Book section Open Access

Lawfulness of the introduction of a state of emergency and the limitations on civil rights under it, including restriction on movement

Górski, Marcin


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6609428</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Górski, Marcin</creatorName>
   <givenName>Marcin</givenName>
   <familyName>Górski</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Lawfulness of the introduction of a state of emergency and the limitations on civil rights under it, including restriction on movement</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-12-03</date>
 </dates>
 <language>en</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="BookChapter"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6609428</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.6609427</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Under Art. 228 &amp;sect; 1 of the Constitution of the Republic of Poland, the introduction of t state of emergency&amp;nbsp;is permissible only in situations of special threat, if the ordinary constitutional measures are insufficient.&amp;nbsp;Furthermore, the declaration of a state of emergency is&amp;nbsp;admissible only in the event of a threat to the constitutional&amp;nbsp;system of the state, security of citizens or public order (Art. 230 &amp;sect; 1 of the Constitution). The&amp;nbsp;prerequisites specified in both these provisions must be met jointly for the introduction of a state of emergency&amp;nbsp;to be permissible, and therefore legal.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">{"references": ["Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm.", "Ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyj\u0105tkowym, Dz.U. z 2002 r. Nr 117, poz. 985, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021130985/U/D20020985Lj.pdf.", "Rozporz\u0105dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2 wrze\u015bnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyj\u0105tkowego na obszarze cz\u0119\u015bci wojew\u00f3dztwa podlaskiego oraz cz\u0119\u015bci wojew\u00f3dztwa lubelskiego, Dz.U. z 2021 r., poz. 1612, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001612/O/D20211612.pdf", "F. Askin, Chilling Effect, https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/897/chilling-effect.", "Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. \u2013 Kodeks karny, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2345, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-231", "Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy pa\u0144stwowej oraz niekt\u00f3rych innych ustaw, Dz.U. z 2021 r., poz. 2191, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002191/O/D20212191.pdf.", "Rozporz\u0105dzenie Ministra Spraw Wewn\u0119trznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na okre\u015blonym obszarze w strefie nadgranicznej przyleg\u0142ej do granicy pa\u0144stwowej z Republik\u0105 Bia\u0142orusi, Dz.U. z 2021 r., poz. 2193, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002193/O/D20212193.pdf"]}</description>
 </descriptions>
</resource>
15
12
views
downloads
All versions This version
Views 1515
Downloads 1212
Data volume 1.7 MB1.7 MB
Unique views 1212
Unique downloads 1111

Share

Cite as