a\u0144 poza stref\u0105 stanu wyj\u0105tkowego, 2021, https://twitter.com/TomaszSkory/status/1466005469449924609.", "Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1882, https://lexlege.pl/ustawa-o-policji/art-18/.", "Ustawa z dnia 12 pa\u017adziernika 1990 r. o Stra\u017cy Granicznej, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1486, https://lexlege.pl/ustawa-o-strazy-granicznej/art-11b/.", "Ustawa z dnia 2 czerwca 2002 r. o stanie wyj\u0105tkowym, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1928, https://lexlege.pl/ustawa-o-stanie-wyjatkowym/art-11/.", "Rozporz\u0105dzenie Rady Ministr\u00f3w z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wykonywania niekt\u00f3rych uprawnie\u0144 przez funkcjonariuszy Stra\u017cy Granicznej, Dz.U. z 2020 r., poz. 187, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000187.", "M. Niedbalski, B. Erling, Mamy nagranie: \"Wysiada\u0107 z samochodu w tej chwili kur*a!\". Agresja \u017co\u0142nierzy wobec dziennikarzy, 2021, https://www.press.pl/tresc/68151,mamy-nagranie_-_wysiadac-z-samochodu-w-tej-chwili-kur*a___-agresja-zolnierzy-wobec-dziennikarzy_."]}</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6609438"/>
    <dcat:byteSize>147136</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/6609438/files/Kuźnicki, Operations of the Polish Armed Forces during the ongoing crisis.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
8
6
views
downloads
All versions This version
Views 88
Downloads 66
Data volume 882.8 kB882.8 kB
Unique views 77
Unique downloads 55

Share

Cite as